Uznesenie č. 139/1973 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenie o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Čiastka 35/1973
Platnosť od 12.11.1973

139

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia

z 31. októbra 1973

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje podľa čl. 58 ods. 4 ústavného zákona o československej federácii zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 25. septembra 1973 č. 106 Zb. o udieľaní vedeckých hodností ústavmi marxizmu-leninizmu Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska.

Indra v. r.