Vyhláška č. 42/1973 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 186/1968 Zb. o zavedení jednotnej evidencie pracujúcich

Čiastka 13/1973
Platnosť od 30.04.1973 do31.12.1980
Účinnosť od 30.04.1973 do31.12.1980
Zrušený 173/1980 Zb.

OBSAH

42

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu

z 30. apríla 1973,

ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 186/1968 Zb. o zavedení jednotnej evidencie pracujúcich

Federálny štatistický úrad ustanovuje podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií:


Čl. I

V súvislosti s programom racionalizácie informačných sústav sa zrušuje príloha vyhlášky č. 186/1968 Zb. o zavedení jednotnej evidencie pracujúcich a nahrádza sa novou prílohou tohto znenia:

Príloha vyhlášky č. 186/1968 Zb.

Sústava ukazovateľov jednotnej evidencie pracujúcich sa člení do týchto tried:

0 Ukazovatele o organizácii

1 Identifikačné a rodné dátumy pracovníka

2 Školské vzdelanie a kvalifikácia pracovníka

3 Ukazovatele o pracovnom zaradení pracovníka v organizácii

4 Ostatné ukazovatele osobnej agendy (vnútorné ukazovatele organizácie)

5 Ukazovatele nemocenského poistenia

6 Ukazovatele mzdovej agendy a dôchodkového zabezpečenia

7 Ukazovatele mzdovej agendy - výplaty

8 Ukazovatele sociálnych dávok

9 Ukazovatele mzdovej agendy - zrážky

Ukazovatele jednotnej evidencie pracujúcich sa delia podľa týchto skupín pracujúcich:

A Pracujúci v štátnom a družstevnom sektore (bez JRD)1)

B Trvalo činní v JRD2)

C Jednotlivo hospodáriaci roľníci

D Samostatne hospodáriaci (mimo poľnohospodárstva)

E Domáci robotníci

F Pracovníci na prechodnú potrebu3)

G Učni v štátnom a družstevnom sektore (bez JRD)

H Učni v JRD

Zoznam záväzných ukazateľov jednotnej evidencie pracujúcich

Číslo ukazovateľaNázov ukazovateľaSkupina pracujúcich4)
ABCDEFGH
001Číslo organizácie////////
002Sídlo organizácie ////////
003Sídlo trvalého pracoviska //--////
101Priezvisko, meno, akademický titul, hodnosť, rodné meno ////////
104Rodné číslo ////////
105Rodinný stav ////////
106Národnosť////////
107Trvalé bydlisko ////////
201Najvyššie dosiahnuté vzdelanie /////-//
202Odbor dosiahnutého školského vzdelania - učebný odbor /////-//
301Dátum vzniku pracovného (učebného) pomeru //--////
302Dôvod príchodu pracovníka do organizácie //--////
303Zamestnanie vykonávané v organizácii//-///--
304Druh činnosti //------
306Mzdové zaradenie //--//--
307Splnenie požadovanej kvalifikácie /-------
308Zmenená pracovná schopnosť ////////
309Dátum ukončenia pracovného (učebného) pomeru //--////
310Dôvod ukončenia pracovného (učebného) pomeru //--/-//
311Druh vyňatia z evidenčného počtu//--//--
312Skupina pracujúcich ////////
314Druh pracovného pomeru //--//--
501Počet detí, u ktorých je nárok na prídavky na deti ////////
601Zákonný týždenný pracovný úväzok //------
602Mzdová sadzba - základný plat /--//-/-
605Druh dôchodku pracovníka ////////
606Pracovná kategória pre dôchodkové zabezpečenie //-/-///
650Počet odpracovaných hodín/-------
660Počet neodpracovaných hodín /-------
671Počet kalendárnych dní doby zamestnania za sledované obdobie /-----/-
672Počet kalendárnych dní, po ktoré pracovník vykonával zamestnanie zaradené do jednotlivých pracovných kategórií pre dôchodkové zabezpečenie //-/-///
681Počet kalendárnych dní, za ktoré sa vyplácali dávky nemocenského poistenia////////
682Počet kalendárnych dní ostatných náhradných dôb pre dôchodkové zabezpečenie //--////
683Počet kalendárnych dní služby v ozbrojených silách //////--
710Základné časové mzdy, platy a úkolové mzdy /---/-/-
720Príplatky a doplatky ku mzde/---/---
730Prémie a odmeny //--/---
740Podiely na hospodárskych výsledkoch //--/---
750Náhrady miezd //--/---
760Ostatné osobné výdavky /---/---
770Výplaty nezahŕňané do mzdových prostriedkov /---/---
780Výplaty nezahŕňané do hrubej mzdy na účely dôchodkového zabezpečenia /---/---
791Úhrn hrubých príjmov (č. 710 až 770)//--////
792Celková mzda (č. 710 až 750)//--/-//
793Hrubá mzda pre dôchodkové zabezpečenie (= 792 + 760 - 780)////////
810Dávky nemocenského poistenia //--////
820Prídavky na deti ////////
910Daň zo mzdy //--///-
U novoprijatých pracovníkov vedú organizácie ešte tieto ukazovatele:
004Číslo organizácie predchádzajúceho zamestnania ////////
005Sídlo predchádzajúceho trvalého pracoviska ////////
313Zamestnanie vykonávané v predchádzajúcej organizácii ////////
319Dátum ukončenia predchádzajúceho zamestnania ////////

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

Ing. Kazimour v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Na stálu potrebu, na pracovnom mieste, ktoré má byť trvalo obsadené.

2) Týka sa tak členov JRD, ako aj pracovníkov v pracovnom pomere v JRD.

3) Na sezónu alebo kampaň alebo výnimočne na inú krátkodobú časove obmedzenú potrebu nad 6 dní do 1 mesiaca.

4) Prípady, pre ktoré je vedenie ukazovateľa predpísané, sú vyznačené šikmou zvislou čiarou (/), prípady, keď ukazovateľ nie je predpísaný, sú vyznačené pomlčkou (-).