Nariadenie vlády č. 169/1973 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom

Čiastka 41/1973
Platnosť od 27.12.1973 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1974 do31.12.1988
Zrušený 198/1988 Zb.

169

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 22. decembra 1973,

ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 16 ods. 1 zákona č. 37/1972 Zb. o okresných a krajských poľnohospodárskych správach:


I. ČASŤ

Pôsobnosť a úlohy okresných poľnohospodárskych správ

§ 1

Okresná poľnohospodárska správa riadi a zabezpečuje pri organizáciách uvedených v § 2 zákona (ďalej len „riadené organizácie“) rozvoj poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb v súlade s potrebami a záujmami spoločnosti vyjadrenými v národohospodárskych plánoch s osobitným zameraním na prehlbovanie koncentrácie a špecializácie poľnohospodárskej výroby.

§ 2

Okresná poľnohospodárska správa plní v rámci pôsobnosti uvedenej v § 1 vo svojom obvode tieto úlohy:

a) v oblasti národohospodárskeho plánovania

1. vypracúva dlhodobé koncepcie, návrhy strednodobých a vykonávacích plánov rozvoja poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb, vrátane rozborov a zdôvodnení, predkladá ich krajskej poľnohospodárskej správe a podľa osobitných predpisov aj ďalším orgánom,

2. vykonáva sústavnú analýzu stavu a vývoja poľnohospodárstva riadených organizácií; dbá pritom na odhaľovanie vnútorných zdrojov a rezerv a na ich účelné využitie,

3. rozpisuje úlohy plánu, ktoré jej určila krajská poľnohospodárska správa, na riadené organizácie,

4. organizuje a metodicky riadi vypracovanie strednodobých a vykonávacích hospodárskych plánov v riadených organizáciách,

5. overuje, či hospodárske plány riadených organizácií zabezpečujú ciele a úlohy štátnych plánov a ich rozpisu,

6. usmerňuje riadenie ekonomických procesov v riadených organizáciách tak, aby sa zabezpečili predovšetkým úlohy vyplývajúce zo štátnych plánov,

7. organizuje realizáciu plánov poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb a kontroluje, ako sa tieto plány plnia v riadených organizáciách;

b) na ekonomickom úseku

1. zabezpečuje využívanie ekonomických nástrojov na rozvoj poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb (vrátane finančných rezerv), najmä poskytuje riadeným organizáciám účelové subvencie a dotácie zo štátneho rozpočtu, kontroluje ich použitie a vyhodnocuje ich účinnosť; vykonáva finančné usporiadanie poskytnutých finančných prostriedkov za uplynulý rok a predkladá o celej svojej činnosti na tomto úseku správu krajskej poľnohospodárskej správe,

2. vyjadruje sa k návrhom na zaradenie katastrálnych území obcí do prírodných stanovíšť a k návrhom na zaradenie štátnych majetkov do výrobno-ekonomických skupín,

3. pôsobí na správne rozdeľovanie hospodárskych výsledkov v riadených organizáciách,

4. pomáha ekonomicky zaostávajúcim riadeným organizáciám v zabezpečovaní ich hospodárskej stability,

5. organizuje a napomáha zavádzanie a prehlbovanie vnútropodnikového plánovania a zisťovanie vlastných nákladov tak, aby riadené organizácie využívali rozbory vlastných nákladov na zhospodárňovanie poľnohospodárskej výroby a na znižovanie vlastných nákladov produkcie,

6. vyjadruje sa k návrhom riadených organizácií na zmeny v usporiadaní poľnohospodárskeho pôdneho fondu a na prevody poľnohospodárskej pôdy medzi organizáciami,

7. pôsobí na racionalizáciu rozvoja poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb a dbá na efektívne využívanie investičných a iných prostriedkov,

8. organizuje a usmerňuje vo svojom obvode kooperačné a integračné vzťahy v záujme rozvoja poľnohospodárskej výroby; pritom dbá, aby uzavretiu kooperačných zmlúv1) predchádzal zdôvodnený ekonomický rozbor a aby zmluvy boli celospoločensky prospešné a ekonomicky prospievali kooperujúcim organizáciám,

9. organizuje a vykonáva štvrťročné a ročné komplexné rozbory hospodárenia riadených organizácií;

c) na cenovom úseku

1. preveruje návrhy (kalkulácie a pod.) riadených organizácií na určenie cien výrobkov, prác a služieb a predkladá ich so svojím stanoviskom krajskej poľnohospodárskej správe,

2. vedie prehľad cien registrovaných na príslušných cenových orgánoch, ako aj prehľad o cenových rozhodnutiach vydaných týmito orgánmi;

d) na úseku ekonomiky práce

1. zabezpečuje reguláciu vývoja odmeňovania práce a kontroluje dodržiavanie zásad odmeňovania práce v riadených organizáciách,

2. zabezpečuje uplatňovanie odvetvových noriem spotreby práce a zásad normovania v riadených organizáciách,

3. rozpracúva na konkrétne podmienky riadených organizácií koncepciu hmotnej zainteresovanosti a dbá na jej uplatňovanie;

e) v oblasti jednotnej sústavy sociálno-ekonomických informácií

1. bezprostredne pôsobí a dozerá na stav informačnej sústavy riadených organizácií, na dodržiavanie jednotnej metodiky a na správne a včasné plnenie ich spravodajských povinností,

2. zabezpečuje zavádzanie metodiky jednotnej informačnej sústavy podľa konkrétnych podmienok riadených organizácií a dozerá na jej dôsledné dodržiavanie,

3. sústreďuje, spracúva a vyhodnocuje sociálno-ekonomické informácie (vrátane štátnych a rezortných jednorazových, mimoriadnych a sezónnych zisťovaní) zisťované jej prostredníctvom,

4. spracúva periodické operatívne a komplexné rozbory za poľnohospodársku výrobu, nákup a služby z výrobného a ekonomického hľadiska; organizuje rozborovú činnosť riadených organizácií,

5. spolupracuje s orgánmi štátnej štatistiky, finančnými orgánmi, národnými výbormi a ostatnými orgánmi na súpisoch a ostatných štatistických zisťovaniach,

6. zabezpečuje v riadených organizáciách odstraňovanie nedostatkov, ktoré v nich sama zistila, alebo na ktoré upozornila krajská poľnohospodárska správa, ako aj štatistické, finančné a iné kontrolné orgány,

7. vedie evidenciu, registre a pasporty základných výrobných a ekonomických ukazovateľov za dlhšie časové obdobia;

f) na úseku rozvoja poľnohospodárskej výroby

1. organizuje sústavné zvyšovanie poľnohospodárskej výroby na základe hospodárskych plánov, a to najmä uplatňovaním koncentrácie a špecializácie,

2. stará sa o zvyšovanie výroby obilia a krmovín, vrátane vytvárania potrebných rezerv najmä tým, že vedie riadené organizácie k využívaniu výkonných odrôd, prostriedkov výživy a ochrany rastlín a ďalších intenzifikačných vkladov; navrhuje a organizuje účinné opatrenia v oblasti agrotechniky, ochrany a výživy rastlín, vrátane rozvoja služieb a činností na tomto úseku. Pri tejto činnosti spolupracuje s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym,

3. zabezpečuje kvalitatívne rozbory rastlinných výrobkov, pôdy a materiálových potrieb a dbá na to, aby sa výsledky týchto rozborov využívali v riadených organizáciách na zvyšovanie výroby a jej efektívnosti,

4. stará sa o zvyšovanie úžitkovosti hospodárskych zvierat najmä tým, že vedie riadené organizácie k efektívnemu využívaniu krmív a organizuje vhodné zootechnické opatrenia a starostlivosť o zdravie hospodárskych zvierat,

5. koordinuje zootechnickú, veterinárnu a plemenársku starostlivosť;

g) na úseku technického rozvoja a investičnej výstavby

1. zabezpečuje uplatňovanie štátnej technickej a investičnej politiky v riadených organizáciách a stará sa o využívanie najnovších poznatkov vedy a techniky, najmä veľkovýrobných technológií; pritom dbá na zavádzanie dokonalejších foriem organizácie práce a riadenia poľnohospodárskej výroby a zabezpečuje na tomto úseku poradenskú činnosť pre riadené organizácie,

2. zabezpečuje v riadených organizáciách plnenie úloh vyplývajúcich z predpisov o priemyselných právach,2)

3. prerokúva a posudzuje prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb, posudzuje v spolupráci so Štátnou bankou československou výber stavieb, udeľuje podľa osobitných predpisov3) súhlas na začínanie stavieb; overuje a schvaľuje zoznamy stavieb dotovaných zo štátneho rozpočtu a zúčastňuje sa na technicko-ekonomickom vyhodnocovaní stavieb,

4. schvaľuje projektovú dokumentáciu stavieb v rozsahu vymedzenom príslušnými predpismi,4)

5. kontroluje pri účelovej a bytovej investičnej výstavbe dodržiavanie predpisov, najmä predpisov o stavebnom poriadku, o dokumentácii stavieb a o evidencii nehnuteľností,

6. vyjadruje sa k požiadavkám riadených organizácií na prídely bilancovaných strojov a technologických zariadení z hľadiska zámerov rozvoja poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb;

h) na úseku materiálno-technického zásobovania

1. vypracúva podklady na zabezpečenie potrieb centrálne obhospodarovaných strojov a materiálov,

2. rozdeľuje riadeným organizáciám podľa pokynov Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a krajskej poľnohospodárskej správy centrálne obhospodarované stroje a materiály, vrátane centrálneho fondu krmív, ďalej osivo a sadivo z bilančných rezerv;

ch) na úseku dodávateľsko-odberateľských vzťahov

koordinuje dodávateľsko-odberateľské vzťahy riadených organizácií s osobitným zreteľom aj na potreby organizácií potravinárskeho priemyslu a poskytuje riadeným organizáciám pri týchto vzťahoch potrebnú pomoc;

i) na úseku zúrodňovania a využívania poľnohospodárskej pôdy

1. organizuje a zabezpečuje projekciu a vykonávanie úprav pozemkov podľa pokynov ministerstva,

2. organizuje rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy, zabezpečuje využitie pôdnych rezerv, zodpovedá za hospodárne využitie finančných prostriedkov poskytovaných na tento cieľ zo Štátneho fondu na zúrodnenie pôdy a zúčastňuje sa na technicko-ekonomickom vyhodnocovaní melioračných akcií,

3. preveruje žiadosti, prerokúva a navrhuje podmienky na poskytnutie subvencií a pôžičiek zo Štátneho fondu na zúrodnenie pôdy, zabezpečuje potrebné podklady (vrátane hodnotenia návrhov a výberového konania) na akcie uhrádzané z prostriedkov tohto fondu;

j) na úseku kádrovej a personálnej práce, výchovy a starostlivosti o pracovníkov

1. uplatňuje v riadených organizáciách zásady kádrovej a personálnej práce a v súlade s nimi dbá o výber, výchovu, hodnotenie a účelné rozmiestnenie pracovníkov, vrátane kádrových rezerv,

2. vedie evidenciu pracovníkov, zabezpečuje vykazovanie povinných ukazovateľov jednotnej evidencie pracujúcich,

3. stará sa o reprodukciu pracovných síl, plánuje potrebu kvalifikovaných pracovníkov, stará sa o získavanie mládeže, organizuje prípravu a ďalšie vzdelávanie pracovníkov,

4. dbá na to, aby riadené organizácie umožňovali praktický výcvik žiakov a učňov,

5. zabezpečuje rozvoj iniciatívy a aktivity pracujúcich a ich účasť na riadení, najmä formou socialistického súťaženia,

6. stará sa o rozvoj zlepšovateľského hnutia a o využitie jeho výsledkov v praxi a poskytuje na tomto úseku riadeným organizáciám potrebnú pomoc,

7. riadi a koordinuje starostlivosť o pracujúcich, vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 8. stará sa o utváranie vhodného pracovného a životného prostredia v riadených organizáciách, 9. dbá na to, aby sa riadené organizácie v m iestach so sústredenou poľnohospodárskou výrobou podieľali na investičnej výstavbe jaslí, materských škôl, prípadne ďalších zdravotníckych a kultúrno-výchovných zariadení;

k) na úseku právnej pomoci

poskytuje riadeným organizáciám právnu pomoc, najmä pri ochrane majetku v socialistickom vlastníctve, v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, v oblasti poľnohospodárskeho družstevníctva, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, právnych vzťahov k pôde a k ostatným nehnuteľnostiam, ako aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

l) na úseku kontrolnej činnosti

1. vykonáva kontrolnú činnosť v riadených organizáciách v záujme dodržiavania socialistickej zákonnosti a štátnej disciplíny, najmä v plánovacej, mzdovej, cenovej, finančnej a zmluvnej oblasti, ako aj v oblasti správy a ochrany majetku v socialistickom vlastníctve; ak zistí, že sa porušili právne predpisy, dá príslušnému orgánu podnet na uplatnenie hmotnej, disciplinárnej alebo trestnej zodpovednosti, prípadne urobí na základe právnych predpisov iné opatrenia na nápravu,

2. kontroluje, ako riadené organizácie plnia úlohy vyplývajúce z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

3. vykonáva operatívne a tematické previerky v riadených organizáciách na plnenie svojich úloh, prípadne na požiadanie na to oprávnených štátnych orgánov,5)

4. vybavuje sťažnosti, oznámenia a podnety pracujúcich podľa osobitných predpisov6) a dozerá na včasné a riadne vybavovanie sťažností v riadených organizáciách,

5. vykonáva podľa osobitných predpisov7) periodické revízie hospodárenia v riadených štátnych hospodárskych organizáciách,

6. kontroluje, či revízne komisie riadených družstevných organizácií plnia svoje úlohy a či sa riadne vedie účtovníctvo v týchto organizáciách,

7. vykonáva na základe vlastných poznatkov, prípadne poznatkov okresných finančných správ revízie hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytovanými riadeným družstevným organizáciám na rozvoj poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb zo štátneho rozpo čtu alebo zo štátnych fondov,

8. metodicky riadi a usmerňuje činnosť revíznych komisií riadených družstevných organizácií a kontrolných útvarov riadených štátnych organizácií, vykonáva pre ne poradenskú činnosť a využíva ich poznatky;

m) na úseku obrany štátu, ochrany štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva a požiarnej ochrany

zabezpečuje úlohy vyplývajúce z právnych predpisov o obrane štátu, o ochrane štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva a o požiarnej ochrane a dbá na to, aby riadené organizácie plnili úlohy vyplývajúce z týchto predpisov.

§ 3

Okresná poľnohospodárska správa vykonáva aj činnosti vyplývajúce z osobitných predpisov8) pre výrobné poľnohospodárske správy a okresné poľnohospodárske združenia.

§ 4

Vzťah okresnej poľnohospodárskej správy k riadeným družstevným organizáciám

(1) Okresná poľnohospodárska správa pri výkone svojej riadiacej pôsobnosti uplatňuje súlad medzi zásadami štátneho hospodárskeho riadenia a zásadou družstevnej demokracie. Preto prerokúva opatrenia dotýkajúce sa riadených družstevných organizácií s orgánmi týchto organizácií, opiera sa pri svojej činnosti o tieto orgány a dbá na to, aby sa zabezpečil súlad medzi záujmami družstevných organizácií a celospoločenskými záujmami za najširšej účasti družstevníkov.

(2) Okresná poľnohospodárska správa sa pri výkone svojej riadiacej pôsobnosti stará o rozvíjanie družstevnej demokracie a o zvyšovanie iniciatívnej účasti družstevníkov na riadení družstevných organizácií, o prehlbovanie hmotnej zainteresovanosti na výsledkoch výroby a presadzovanie dokonalejších foriem odmeňovania.

§ 5

Vzťah okresnej poľnohospodárskej správy k spoločenstvám jednotlivo hospodáriacich roľníkov

Okresná poľnohospodárska správa pomáha spoločenstvám jednotlivo hospodáriacich roľníkov, v ktorých sa utvárajú podmienky na postupný prechod na socialistické formy hospodárenia, v zabezpečovaní ich poľnohospodárskej výroby a koordinuje rozvoj kooperačných vzťahov medzi spoločenstvami jednotlivo hospodáriacich roľníkov a riadenými organizáciami.

§ 6

Zodpovednosť za činnosť okresnej poľnohospodárskej správy

Riaditeľ okresnej poľnohospodárskej správy zodpovedá za plnenie úloh a za riadny výkon činnosti okresnej poľnohospodárskej správy riaditeľovi krajskej poľnohospodárskej správy.

II. ČASŤ

Pôsobnosť a úlohy krajských poľnohospodárskych správ

§ 7

Krajská poľnohospodárska správa riadi a zabezpečuje rozvoj poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb v kraji v súlade s potrebami a záujmami spoločnosti vyjadrenými v národohospodárskych plánoch.

§ 8

Krajská poľnohospodárska správa v rámci pôsobnosti uvedenej v § 7 plní tieto úlohy:

a) v oblasti národohospodárskeho plánovania

1. vypracúva dlhodobé koncepcie, návrhy strednodobých a vykonávacích plánov rozvoja poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb v kraji, vrátane rozborov a zdôvodnení, predkladá ich ministerstvu a podľa osobitných predpisov aj ďalším orgánom,

2. vykonáva sústavnú analýzu stavu a vývoja poľnohospodárstva v kraji; dbá pritom na odhaľovanie vnútorných zdrojov a rezerv a na ich účelné využitie,

3. organizuje a metodicky riadi vypracovanie strednodobých a vykonávacích plánov rozvoja poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb okresnými poľnohospodárskymi správami,

4. rozpisuje úlohy plánu a orientačné ukazovatele, ktoré jej určilo ministerstvo, na jednotlivé okresné poľnohospodárske správy a na priamo riadené organizácie,9)

5. kontroluje plnenie plánov rozvoja poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb okresných poľnohospodárskych správ;

b) na ekonomickom úseku

1. zabezpečuje využívanie ekonomických nástrojov v rámci kraja a sleduje, ako tieto ekonomické nástroje prispievajú k rozvoju poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb; pritom tiež kontroluje poskytovanie účelových subvencií a dotácií okresnými poľnohospodárskymi správami,

2. pôsobí na racionalizáciu rozvoja poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb a dbá na to, aby sa investičné a iné prostriedky v rámci kraja efektívne využívali,

3. napomáha rozvoj kooperačných a integračných vzťahov v kraji v záujme zabezpečenia koncentrácie a špecializácie poľnohospodárskej výroby a spoločenskej deľby práce medzi organizáciami odvetví poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu; predkladá ministerstvu stanovisko k zmluvám o zriadení spoločného poľnohospodárskeho (agrochemického) podniku, pri ktorých na platné uzavretie treba súhlas tohto ministerstva,10)

4. posudzuje návrhy na určenie cien výrobkov, prác a služieb [§ 2 písm. c) č. 1] a predkladá ho so svojím vyjadrením príslušnému cenovému orgánu,

5. hodnotí uplatňovanie zásad odmeňovania práce v kraji a analyzuje ich účinnosť;

c) v oblasti jednotnej sústavy sociálno-ekonomických informácií

1. pôsobí a dozerá na činnosť okresných poľnohospodárskych správ pri zvyšovaní úrovne sociálno-ekonomických informácií nimi riadených organizácií,

2. organizuje činnosť okresných poľnohospodárskych správ v zavádzaní metodiky jednotnej informačnej sústavy,

3. sústreďuje, spracúva a vyhodnocuje sociálno-ekonomické informácie zisťované jej prostredníctvom,

4. sústreďuje podklady a spracúva periodické operatívne a komplexné rozbory za poľnohospodársku výrobu, nákup a služby z výrobného a ekonomického hľadiska; pravidelne hodnotí rozborovú činnosť a kontrolu plnenia plánu poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb,

5. zabezpečuje prostredníctvom okresných poľnohospodárskych správ odstraňovanie nedostatkov, ktoré sama zistila v organizáciách nimi riadených, alebo na ktoré upozornili štatistické, finančné a iné kontrolné orgány,

6. spolupracuje s orgánmi štátnej štatistiky, finančnými orgánmi a s inými orgánmi pri mimoriadnych štatistických a iných zisťovaniach;

d) na úseku rozvoja poľnohospodárskej výroby

pomáha okresným poľnohospodárskym správam v rozvoji poľnohospodárskej výroby, predovšetkým vo zvyšovaní výroby obilia a krmovín, vrátane vytvárania potrebných rezerv, vo zvyšovaní úžitkovosti hospodárskych zvierat a v organizovaní a koordinácii zootechnickej, veterinárnej a plemenárskej služby;

e) na úseku technického rozvoja a investičnej výstavby

1. pomáha okresným poľnohospodárskym správam v uplatňovaní štátnej technickej a investičnej politiky a najnovších poznatkov vedy a techniky v nimi riadených organizáciách a kontroluje, ako okresné poľnohospodárske správy plnia tieto úlohy,

2. zabezpečuje podľa príslušných právnych predpisov vykonávanie investičnej politiky v rámci kraja,

3. kontroluje pri účelovej a bytovej investičnej výstavbe dodržiavanie predpisov, najmä predpisov o stavebnom poriadku, o dokumentácii stavieb a o evidencii nehnuteľností,

4. vyjadruje sa k požiadavkám okresných poľnohospodárskych správ na prídely bilancovaných strojov a technologických zariadení z hľadiska zámerov rozvoja poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb;

f) na úseku materiálno-technického zásobovania a dodávateľsko-odberateľských vzťahov

1. vypracúva podklady na zabezpečenie potrieb centrálne obhospodarovaných strojov a materiálov v kraji,

2. rozdeľuje okresným poľnohospodárskym správam podľa pokynov ministerstva centrálne obhospodarované stroje a materiály, vrátane centrálneho fondu krmív, ďalej osivo a sadivo z bilančných rezerv,

3. koordinuje dodávateľsko-odberateľské vzťahy v rámci kraja;

g) na úseku kádrovej a personálnej práce, výchovy a starostlivosti o pracovníkov

1. zabezpečuje uplatňovanie zásad kádrovej a personálnej práce a v súlade s nimi metodicky usmerňuje a kontroluje výber, výchovu, hodnotenie a účelné rozmiestnenie pracovníkov, vrátane kádrových rezerv,

2. koordinuje a metodicky riadi uplatňovanie zásad kádrovej evidencie a jednotnej evidencie pracujúcich,

3. dbá o reprodukciu pracovných síl, spracúva plány potreby kvalifikovaných pracovníkov, metodicky usmerňuje získavanie mládeže, prípravu a ďalšie vzdelávanie pracovníkov,

4. usmerňuje rozvoj iniciatívy a aktivity pracujúcich a ich účasť na riadení; napomáha rozvoj zlepšovateľského hnutia a využívanie jeho výsledkov v praxi,

5. riadi a koordinuje starostlivosť o pracujúcich, vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

h) na úseku právnej pomoci

poskytuje právnu pomoc okresným poľnohospodárskym správam, koordinuje a metodicky riadi ich činnosť na tomto úseku;

ch) na úseku kontrolnej činnosti

1. kontroluje činnosť okresných poľnohospodárskych správ, najmä, ako dodržiavajú predpisy o národohospodárskom plánovaní, ďalej mzdové, cenové a finančné predpisy, ako aj predpisy o správe národného majetku, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a iné predpisy; ak zistí, že sa porušili právne predpisy, dá príslušnému orgánu podnet na uplatnenie hmotnej, disciplinárnej alebo trestnej zodpovednosti, prípadne urobí na základe právnych predpisov iné opatrenia na nápravu,

2. vykonáva periodické revízie hospodárenia na okresných poľnohospodárskych správach;

i) na úseku obrany štátu, ochrany štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva a požiarnej ochrany

zabezpečuje úlohy vyplývajúce z právnych predpisov o obrane štátu, o ochrane štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva a o požiarnej ochrane a kontroluje, ako okresné poľnohospodárske správy plnia úlohy určené týmito predpismi.

§ 9

Krajská poľnohospodárska správa vykonáva voči socialistickým poľnohospodárskym organizáciám, ktorých riadenie jej zveril minister poľnohospodárstva a výživy,11) rovnakú pôsobnosť ako okresná poľnohospodárska správa voči ňou riadeným organizáciám.

§ 10

Zodpovednosť za činnosť krajskej poľnohospodárskej správy

Riaditeľ krajskej poľnohospodárskej správy zodpovedá za plnenie úloh a za riadny výkon činnosti krajskej poľnohospodárskej správy ministrovi poľnohospodárstva a výživy.

III. ČASŤ

Vzťah okresných a krajských poľnohospodárskych správ k národným výborom

§ 11

(1) Okresné a krajské poľnohospodárske správy (ďalej len „poľnohospodárske správy“) prerokúvajú s okresnými a krajskými národnými výbormi svoje dlhodobé koncepcie a návrhy strednodobých a vykonávacích plánov, vrátane požiadaviek na zabezpečenie potrieb a služieb poľnohospodárstvu, ktoré národné výbory priamo zabezpečujú. Tieto koncepcie a návrhy plánov slúžia národným výborom ako podklady na organizovanie plánovitého rozvoja hospodárskej, kultúrnej, zdravotnej a sociálnej výstavby na ich území.

(2) Poľnohospodárske správy vychádzajú pri plánovacích prácach zo záväzných stanovísk krajských národných výborov.

§ 12

(1) Poľnohospodárske správy spolupracujú pri výkone svojej pôsobnosti s národnými výbormi. V rámci tejto spolupráce poľnohospodárske správy najmä:

a) v oblasti ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu oznamujú stanoviská k žiadostiam o súhlas s návrhmi územných plánov a k žiadostiam o odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe,

b) v oblasti ochrany rastlinnej výroby spolupracujú pri kontrole, ako užívatelia pozemkov, prípadne užívatelia skladov rastlinných výrobkov alebo výrobkov rastlinného pôvodu robia ochranu a opatrenia proti škodcom, chorobám rastlín a burine a oznamujú stanovisko k žiadostiam o udelenie súhlasu na vytínanie zdravých vyrastených ovocných stromov v ucelených výsadbách a na klčovanie zdravých viníc,

c) v oblasti veterinárnej starostlivosti spolupracujú na zabezpečovaní úloh a dozore nad plnením týchto úloh, organizovaní opatrení na zdolávanie nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a vykonávaní opatrení na zabezpečenie zdravotnej bezchybnosti potravín a surovín živočíšneho pôvodu,

d) v oblasti poľnohospodárskeho družstevníctva spolupracujú pri dozore12) nad činnosťou jednotných roľníckych družstiev a pri presviedčaní družstevných orgánov,13) aby napravili svoje chybné uznesenia a opatrenia,

e) v oblasti poľovníctva sa vyjadrujú k žiadostiam o povolenie zníženia stavu zveri v prípade, že toto zníženie je v záujme poľnohospodárskej výroby,

f) v oblasti rybárstva oznamujú stanovisko k návrhom na určenie povinnosti investora vystavať náhradný rybník a na prideľovanie rybníkov, ktoré sa rybnikársky dostatočne nevyužívajú - ak nejde o národný majetok - do bezodplatného užívania socialistickej organizácie.

(2) Poľnohospodárske správy poskytujú národným výborom potrebné podklady pre oblastné plány.

(3) Okresné poľnohospodárske správy úzko spolupracujú s národnými výbormi na zabezpečovaní poľnohospodárskej výroby jednotlivo hospodáriacich roľníkov a vypracúvajú na to príslušné podklady pre národné výbory.

§ 13

(1) Poľnohospodárske správy spolupracujú s národnými výbormi na zabezpečovaní rozvoja poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb v riadených organizáciách. Cieľom tejto spolupráce je zabezpečiť aj súlad rastu poľnohospodárstva s celkovým rozvojom územných obvodov národných výborov.

(2) Poľnohospodárske správy využívajú podnety národných výborov, prešetrujú ich upozornenia na nedostatky zistené v riadených organizáciách, robia nápravu a podávajú o tom správy národným výborom.

(3) Okresný národný výbor sa vyjadruje k návrhu na vymenovanie riaditeľa okresnej poľnohospodárskej správy a krajský národný výbor k návrhu na vymenovanie riaditeľa krajskej poľnohospodárskej správy.


IV. ČASŤ

§ 14

Záverečné ustanovenie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1974.


Dr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Na uzavretie kooperačných zmlúv je potrebné schválenie podľa § 3 ods. 1 a § 8 ods. 5 vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 2/1972 Zb. o kooperačných vzťahoch pri rozvoji špecializácie a koncentrácie poľnohospodárskej výroby.

2) Zákon č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch a zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.

3) Vyhláška Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj a ministerstiev výstavby a techniky Československej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky č. 17/1970 Zb. o udeľovaní súhlasu na začínanie stavieb.

4) Pokyny pre posudzovanie, štátnu expertízu a schvaľovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb v rezorte Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky uverejnené vo vestníku ministerstva, čiastka 9/1972, por. č. 23 v znení zmien a doplnkov uverejnených vo vestníku ministerstva, čiastka 14/1972, por. č. 35.

5) Vyhláška ministra štátnej kontroly č. 75/1959 Ú. v., ktorou sa vydávajú metodické pokyny pre kontrolnú činnosť (VIII. časť).

6) Vládna vyhláška č. 150/1958 Ú. v. o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich.

7) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 163/1971 Zb. o vykonávaní periodických revízií hospodárenia.

8) Napr. § 17, § 25 ods. 2 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby, § 2, § 3 ods. 1, § 4 ods. 1, § 8 ods. 2 a § 13 ods. 3 zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, § 3 a 4 vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 170/1964 Zb. o vypracovaní doplnkov a zmien stanov JRD, ich schvaľovaní a registrácii, čl. 1 ods. 2 a 6 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1969 Zb. o niektorých opatreniach na úseku dane z obratu a dane zo mzdy.

9) § 9 ods. 2 zákona č. 37/1972 Zb.

10) § 8 ods. 6 vyhlášky č. 2/1972 Zb.

11) § 9 ods. 2 zákona č. 37/1972 Zb.

12) § 55 ods. 1 písm. a) zákona č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách.

13) § 56 zákona č. 49/1959 Zb.