Vyhláška č. 33/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o zmene Dohovoru medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25. januára 1957

Čiastka 10/1973
Platnosť od 06.04.1973 do30.06.2002
Účinnosť od 21.04.1973 do30.06.2002
Zrušený 377/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. marcom 1973.

33

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 2. marca 1973

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o zmene Dohovoru medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25. januára 1957

Dňa 27. marca 1972 bola v Sofii podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o zmene Dohovoru medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25. januára 1957.

S Dohodou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 2. februára 1973.

Podľa svojho článku VI Dohoda nadobudla platnosť 1. marcom 1973.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o zmene Dohovoru medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25. januára 1957

Československá socialistická republika a Bulharská ľudová republika, berúc do úvahy kladné výsledky z prehlbovania a rozširovania vzájomných vzťahov a spolupráce v oblasti sociálnej politiky, dosiahnutých na základe Dohovoru o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25. januára 1957 (ďalej len „Dohovor“) a vedené prianím zlepšiť spoluprácu v tejto oblasti v duchu priateľstva medzi oboma štátmi, sa dohodli zmeniť niektoré jeho ustanovenia takto:

Článok I

Článok 4 Dohovoru sa mení takto:

Poskytovanie dávok dôchodkového zabezpečenia

(1) Orgány dôchodkového zabezpečenia oboch zmluvných strán poskytujú dávky dôchodkového zabezpečenia podľa právnych predpisov pre ne platných s prihliadnutím na doby zamestnania a doby im na roveň postavené, získané na území oboch zmluvných strán. Príslušný orgán každej z oboch zmluvných strán poskytuje oprávnenému pomernú časť dávky pripadajúcej na dobu zamestnania aj dobu jej na roveň postavenú získanú na jej území. Ak sa doba zamestnania kryje s inou započítateľnou dobou, prihliada sa iba na dobu zamestnania.

(2) Ak doba zamestnania získaná podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany je kratšia než šesť mesiacov, niet nároku na dávky voči orgánu dôchodkového zabezpečenia tejto zmluvnej strany. Príslušný orgán druhej zmluvnej strany z tohto dôvodu nekráti ním poskytovanú dávku.

(3) Ak oprávnený spĺňa s prihliadnutím na doby zamestnania získané na území oboch zmluvných strán podmienky nároku iba podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany, poskytuje príslušný orgán tejto zmluvnej strany oprávnenému čiastkovú dávku pripadajúcu mu podľa odseku 1. Ak žiadateľ dodatočne splní aj podmienky nároku podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany, rozhodnú orgány dôchodkového zabezpečenia oboch zmluvných strán o dávke znovu podľa ustanovenia odseku 1.

(4) Ak je úhrn čiastkových dávok, ktoré náležia podľa odseku 1, nižší než suma, ktorá by náležala oprávnenému podľa právnych predpisov zmluvnej strany, na území ktorej má trvalé bydlisko, poskytuje príslušný orgán tejto zmluvnej strany k dávke ním vyplácanej doplnok vo výške rozdielu medzi uvedenou sumou a úhrnom čiastkových dávok. Ak je úhrn čiastkových dávok, ktoré náležia podľa odseku 1, alebo dôchodok podľa odseku 3 nižší než minimálna dávka dôchodkového zabezpečenia ustanovená právnymi predpismi zmluvnej strany, na území ktorej má oprávnený trvalé bydlisko, poskytuje orgán tejto zmluvnej strany k dávke ním vyplácanej doplnok vo výške rozdielu medzi uvedenou minimálnou dávkou a úhrnom čiastkových dávok alebo dôchodkom podľa odseku 3.

(5) Ak doba strávená v zamestnaní škodlivom zdraviu alebo v zamestnaní vykonávanom za zvlášť ťažkých pracovných podmienok je spojená s výhodami pre oprávneného podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany, príslušný orgán, ktorý sčíta doby podľa odseku 1, započítava ju ako rovnako zvýhodnenú dobu (v tej istej pracovnej kategórii).

(6) Ak dôchodca získal ďalšou prácou nárok na zvýšenie dôchodku podľa právnych predpisov zmluvnej strany, na území ktorej pracoval, upraví každá zmluvná strana dôchodok podľa svojich predpisov.

(7) Ak pracovník, ktorý bol zamestnaný na území oboch zmluvných strán, utrpel pracovný úraz alebo ochorel chorobou z povolania v dôsledku zamestnania len na území jednej zmluvnej strany, poskytuje dávku dôchodkového zabezpečenia z titulu pracovného úrazu alebo choroby z povolania príslušný orgán tejto zmluvnej strany s prihliadnutím na doby zamestnania získané na území oboch zmluvných strán. Ak oprávnený ochorel chorobou z povolania v dôsledku zamestnania na území oboch zmluvných strán, poskytuje dávku z titulu choroby z povolania príslušný orgán zmluvnej strany, na území ktorej oprávnený pracoval naposledy v zamestnaní škodlivom zdraviu.

(8) O invalidite (čiastočnej invalidite) rozhoduje príslušný orgán zmluvnej strany, ktorá priznáva a poskytuje dávku podmienenú invaliditou (čiastočnou invaliditou).

(9) Ak sa dávky dôchodkového zabezpečenia vymeriavajú podľa právnych predpisov niektorej zo zmluvných strán z priemerného zárobku dosiahnutého v určitom čase zamestnania, vypočíta sa priemerný zárobok podľa právnych predpisov zmluvnej strany, ktorá dávku priznáva, zo zárobkov dosiahnutých v uvedenom čase na území oboch zmluvných strán, pokiaľ právne predpisy niektorej zmluvnej strany neustanovujú iný postup.

(10) Ak požívateľ dávky presídli z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany, orgán dôchodkového zabezpečenia zmluvnej strany, na územie ktorej presídlil, pokračuje vo výplate dávky na príkaz a účet zmluvnej strany, z územia ktorej požívateľ dávky presídlil, a to začínajúc prvým dňom mesiaca nasledujúceho po presídlení. Ak sa požívateľ dávky vráti na územie prvej zmluvnej strany, obnoví orgán dôchodkového zabezpečenia tejto zmluvnej strany výplatu dávky od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po návrate požívateľa dávky na jej územie.

(11) Dávky dôchodkového zabezpečenia jednej zmluvnej strany sa poskytujú občanom druhej zmluvnej strany, ktorí sa zdržiavajú na území tretieho štátu, za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu, ako vlastným občanom zdržiavajúcim sa v tomto treťom štáte.

(12) Výchovné k dôchodkom poskytuje orgán dôchodkového zabezpečenia zmluvnej strany, na území ktorej dieťa býva.

Článok II

Článok 5 Dohovoru sa mení takto:

Poskytovanie dávok nemocenského poistenia

(1) Liečebno-preventívnu starostlivosť (vecné dávky nemocenského poistenia) poskytuje na základe dohovoru medzi zmluvnými stranami o spolupráci v oblasti zdravotníctva podľa právnych predpisov preň platných a na svoj účet príslušný orgán zmluvnej strany, na území ktorej sa zdržiava oprávnená osoba alebo oprávnený člen jej rodiny.

(2) Peňažné dávky nemocenského poistenia poskytuje podľa právnych predpisov preň platných a na svoj účet orgán, ktorý vykonával nemocenské poistenie oprávneného v čase vzniku nároku na tieto dávky, prípadne ktorý ich vykonával naposledy. Pritom prihliadne aj na dobu nemocenského poistenia na území druhej zmluvnej strany.

(3) Ak sa oprávnený v čase, keď má nárok na dávky podľa odseku 2, zdržiava na území druhej zmluvnej strany, môže orgán nemocenského poistenia, ktorý je povinný poskytovať dávku, poveriť výplatou dávky orgán nemocenského poistenia tejto druhej zmluvnej strany. Takto vykonané výplaty dávok nahradí orgán, ktorý je povinný ich poskytovať, orgánu, ktorý výplaty vykonal.

(4) Pri úraze, ku ktorému došlo pri ceste z územia jednej zmluvnej strany za účelom nastúpenia na území druhej zmluvnej strany na základe pracovnej zmluvy, poskytne dávku príslušný orgán nemocenského poistenia zmluvnej strany, na území ktorej oprávnený cestuje, za podmienky, že cestuje za objektívnych podmienok bez zbytočného prerušenia a najkratšou cestou; obdobne sa postupuje pri úraze utrpenom pri ceste z pracoviska do miesta trvalého bydliska vykonávanej bezprostredne po skončení pracovného pomeru.

(5) Prídavky na deti poskytuje podľa právnych predpisov preň platných a na svoj účet príslušný orgán zmluvnej strany, na území ktorej oprávnený pracuje, bez ohľadu na miesto pobytu detí za predpokladu, že druhý manžel nepoberá prídavky na deti alebo výchovné k dôchodku od zmluvnej strany, na území ktorej býva.

(6) Dôchodcovi, ktorému náleží výchovné od jednej zmluvnej strany a ktorý pracuje na území druhej zmluvnej strany, poskytuje prídavky na deti podľa predchádzajúceho odseku len príslušný orgán zmluvnej strany, na území ktorej dôchodca pracuje.

Článok III

V článku 6 odseku 2 Dohovoru sa na konci tohto odseku označenie „článku 5 odseku 3“ nahrádza označením „článku 5 odseku 1“.

Článok IV

Článok 7 Dohovoru sa mení takto:

Vykonávanie vzájomných platieb

Vzájomné platby a poukazy podľa tejto Dohody sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami o neobchodných platbách, ktoré budú v platnosti medzi oboma zmluvnými stranami v čase poukázania peňazí.

Článok V

Dávky dôchodkového zabezpečenia, pre ktoré boli splnené všetky podmienky nároku predo dňom, keď táto Dohoda nadobudne platnosť, sa budú naďalej poskytovať v súlade s dosiaľ platným znením článkov 4 a 7 Dohovoru.

Článok VI

(1) Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po výmene ratifikačných listín.

(2) Odo dňa, keď táto Dohoda nadobudne platnosť, prestanú platiť ustanovenia článku 16 odseku 2 Dohovoru a III časť Záverečného protokolu k tomuto Dohovoru. Ostatné články Dohovoru, pokiaľ sa touto Dohodou nemenia, zostávajú v platnosti.

Táto Dohoda bola spísaná v Sofii 27. marca 1972 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a bulharskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Československú socialistickú republiku:

M. Štanceľ v. r.

Za Bulharskú ľudovú republiku:

M. Mišev v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.