Vyhláška č. 109/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 500 Kčs

Čiastka 30/1973
Platnosť od 01.10.1973 do09.01.1994
Účinnosť od 01.10.1973 do09.01.1994
Zrušený 260/1993 Z. z.

OBSAH

109

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 12. septembra 1973

o vydaní bankoviek po 500 Kčs

Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. vyhlasuje:


§ 1

Dňom 1. novembra 1973 sa vydávajú bankovky Štátnej banky československej po 500 Kčs vzoru 1973 (tvaru I).

§ 2

(1) 500 Kčs bankovka vzoru 1973 (tvaru I) je 67 mm široká a 152 mm dlhá a je vytlačená na žltkastom papieri s priebežnou tmavočiarou vodotlačou s ochrannými modrými a červenými vláknami uloženými v papierovej hmote.

(2) Vodotlač vytvára po celej ploche papiera vodorovné rady striedajúcich sa lipových lístkov a päťcípych hviezd.

(3) Na líci bankovky je hlavná tlač vyhotovená meditlačou v hnedej farbe s odtieňom do fialova. Plocha líca je farebným odstupňovaním rozdelená na tri nerovnaké polia; ukončením hlavnej tlače a pestrotlače cca 4 mm pri okrajoch bankovky vytvára sa na ľavom a strednom poli náznak orámovania. Najsvetlejšie pole vpravo je čiastočne potlačené iba meditlačou. V strede ľavého poľa je nepravidelná tmavočiara gilošová ružica, nad ňou jednofarebný štátny znak. Zo stredu ružice sa rozbiehajú v irisujúcom (dúhovom) vyhotovení rôznofarebné krivky, symbolizujúce plamene rozhorievajúceho sa povstania. Hore vľavo je veľká číslica „500“, vedľa nej vpravo, s výnimkou letopočtu, sú na rovnakej zvislici texty

„BANKOVKA ŠTÁTNEJ BANKY

ČESKOSLOVENSKEJ

PÄŤSTO KORÚN

ČESKOSLOVENSKÝCH“

„1973“

a trestné pohrozenie „FALŠOVANIE SA TRESCE PODĽA ZÁKONA“.

Strednému poľu dominujú dve postavy vojakov Slovenského národného povstania na pozadí stredoslovenskej krajiny so zrúcaninou hradu Strečna. Vpravo dole je text „SNP 1944“. V pravom najužšom poli dole je umiestnená číslica „500“, nad ňou je skupina ľudových bojovníkov a krajina, pokračujúca zo stredného poľa.

(4) V náznaku orámovania dole sú drobnými písmenami vytlačené mená autorov, a to vľavo meno autora návrhu „J. LUKAVSKÝ DEL.“ (navrhol) a vpravo meno rytca „L. JIRKA SC.“ (ryl); uprostred je firemné označenie tlačiarne „ŠTÁTNA TLAČIAREŇ CENÍN, PRAHA“.

(5) Na rube je hlavná tlač vyhotovená meditlačou v hnedej farbe s odtieňom do fialova. Plocha je tiež rozdelená na tri nerovnaké polia s náznakom orámovania. V ľavom poli hore vľavo je výrazná číslica „500“, ďalšia väčšia a svetlejšie zafarbená číslica „500“ je uprostred poľa, pod ňou vpravo dole je vyobrazená bronzová ozdoba z jazdeckého postroja (faléra) slovansko-avarského pôvodu (archeologický nález v blízkosti Devína), dokumentujúca dávne slovanské osídlenie. Zo stredu ľavého poľa vybiehajú rôznofarebné irisujúce krivky, podobné plameňom. Dominantou rubovej strany je zobrazenie hradu Devína, ktorým sa pripomína prvé spojenie Čechov a Slovákov vo Veľkomoravskom štáte. Vyobrazenie hradu sa začína v ľavom poli a končí sa v najužšom poli vpravo s číslicou „500“ dole. Pod vyobrazením hradu je nápis „DEVÍN“. Nad náznakom dolného orámovania je umiestnená v jednom riadku doložka o hodnotovom krytí bankoviek „BANKOVKY SÚ KRYTÉ ZLATOM A OSTATNÝMI AKTÍVAMI ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ“.

(6) V náznaku orámovania dole sú drobným písmom vytlačené mená autorov, a to vľavo meno autora návrhu „J. LUKAVSKÝ DEL.“ a vpravo meno rytca „M. ONDRÁČEK SC.“.

(7) Označenie série bankovky jedným veľkým písmenom abecedy a dvojmiestnym číslom je umiestnené hore v pravej časti rubovej strany, poradové šesťmiestne číslo bankovky je na rovnakej úrovni prevažne v najužšom poli vpravo. Séria a poradové číslo sú vytlačené v červenej farbe.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Doc. Ing. Rohlíček DrSc. v. r.