Zákon č. 156/1973 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1974

Čiastka 38/1973
Platnosť od 13.12.1973 do31.12.1974
Účinnosť od 01.01.1974 do31.12.1974

156

ZÁKON

z 12. decembra 1973

o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1974

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 129 258 583 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 127 962 869 000 Kčs

rozpočtový prebytok je 1 295 714 000 Kčs.

(príloha)

(2) Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie tvoria:

A. Účelové dotácie do štátnych rozpočtov republík

- Českej socialistickej republike spolu vo výške 14 523 751 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike spolu vo výške 8 891 167 000 Kčs

z toho:

a) dotácie na vybrané investičné akcie s dosahom pre celú federáciu a ďalší rozvoj republík

- Českej socialistickej republike vo výške 850 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike vo výške 1 867 600 000 Kčs

b) neinvestičné dotácie na štátne programy technického rozvoja

- Českej socialistickej republike vo výške 453 803 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike vo výške 295 487 000 Kčs

c) vybrané druhy cenových dotácií a intervencií

- Českej socialistickej republike vo výške 11 124 800 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike vo výške 5 716 700 000 Kčs

d) cenové prirážky a zrážky v zahraničnom obchode

- Českej socialistickej republike vo výške 1 263 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike vo výške 642 000 000 Kčs

e) dotácie na potreby brannej povahy, vrátane výskumných a vývojových úloh

- Českej socialistickej republike vo výške 832 148 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike vo výške 369 380 000 Kčs.

B. Globálne dotácie

- Českej socialistickej republike vo výške 24 526 249 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike vo výške 25 928 833 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže upraviť záväzné úlohy o limity štátneho rozpočtu federácie, najmä v súlade so zmenami štátneho plánu, organizačnými zmenami a pri uvoľňovaní prostriedkov z vládnej rozpočtovej rezervy, pokiaľ tým nebude dotknutá výška prebytku štátneho rozpočtu federácie uvedená v § 1.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1974.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.


Príloha zákona č. 156/1973 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu československej federácie

Príjmy(v tisícoch Kčs)
Príjmy zo socialistického hospodárstva128 419 691
Ostatné príjmy 838 892
Úhrn129 258 583
Výdavky
Výdavky federálnych organizácií na:
hospodárstvo 34 210 756
kultúrne a sociálne opatrenia 3 871 015
obranu a bezpečnosť 14 738 000
správu 1 258 140
súdy, prokuratúry a arbitráž 14 958
Spolu 54 092 869
Dotácie zo štátneho rozpočtu federácie do štátnych rozpočtov republík spolu 73 870 000
Úhrn127 962 869
Prebytok 1 295 714