Vyhláška č. 96/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuádor

Čiastka 27/1973
Platnosť od 30.08.1973
Účinnosť od 14.09.1973
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku VI vstúpila Dohoda v platnosť dňom 1. marca 1972.

96

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 14. júna 1973

o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuádor


Dňa 15. septembra 1971 bola v Prahe podpísaná Základná dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a republikou Ecuádor.

Podľa svojho článku VI vstúpila Dohoda v platnosť dňom 1. marca 1972.

Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

ZÁKLADNÁ DOHODA

o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuádor

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Ecuádor vedené prianím rozvíjať vedeckú a technickú spoluprácu medzi oboma krajinami, uzavreli túto Základnú dohodu o vedecko-technickej spolupráci:

Článok I

Zmluvné strany sa zaväzujú posilňovať a umožňovať rozvoj vzájomnej spolupráce na úsekoch vedy a techniky.

Rozsah, formy a podmienky spolupráce budú stanovené v súlade s ustanoveniami tejto Základnej dohody, v dodatkových špecifických zmluvách medzi podnikmi alebo organizáciami poverenými zmluvnými stranami.

Článok II

Vedecká a technická spolupráca upravovaná touto Základnou dohodou sa bude uskutočňovať v týchto formách:

1. Výmena expertov a vedeckých pracovníkov, výmena štúdií a ich realizácia, konzultácie a výmena názorov na štúdie a projekty stanovené v dodatkových zmluvách.

2. Poskytovanie štipendií kandidátom, ktorí budú vyberaní na základe vzájomnej dohody, v druhej krajine k absolvovaniu kurzov určených k prehĺbeniu znalostí a k špecializácii na úsekoch alebo v technických oboroch, ktoré majú prvoradý význam pre technologický a vedecký pokrok.

3. Spoločné štúdium experimentálnych projektov technického a vedeckého charakteru, určených vzájomnými dohodami za účelom ich realizácie národnými alebo medzinárodnými inštitúciami.

4. Zriaďovanie technicko-pedagogických dokumentačných stredísk a centier špecializovaných na výuku a zdokonaľovanie.

5. Akákoľvek iná činnosť vedeckej a technickej spolupráce, ktorá by bola dohodnutá podnikmi alebo organizáciami poverenými zmluvnými stranami.

Článok III

Za účelom zabezpečenia systematickej a pravidelnej činnosti pri riadení vedeckej a technickej spolupráce, uskutočňovanej na základe tejto Základnej dohody, sa obe strany zaväzujú:

1. Spoločne spracovávať, priamo alebo prostredníctvom podnikov či organizácií poverených zmluvnými stranami, všeobecný program vedeckej a technickej spolupráce medzi oboma krajinami a určiť opatrenia potrebné pre zabezpečenie realizácie príslušných špecifických projektov.

2. Pri spracovaní, priamo alebo prostredníctvom podnikov či organizácií poverených zmluvnými stranami, programov a technických projektov brať do úvahy prioritu, ktorá sa prikladá národným cieľom, geografickým oblastiam a oblastiam činnosti tak, aby sa konkrétne projekty stali súčasťou príslušných rozvojových plánov.

Článok IV

Obe zmluvné strany sa na základe programu spolupráce, predpokladanej touto Základnou dohodou, zaväzujú:

1. Poskytovať expertom, inštruktorom a technikom vyslaným na základe tejto Základnej dohody a ďalších dodatkových špecifických dohôd výsady a zvláštne práva poskytované expertom medzinárodných organizácií v súlade s príslušnými platnými zákonnými ustanoveniami každej krajiny.

2. Oslobodiť od daňových a ostatných zaťažení a poplatkov dočasný dovoz a reexport strojov a zariadení určených zmluvnými stranami na zabezpečenie realizácie rôznych projektov. V príslušných dodatkových špecifických dohodách sa stanoví tovar, prístroje a zariadenia, ktoré budú predmetom hore uvedeného oslobodenia.

Článok V

S cieľom uplatniť prakticky túto Základnú dohodu sa zmluvné strany dohodli vytvoriť Zmiešanú komisiu, zloženú z ich zástupcov alebo zmocnencov podnikov či organizácií poverených oboma zmluvnými stranami. Zmiešaná komisia bude mať na starosti spracovávanie programov spolupráce upravovanej touto Základnou dohodou. Zmiešaná komisia bude predkladať ku schváleniu obom zmluvným stranám všetky zásadné problémy, týkajúce sa vedeckej a technickej spolupráce medzi oboma krajinami.

Článok VI

Táto Základná dohoda vstúpi do platnosti jeden mesiac po dni výmeny nót, ktorými si zmluvné strany vzájomne potvrdia, že táto Základná dohoda bola uzatvorená v súlade so zákonmi príslušných krajín.

Článok VII

Táto Základná dohoda bude mať platnosť päť rokov a bude mlčky predlžovaná vždy o jeden rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred dňom vypršania jej platnosti.

Vypovedanie tejto Základnej dohody neovplyvní realizáciu dodatkových zmlúv uzavretých v priebehu platnosti tejto Základnej dohody, pokiaľ nebude oboma zmluvnými stranami dohodnuté niečo iné.

Vyhotovené a podpísané v Prahe dňa 15. septembra 1971 v štyroch originálnych vyhotoveniach, dve v jazyku slovenskom a dve v jazyku španielskom, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

minister zahraničného obchodu

Za vládu

Republiky Ecuádor:

Dr. Alberto Barriga Ledesma v. r.

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec