Vyhláška č. 7/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou na obdobie od 1. januára 1973 do 31. decembra 1977

Čiastka 3/1973
Platnosť od 09.02.1973 do01.01.1978
Účinnosť od 24.02.1973 do01.01.1978
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 6 dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1973.

7

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 8. januára 1973

o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou na obdobie od 1. januára 1973 do 31. decembra 1977

Dňa 7. novembra 1972 bola vo Viedni podpísaná Dlhodobá obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou na obdobie od 1. januára 1973 do 31. decembra 1977.

Podľa svojho článku 6 dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1973.

České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DLHODOBÁ OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou na obdobie od 1. januára 1973 do 31. decembra 1977

Vláda Československej socialistickej republiky a rakúska spolková vláda, vedené želaním podporovať a rozširovať výmenu tovaru medzi oboma štátmi, v súlade so Všeobecnou dohodou o clách a obchode (GATT), ktorej členmi oba štáty sú, vychádzajúc z priaznivých predpokladov rozvoja vzájomného obchodu na základe rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti, sa rozhodli za tým účelom dojednať dlhodobú úpravu výmeny tovaru a dohodli sa preto takto:

Článok 1

Obe zmluvné strany sa budú riadiť vo vzájomnej výmene tovaru ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), ako aj touto dohodou.

Článok 2

Obe zmluvné strany sa vynasnažia zabezpečiť druhej zmluvnej strane voľný prístup na trh. Na dosiahnutie tohto cieľa podniknú opatrenia v oblasti svojej dovoznej politiky s cieľom stále rozširovať dovozné možnosti a pokračovať do 31. decembra 1974 v odstraňovaní ešte trvajúcich obmedzení čo do množstva, ktoré sú dosiaľ pre dodávky tovaru v platnosti. Od tohto okamihu bude každá zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane zásadne uplatňovať iba také obmedzenia čo do množstva, ktoré uplatňuje voči zmluvným stranám GATTu.

Článok 3

Dodávky tovaru podľa tejto dohody sa budú uskutočňovať na základe zmlúv, ktoré sa budú uzavierať medzi fyzickými a právnickými osobami a osobnými spoločnosťami obchodného práva so sídlom v Rakúsku na jednej strane a československými organizáciami zahraničného obchodu a ostatnými československými právnickými osobami oprávnenými na zahraničnoobchodnú činnosť na druhej strane.

Článok 4

Obe zmluvné strany zriadia Zmiešanú komisiu zloženú zo zástupcov oboch vlád. Táto komisia bude mať za úlohu skúmať dodržiavanie a vykonávanie ujednaní a na základe získaných skúseností dávať podnety k vhodným opatreniam na zlepšenie hospodárskych vzťahov medzi oboma štátmi a k odstraňovaniu prípadných ťažkostí vo vzájomnom obchodnom a platobnom styku. Bude najmä tiež predkladať návrhy na zmenu a doplnenie ročných protokolov.

Zmiešaná komisia sa bude schádzať na želanie jednej zo zmluvných strán, najmenej však raz do roka, striedavo v Rakúsku a v Československu.

Článok 5

Všetky platby medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou sa uskutočňujú podľa Dohody o platobnom styku z 22. októbra 1971, prípadne podľa platobnej dohody inak v tom-ktorom čase platnej v súlade s devízovými predpismi platnými v každom z oboch štátov a s vykonávacími predpismi k nim, vo voľne zameniteľnej mene.

Článok 6

Táto dohoda nadobúda platnosť 1. januárom 1973 a platí až do 31. decembra 1977. Jej platnosť sa automaticky predlžuje vždy o ďalší rok, pokiaľ jedna zo zmluvných strán dohodu nevypovie alebo pokiaľ sa neuzavrie iné dojednanie.

Výpoveď sa musí dať písomne diplomatickou cestou najneskôr tri mesiace pred uplynutím platnosti tejto dohody.

Článok 7

Nadobudnutím platnosti tejto dohody stratí platnosť Dlhodobá obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou z 18. januára 1967 s prílohami a všetky neskoršie príslušné dojednania.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to svojimi vládami splnomocnení túto dohodu podpísali a opatrili pečaťami.

Dané vo Viedni 7. novembra 1972 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom oba texty sú rovnako záväzné.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za rakúsku spolkovú vládu:

Dr. Josef Staribacher v. r.

PREDSEDA

RAKÚSKEJ DELEGÁCIE

Vo Viedni 7. novembra 1972

Pán predseda,

vzhľadom na dnes podpísanú Dlhodobú obchodnú dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou dovoľujem si Vám oznámiť toto:

v priebehu rokovania o uzavretí dnes podpísanej Dlhodobej obchodnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou ste ma upozornili na určité obmedzenia pri dovoze tovaru z Československej socialistickej republiky do Rakúskej republiky, ktoré sa neuplatňujú voči ostatným zmluvným stranám GATTu.

Dovoľujem si Vám oznámiť, že rakúska spolková vláda má v úmysle pokračovať pri tomto tovare v politike liberalizácie výmeny tovaru, ktorá smeruje k tomu, aby sa do 31. decembra 1974 postupne odstránili obmedzenia čo do množstva, ktoré ešte platia pre tovar z Československej socialistickej republiky. Rakúska spolková vláda nemôže však pritom vylúčiť, že určité obmedzenia čo do množstva pre tovar uvedený v odseku 2 tohto listu bude musieť ponechať z osobitných dôvodov výnimočne po 31. decembri 1974. Keby k tomu došlo, je ochotná bezodkladne vstúpiť do rokovania o týchto prechodných opatreniach.

Prijmite, pán predseda, výraz mojej hlbokej úcty.

Pánu predsedovi československej delegácie

Viedeň

PREDSEDA

RAKÚSKEJ DELEGÁCIE

Vo Viedni 7. novembra 1972

Pán predseda,

vzhľadom na dnes podpísanú Dlhodobú obchodnú dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou dovoľujem si Vám oznámiť toto:

zmluvné strany potvrdzujú svoje doterajšie poňatie, že v priebehu vzájomného hospodárskeho styku sa uskutočňujú dodávky tovaru vždy za ceny obvyklé na najdôležitejších trhoch. Keby dochádzalo k ťažkostiam v cenovej oblasti, vstúpia obe strany bez meškania do styku v rámci Zmiešanej komisie, aby sa poradili o vhodných opatreniach na odstránenie ťažkostí.

Prosím Vás o súhlas s uvedeným a rád používam túto príležitosť, aby som Vás, pán predseda, ubezpečil o svojej hlbokej úcte.

Pánu predsedovi československej delegácie

Viedeň

PREDSEDA

ČESKOSLOVENSKEJ DELEGÁCIE

Vo Viedni 7. novembra 1972

Pán predseda,

mám česť potvrdiť príjem Vášho listu z dnešného dňa tohto znenia:

„Vzhľadom na dnes podpísanú Dlhodobú obchodnú dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou dovoľujem si Vám oznámiť toto:

zmluvné strany potvrdzujú svoje doterajšie poňatie, že v priebehu vzájomného hospodárskeho styku sa uskutočňujú dodávky tovaru vždy za ceny obvyklé na najdôležitejších trhoch. Keby dochádzalo k ťažkostiam v cenovej oblasti, vstúpia obe strany bez meškania do styku v rámci Zmiešanej komisie, aby sa poradili o vhodných opatreniach na odstránenie ťažkostí.

Prosím Vás o súhlas s uvedeným a rád používam túto príležitosť, aby som Vás, pán predseda, ubezpečil o svojej hlbokej úcte.

Mám česť, pán predseda, oznámiť Vám svoj súhlas s uvedeným.

Prijmite, pán predseda, výraz mojej hlbokej úcty.

Pánu predsedovi rakúskej delegácie

Viedeň

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.