Uznesenie č. 140/1973 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Čiastka 35/1973
Platnosť od 12.11.1973 do30.07.1990
Zrušený 181/1990 Zb.

140

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia

z 31. októbra 1973

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje podľa čl. 58 ods. 4 ústavného zákona o československej federácii zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 25. septembra 1973 č. 107 Zb. o Vysokej škole Zboru národnej bezpečnosti.

Indra v. r.