Vyhláška č. 121/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach

Čiastka 32/1973
Platnosť od 12.10.1973
Účinnosť od 27.10.1973
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 12 nadobudla Dohoda platnosť 3. júlom 1973.

121

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. augusta 1973

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach


Dňa 16. februára 1973 bola v Berlíne podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach.

Podľa svojho článku 12 nadobudla Dohoda platnosť 3. júlom 1973.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Nemeckej demokratickej republiky, vedené prianím rozšíriť a prehĺbiť spoluprácu v oblasti spoločnej kontroly na štátnych hraniciach na základe Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prestupe štátnych hraníc z 21. decembra 1970, sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu.

Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov
vláda Československej socialistickej republiky
námestníka ministra vnútra ČSSR
Jána P j e š č a k a,

vláda Nemeckej demokratickej republiky
námestníka ministra zahraničných vecí
Oskara F i s c h e r a,

ktorí sa po výmene plnomocenstiev, ktoré zistili v správnej a náležitej forme, dohodli takto:

Článok 1

Pokiaľ sa v tejto Dohode používa označenie „kontrolné orgány“, rozumejú sa tým orgány, ktoré vykonávajú pasovú a colnú kontrolu osôb, tovaru a dopravných prostriedkov, ako aj epidemiologickú, veterinárnu a fytokaranténnu kontrolu na štátnych hraniciach medzi Nemeckou demokratickou republikou a Československou socialistickou republikou v železničnej, cestnej a riečnej doprave.

Článok 2

(1) Kontrolné orgány zmluvných strán vykonávajú spoločnú kontrolu v miestach a úsekoch na otvorených hraničných priechodoch, ktoré obsahuje príloha tejto Dohody.

(2) Rozšírenie spoločnej kontroly na ďalšie hraničné priechody, prípadne úpravu jej vykonávania dohodnú príslušné ústredné orgány a uvedú ich v prílohe tejto Dohody.

Článok 3

(1) Kontrolu osôb, tovaru a dopravných prostriedkov vykonávajú ako prvé orgány zmluvnej strany, z územia ktorej osoby a tovar vystupujú. Bezprostredne po tom, čo tieto kontrolné orgány vyhlásia kontrolu za skončenú, pristúpia k jej vykonaniu orgány zmluvnej strany, na územie ktorej osoby a tovar vstupujú.

(2) Kontrola osôb, tovaru a dopravných prostriedkov vykonávaná kontrolnými orgánmi zmluvnej strany, z územia ktorej osoby a tovar vystupujú, sa považuje za skončenú aj vtedy, keď tieto kontrolné orgány odovzdali doklady oprávňujúce na prestup štátnych hraníc kontrolným orgánom zmluvnej strany, na územie ktorej osoby a tovar vstupujú.

(3) Spoločnú kontrolu železničných, poštových a iných zamestnancov zmluvnej strany, ktorí vykonávajú službu v železničných staniciach na území druhej zmluvnej strany, vykonávajú kontrolné orgány vo výmenných staniciach určených v príslušných dojednaniach železničných správ zmluvných strán.

Článok 4

(1) Kontrolou dopravných prostriedkov prestupujúcich štátne hranice sa rozumie vnútorná a vonkajšia kontrola týchto prostriedkov.

(2) Príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej sa vykonáva spoločná kontrola, urobia na hraničných priechodoch opatrenia na zabezpečenie ochrany štátnych hraníc.

(3) Dopravné prostriedky prestupujúce štátne hranice v železničnej a riečnej doprave strážia v železničných staniciach, úsekoch železničných tratí, prístaviskách a na úsekoch vodných ciest určených na výkon spoločnej kontroly orgány zmluvnej strany, na území ktorej sa kontrola vykonáva.

Článok 5

(1) Príslušné orgány zmluvných strán utvoria na svojom území potrebné materiálno-technické predpoklady na vykonanie spoločnej kontroly.

(2) Príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej sa vykonáva spoločná kontrola, poskytnú kontrolným orgánom druhej zmluvnej strany potrebné priestory s nevyhnutným vnútorným zariadením, zabezpečia ich údržbu a opravy a ponesú všetky s tým súvisiace náklady. O služobných miestnostiach a zariadeniach, ktoré používajú kontrolné orgány druhej zmluvnej strany, sa urobí vo dvoch vyhotoveniach zoznam, ktorý sa vzájomne potvrdí.

(3) Služobné telefónne rozhovory sa poskytujú kontrolným orgánom druhej zmluvnej strany bezplatne.

(4) Spôsob a rozsah vyrovnania vynaložených prostriedkov, včítane postupu, ktorý sa pritom použije, dohodnú príslušné ústredné orgány zmluvných strán.

Článok 6

Dopravné orgány zmluvnej strany, na území ktorej sa vykonáva spoločná kontrola, poskytnú príslušníkom kontrolných orgánov na vykonanie spoločnej kontroly bezplatnú prepravu. Zároveň dajú k dispozícii potrebné služobné oddiely v medzinárodných vlakoch osobnej prepravy.

Článok 7

Kontrolné orgány sa včas informujú o očakávanom počte osôb prestupujúcich štátne hranice, ako aj o iných dôležitých okolnostiach, ktoré ovplyvňujú vykonávanie spoločnej kontroly.

Článok 8

Dopravné orgány zabezpečia po dohode s kontrolnými orgánmi svojej zmluvnej strany nevyhnutnú oddeliteľnosť medzinárodnej dopravy od vnútornej dopravy všade tam, kde sa vykonáva spoločná kontrola.

Článok 9

V prípade ochorenia alebo úrazu príslušníka kontrolných orgánov na území druhej zmluvnej strany poskytnú mu orgány tejto zmluvnej strany bezplatne lekársku starostlivosť.

Článok 10

(1) Ustanovenia článkov 5, 6 a 9 sa vzťahujú aj na orgány a zamestnancov zmluvných strán, ktorí v súvislosti s odbavovaním osôb, tovaru a dopravných prostriedkov prestupujúcich štátne hranice vykonávajú činnosť v miestach a úsekoch uvedených v článku 2 odseku 1 a ktorí nie sú kontrolnými orgánmi v zmysle článku 1.

(2) Zmluvné strany určia zodpovedného pracovníka, ktorý riadi orgány uvedené v článku 1 odseku 1 a v článku 10 odseku 1.

Článok 11

Príslušné ústredné orgány môžu dohodnúť potrebné dojednania na vykonávanie tejto Dohody.

Článok 12

(1) Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

(2) Dohoda sa uzaviera na čas 5 rokov. Ak jedna zo zmluvných strán nevypovie Dohodu najneskôr jeden rok pred uplynutím tejto lehoty, zostáva v platnosti vždy ďalších päť rokov. Dňom, keď stratí platnosť Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prestupe štátnych hraníc z 21. decembra 1970, stráca platnosť aj táto Dohoda.

Dané v Berlíne 16. februára 1973 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

republiky: republiky:

Ján Pješčak v. r.

Za vládu

Nemeckej demokratickej republiky:

Oskar Fischer v. r.

PRÍLOHA

Zoznam

miest a úsekov, na ktorých sa vykonáva spoločná kontrola

Hraničné priechodyMiesto spoločnej kontroly
I. Cestné hraničné priechody
    Vojtanov - SchönbergVojtanov (dočasne Schönberg)
    Boží Dar - OberwiesenthalBoží Dar (dočasne Oberwiesenthal)
    Cínovec - Zinnwalddo NDR - Cínovec
do ČSSR - Zinnwald
    Hřensko - Schmilkado NDR - Hřensko
do ČSSR - Schmilka
    Varnsdorf - Seifhennersdorfosobná preprava
do NDR - Varnsdorf
do ČSSR - Seifhennersdorf
nákladná doprava
Seifhennersdorf
II. Železničné hraničné priechody
    Vojtanov - Bad BrambachVojtanov, ako aj železničná trať medzi Vojtanovom a Bad Brambach
    Děčín - Bad Schandauželezničná trať medzi Děčínom a Bad Schandau, ako aj medzi Ústím nad Labem a Dresden
III. Riečne hraničné priechody
    Hřensko - Schönavzájomná a tranzitná preprava tovaru
Hřensko a Schöna
vzájomná preprava osobných lodí a športových člnov
Hřensko

Spoločná veterinárna a fytokaranténna kontrola sa vykonáva len na hraničnom priechode jednej zmluvnej strany. Hraničné priechody sa menovite určia po dohode príslušných ústredných orgánov zmluvných strán.

Príslušné ústredné orgány dohodnú termín začatia spoločnej kontroly.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.