Vyhláška č. 4/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o prevode časti predmetu činnosti Omnipolu, podniku zahraničného obchodu, do Merkurie, podniku zahraničného obchodu

Čiastka 2/1973
Platnosť od 07.02.1973
Účinnosť od 07.02.1973

OBSAH

4

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 24. januára 1973

o prevode časti predmetu činnosti Omnipolu, podniku zahraničného obchodu, do Merkurie, podniku zahraničného obchodu

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií ČSSR podľa § 2 a § 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva a podľa § 38 ods.1 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


§ 1

(1) Ustanovenie § 3 ods. 1 vyhlášky ministra zahraničného obchodu č.69/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zriadení podniku Omnipol, podniku zahraničného obchodu pre vývoz a dovoz športových a poľovníckych zbraní a streliva k nim, ako aj športových a civilných lietadiel, sa mení tak, že sa vylučujú z predmetu činnosti športové a poľovnícke zbrane a strelivo k nim.

(2) Ustanovenie § 2 ods. 1 vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 150/1965 Zb. o zriadení Merkurie, podniku zahraničného obchodu, sa mení tak, že sa rozširuje predmet činnosti o športové a poľovnícke zbrane a strelivo k nim, včítane výrobkov priemyselnej pyrotechniky s príslušenstvom (roznetnica, bezpečnostné kliešte, detektory a pod.).

§ 2

Omnipol, podnik zahraničného obchodu, zostáva viazaný a oprávnený podľa zmlúv, ktoré v rámci prevádzanej časti predmetu činnosti uzavrel pred účinnosťou tejto vyhlášky, pokiaľ sa o jednotlivých prípadoch so súhlasom druhej zmluvnej strany nedohodne inak s Merkuriou, podnikom zahraničného obchodu.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Barčák v. r.