Vyhláška č. 43/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Írskom

Čiastka 13/1973
Platnosť od 30.04.1973 do31.12.1974
Účinnosť od 15.05.1973 do31.12.1974
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 6 nadobudla dohoda platnosť dňom podpisu, t. j. 14. decembrom 1972 a bude platiť do 31. decembra 1974.

43

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 30. marca 1973

o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Írskom

Dňa 14. decembra 1972 bola v Dubline podpísaná Obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Írskom.

Podľa svojho článku 6 nadobudla dohoda platnosť dňom podpisu, t. j. 14. decembrom 1972 a bude platiť do 31. decembra 1974.

České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.1)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÁ DOHODA
medzi Československou socialistickou republikou a Írskom

Československá socialistická republika a Írsko

s prianím dosiahnuť harmonický vývoj obchodu medzi oboma krajinami v čo najväčšom rozsahu na základe rovnosti a vzájomných výhod a

s prihliadnutím na ciele Všeobecnej dohody o clách a obchode, ktorej sú obe krajiny zmluvnými stranami,

sa dohodli takto:

Článok 1

Výmena tovaru medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať podľa ustanovení Všeobecnej dohody o clách a obchode.

Článok 2

Obe zmluvné strany sa budú usilovať o utvorenie podmienok pre stály rast obchodu medzi oboma krajinami, tak v tradičných, ako aj v nových druhoch tovaru, a pre zlepšenie štruktúry tohto obchodu.

Článok 3

Obchod medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať na základe kontraktov uzavretých medzi československými právnickými osobami oprávnenými na zahraničnoobchodnú činnosť na jednej strane a fyzickými a právnickými osobami v Írsku na druhej strane.

Článok 4

Zástupcovia oboch zmluvných strán sa zídu raz za rok striedavo v Prahe a v Dubline, aby spolu posúdili obchod medzi oboma krajinami v predchádzajúcom roku a preskúmali plnenie tejto dohody. Budú hľadať možnosti odstránenia prekážok, ak by sa snáď vyskytli v obchode medzi oboma krajinami, a posúdia, aká úprava by bola potrebná na budúci rok. Okrem toho sa budú konať schôdzky zástupcov oboch zmluvných strán na žiadosť ktorejkoľvek z nich najdlhšie do 30 dní odo dňa, keď sa taká žiadosť doručí.

Článok 5

Platby týkajúce sa obchodu medzi oboma štátmi sa uskutočnia vo voľne zameniteľnej mene, na ktorej sa dohodnú strany uzavierajúce príslušný kontrakt.

Článok 6

1. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu a bude platiť do 31. decembra 1974.

2. Skončenie platnosti tejto dohody sa nedotkne platnosti kontraktov, ktoré sa uzavreli medzi príslušnými organizáciami a podnikmi v oboch krajinách.

3. Obe zmluvné strany si vyhradzujú právo začať porady týkajúce sa tejto dohody s ohľadom na svoje príslušné medzinárodné záväzky; tieto porady sa však nemôžu týkať základných cieľov tejto dohody.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení svojimi príslušnými vládami, podpísali túto dohodu a pripevnili k nej pečate.

Spísané v Dubline 14. decembra 1972 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Československú socialistickú republiku:

J. Keller v. r.

Za Írsko:

Dr. P. J. Hillery v. r.

Dublin, 14. decembra 1972

Vážený pán Keller,

v priebehu rokovaní, ktoré sa skončili dnešného dňa podpísaním Obchodnej dohody medzi Írskom a Československou socialistickou republikou, sa prerokúvala aj otázka zlepšenia štruktúry obchodu medzi oboma krajinami.

V súvislosti s tým mám česť Vám oznámiť, že v Írsku sú možnosti na vývoz tovaru uvedeného v priloženej listine, a moja vláda vychádza z toho, že sa na to upozornia príslušné československé organizácie.

Prijmite prosím, pán Keller, uistenie o mojej najhlbšej úcte.

Dr. P. J. Hillery v. r.

Vážený pán
Josef K e l l e r
predseda čs. delegácie

Írske vývozné možnosti

1. Živé zvieratá a inseminačné látky

2. Mäso a mäsové výrobky

3. Vlna, koža a kožky

4. Mliečne výrobky a mliečne krmivá

5. Ryby a rybacie výrobky

6. Sadivové zemiaky

7. Iné potraviny

8. Pivo, whisky a iné nápoje

9. Textilné výrobky - priadza, tkaniny, pletený tovar, odevy, koberce, laná a povrazy

10. Papier a výrobky z papiera

11. Usne a obuv

12. Rudy, koncentráty, kovy a kovové výrobky

13. Stavebné materiály - rúrky z PVC, armatúry a dyhy

14. Žiaruvzdorné materiály - ubíjacie hmoty pre vysoké pece

15. Stroje - žeriavy, stavebné stroje a príslušenstvo, poľnohospodárske stroje, papierenské stroje, vŕtacie zariadenia, sitá a čerpadlá, kompresory

16. Elektronické a spojovacie zariadenia

17. Automobilové časti a zariadenia pre garáže

18. Zariadenia na meranie a kontrolu znečistenia prostredia

19. Zariadenia na automatické rozbory

20. Drôt a výrobky z drôtu

21. Zariadenia na čistenie a údržbu

22. Presné nástroje a prístroje; meracie prístroje; nástroje pre obrábacie stroje, dielce a nástroje pre guľkové ložiská

23. Nemocničné a lekárske zariadenia

24. Laboratórne zariadenia a prístroje

25. Liečivá

26. Priemyselné tmely a lepidlá

27. Lode a člny

28. Plášte a duše na osobné a nákladné autá, autobusy, traktory a plnogumové pneumatiky

29. Prístroje a potreby pre domácnosť

30. Športové potreby

31. Žiletky, obrúčky, papiernický tovar a pohľadnice

32. Rozličný tovar

Dublin, 14. decembra 1972

Excelencia,

mám česť potvrdiť príjem Vášho listu z dnešného dňa tohto znenia:

„V priebehu rokovaní, ktoré sa skončili dnešného dňa podpísaním Obchodnej dohody medzi Írskom a Československou socialistickou republikou, sa prerokúvala aj otázka zlepšenia štruktúry obchodu medzi oboma krajinami.

V súvislosti s tým mám česť Vám oznámiť, že v Írsku sú možnosti na vývoz tovaru uvedeného v priloženej listine a moja vláda vychádza z toho, že sa na to upozornia príslušné československé organizácie.

Prijmite prosím, pán Keller, uistenie o mojej najhlbšej úcte.“

Mám česť potvrdiť, že na uvedené oznámenie sa upozornia príslušné československé organizácie.

Uisťujem Vás, Excelencia, o svojej najhlbšej úcte.

J. Keller v. r.

Jeho Excelencia Dr. P. J. Hillery
minister zahraničných vecí Írska

Poznámky pod čiarou

1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.