Vyhláška č. 51/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Ústrednej rady odborov o úprave niektorých pomerov pestúnov vykonávajúcich pestúnsku starostlivosť v osobitných zariadeniach

(v znení č. 118/1992 Zb., 206/1996 Z. z.)

Čiastka 15/1973
Platnosť od 04.05.1973 do31.12.1998
Účinnosť od 01.01.1997 do31.12.1998
Zrušený 265/1998 Z. z.

51

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Ústrednej rady odborov

z 27. apríla 1973

o úprave niektorých pomerov pestúnov vykonávajúcich pestúnsku starostlivosť v osobitných zariadeniach

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí a Ústredná rada odborov po dohode a ministerstvami práce a sociálnych vecí republík a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovujú podľa § 22 ods. 1 zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti, podľa § 2 ods. 3 písm. c) a § 9 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov, podľa § 143 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení a podľa § 206 Zákonníka práce:


Nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie pestúnov

§ 2

Na účely nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia sa doba výkonu pestúnskej starostlivosti posudzuje ako doba zamestnania a odmena za výkon pestúnskej starostlivosti a považuje za zárobok pestúna.

§ 3

Pre poskytovanie peňažných dávok nemocenského poistenia nahrádzajúcich mzdu sa pokladajú za pracovné dni všetky kalendárne dni okrem nedieľ.

§ 4

(1) Podmienka predpísaného pracovného úväzku aj podmienka odpracovaného času sa pokladajú u pestúna pre priznanie prídavkov na deti za splnené, pokiaľ trvá výkon pestúnskej starostlivosti v zariadení.

(2) Povinnosti závodu vyplývajúce z predpisov o nemocenskom poistení plní okresný národný výbor, ktorý pestúnovi vypláca odmenu za výkon pestúnskej starostlivosti.

§ 5

(1) Na účely dôchodkového zabezpečenia pestúnov sa dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti posudzuje ako vlastné dieťa pestúna, iba pokiaľ ide o nárok na výchovné k dôchodku pestúna (doterajšieho pestúna) alebo jeho manžela.

(2) Povinnosti závodu viesť záznamy a podávať hlásenia na účely sociálneho zabezpečenia plní okresný národný výbor, ktorý pestúnovi vypláca odmenu za výkon pestúnskej starostlivosti.

§ 6

Náhrada škody

Na pestúna sa vzťahujú ustanovenia ôsmej hlavy Zákonníka práce o predchádzaní škodám, zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním a o zodpovednosti zamestnávateľa za škodu vzniknutú zamestnancovi, s výnimkou ustanovenia § 204 o zodpovednosti za škodu na odložených veciach.


§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1973.


Predseda Ústrednej rady odborov:

Ing. Hoffmann v. r.

Minister práce a sociálnych vecí ČSSR:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákonov č. 16/1959 Zb. a č. 87/1968 Zb., zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 99/1972 Zb. o zvýšení prídavkov na deti a výchovného a predpisy vydané podľa týchto zákonov, zákon č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákonov ho meniacich (úplné znenie č. 5/1972 Zb. so zmenami vyplývajúcimi zo zákona č. 99/1972 Zb.).