Vyhláška č. 67/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka

Čiastka 19/1973
Platnosť od 25.06.1973 do31.03.1983
Účinnosť od 01.07.1973 do31.03.1983
Zrušený 159/1982 Zb.

67

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

z 23. mája 1973,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 447 ods. 2 a § 448 ods. 2 Občianskeho zákonníka:


Čl. I

Vyhláška č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 18 vrátane nadpisu znie:

,,Náhrada za stratu na zárobku

(K § 447 ods. 2)

§ 18

(1) Náhrada za stratu na zárobku spolu so zárobkom poškodeného a s prípadným invalidným dôchodkom alebo čiastočným invalidným dôchodkom nesmie prevyšovať sumu 2500 Kčs mesačne.

(2) Invalidným dôchodkom alebo čiastočným invalidným dôchodkom sa rozumejú tieto dôchodky po odrátaní prípadnej osobitnej dane z dôchodku."

2. § 19 vrátane nadpisu znie:

,,Náhrada nákladov na výživu pozostalých

(K § 448 ods. 2)

§ 19

(1) Pri výpočte náhrady nákladov na výživu pozostalých sa vychádza z priemerného zárobku zomretého; pritom však neprihliada na sumy, o ktoré priemerný zárobok prevyšuje sumu 2500 Kčs mesačne.“


Čl. II

Na návrh poškodeného podaný do jedného roka od začiatku účinnosti tejto vyhlášky sa vykoná prípadná úprava náhrad uvedených v čl. I od účinnosti tejto vyhlášky aj tam, kde o uvedených náhradách sa už právoplatne rozhodlo alebo ich výška sa už dohodla.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1973.


Minister:

Dr. Király v. r.