25

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 28. marca 1973

o závodných komisiách ľudovej kontroly

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 15 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 121/1971 Zb. o ľudovej kontrole v Slovenskej socialistickej republike:


PRVÁ ČASŤ

Zriaďovanie závodných komisií ľudovej kontroly

§ 1

(1) Závodné komisie ľudovej kontroly (ďalej len „závodné komisie“) sa zriaďujú v podnikoch, iných organizáciách a závodoch (ďalej len „organizácie“) riadených orgánmi Slovenskej socialistickej republiky, kde sa pre to utvoria optimálne podmienky, a po súhlase vlády Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Pri výbere organizácií, v ktorých sa má závodná komisia zriadiť, posudzuje sa najmä, či jej zriadenie vyžaduje hospodársky alebo iný spoločenský záujem a či pre jej činnosť sú utvorené potrebné politické, kádrové a iné predpoklady.

§ 2

(1) Návrh na zriadenie závodnej komisie pripravuje v súčinnosti s príslušnými orgánmi Komunistickej strany Československa, Revolučného odborového hnutia, Socialistického zväzu mládeže a s vedúcim organizácie (ďalej len „orgány uvedené v § 2 ods. 1“):

a) výbor ľudovej kontroly okresného národného výboru (obvodného národného výboru v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave, Mestského národného výboru v Košiciach), ak ide o organizácie riadené alebo spravované týmto národným výborom, národným výborom nižšieho stupňa alebo o ústredne riadené organizácie,

b) výbor ľudovej kontroly krajského národného výboru (Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy), ak ide o organizácie riadené alebo spravované týmto národným výborom alebo o ústredne riadené organizácie, pri ktorých to určil Výbor ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky,

c) Výbor ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky, ak ide o ústredne riadené organizácie, pri ktorých si to vyhradil.

(2) Na prípravu návrhu na zriadenie závodnej komisie v ústredne riadenej organizácii podľa odseku 1 písm. a) a b) je príslušný výbor ľudovej kontroly národného výboru, v obvode ktorého je táto organizácia.

(3) Návrhy na vyslovenie súhlasu so zriadením závodných komisií predkladá vláde Slovenskej socialistickej republiky Výbor ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky.

§ 3

(1) Po vyslovení súhlasu vládou Slovenskej socialistickej republiky zriadi závodnú komisiu výbor ľudovej kontroly príslušný podľa § 2 ods. 1 (ďalej len „príslušný výbor ľudovej kontroly“), ktorý tiež vymenuje predsedu, podpredsedu a najmenej 5 ďalších členov závodnej komisie; počet členov určí s prihliadnutím na veľkosť organizácie a na zložitosť kontrolných úloh.

(2) Členovia závodnej komisie sa vyberajú z pracovníkov organizácie, prípadne aj z dôchodcov, ktorí predtým v organizácii pracovali.1) Členstvo v závodnej komisii je nezlučiteľné s funkciou vedúceho organizácie a jeho zástupcu, ako aj s funkciou pracovníka odborného kontrolného útvaru organizácie; členom závodnej komisie nemôže byť ani pracovník organizácie, ktorý uzavrel dohodu o hmotnej zodpovednosti za zverené hodnoty.2)

(3) Príslušný výbor ľudovej kontroly odvolá po prerokovaní s orgánmi uvedenými v § 2 ods. 1 člena závodnej komisie, ak riadne neplní svoje povinnosti, alebo z iných závažných dôvodov.

(4) Vymenovanie a odvolanie členov závodnej komisie sa v organizácii zverejní.

§ 4

(1) Ak zaniknú podmienky pre činnosť závodnej komisie, zruší ju príslušný výbor ľudovej kontroly po prerokovaní s orgánmi uvedenými v § 2 ods. 1.

(2) Na opatrenie podľa odseku 1 si výbor ľudovej kontroly okresného národného výboru a výbor ľudovej kontroly krajského národného výboru vyžiada súhlas Výboru ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky, ktorý o zrušení závodnej komisie upovedomí vládu Slovenskej socialistickej republiky.

DRUHÁ ČASŤ

Činnosť závodných komisií

§ 5

(1) Závodná komisia vykonáva kontrolu hospodárskej činnosti a plnenia úloh organizácie, v ktorej bola zriadená; kontroluje najmä:

a) plnenie hospodárskeho plánu organizácie, predovšetkým úloh určených štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky,

b) efektívnosť výroby, presadzovanie racionalizácie a hospodárnosti pri vynakladaní práce, energie, materiálu a finančných prostriedkov,

c) dodržiavanie určenej kvality výrobkov, prípadne služieb poskytovaných organizáciou,

d) ochranu a využívanie majetku v socialistickom vlastníctve zvereného organizácii,

e) dodržiavanie pracovnej a technologickej disciplíny v organizácii,

f) plnenie úloh organizácie na úseku starostlivosti o pracujúcich.

(2) Závodná komisia kontroluje, ako príslušné útvary organizácie vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety občanov a organizácií a či robia opatrenia na nápravu.3) Závodná komisia aj sama prijíma sťažnosti a oznámenia, ktoré buď postúpi na vybavenie organizácii, alebo ich priamo prešetrí, ak to vyžaduje ich závažnosť alebo ak sú pre to iné dôvody. O sťažnostiach a oznámeniach, ktoré prijala, vedie vlastnú evidenciu.

§ 6

(1) Závodná komisia pracuje podľa vlastného plánu kontrolnej činnosti; pri jeho vypracovaní vychádza z potrieb organizácie, z tematických kontrolných úloh určených Výborom ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky, z námetov kontrolných úloh uplatnených základnou organizáciou Komunistickej strany Československa a príslušným výborom ľudovej kontroly, pričom využíva aj pripomienky a námety pracujúcich a ich organizácií.

(2) Návrh plánu kontrolnej činnosti prerokuje závodná komisia pred jeho schválením s orgánmi uvedenými v § 2 ods. 1 a s príslušným výborom ľudovej kontroly.

(3) Závodná komisia oboznámi so svojou činnosťou najmenej raz do roka príslušný výbor ľudovej kontroly a po prerokovaní so základnou organizáciou Komunistickej strany Československa aj kolektív pracovníkov organizácie.

§ 7

(1) Závodná komisia postupuje pri výkone kontroly a pri hodnotení zistených skutočností nezávisle od vedúcich pracovníkov organizácie; dbá, aby jej kontrolné zistenia boli objektívne a aby opatrenia na nápravu boli účinné.

(2) Závodná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však raz mesačne; je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť jej uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komisie.

§ 8

(1) Príslušný výbor ľudovej kontroly usmerňuje činnosť závodnej komisie a poskytuje jej metodickú pomoc.

(2) Závodná komisia zodpovedá za svoju činnosť príslušnému výboru ľudovej kontroly.

§ 9

(1) Závodná komisia odovzdáva svoje kontrolné poznatky základnej organizácii Komunistickej strany Československa na využitie pri uplatňovaní práva kontroly.

(2) Závodná komisia spolupracuje s príslušnými závodnými orgánmi Revolučného odborového hnutia a Socialistického zväzu mládeže, využíva ich poznatky pre svoju kontrolnú činnosť a podľa potreby ich informuje o svojich kontrolných poznatkoch.

§ 10

Závodné komisie si poskytujú vzájomnú pomoc; podľa potreby spolupracujú s výbormi ľudovej kontroly, s ostatnými kontrolnými orgánmi i s kontrolnými útvarmi nadriadených orgánov.

TRETIA ČASŤ

Oprávnenia závodných komisií

§ 11

(1) Závodná komisia a jej poverení členovia sú oprávnení na všetky úkony potrebné na vykonanie kontroly v organizácii; môžu najmä požadovať,

a) aby im bol umožnený vstup do všetkých objektov a zariadení organizácie,

b) aby im boli v určených lehotách predložené požadované podklady, materiály a písomnosti a podané úplné a pravdivé ústne alebo písomné informácie o zisťovaných skutočnostiach alebo vysvetlenia o príčinách zistených závad.

(2) Ak sa členovia závodnej komisie preukážu osobitným poverením príslušného výboru ľudovej kontroly, musia sa im predložiť požadované písomnosti obsahujúce skutočnosti tvoriace predmet služobného, hospodárskeho alebo štátneho tajomstva.

(3) Závodná komisia je oprávnená priberať k účasti na kontrole po prerokovaní s orgánmi uvedenými v § 2 ods. 1 spolupracovníkov z pracovníkov organizácie a dôchodcov, ktorí predtým v organizácii pracovali; spolupracovníci majú pri výkone kontrolnej činnosti tie isté oprávnenia ako členovia závodnej komisie, a to v rozsahu poverenia daného závodnou komisiou.4)

§ 12

(1) Závodná komisia je na zabezpečenie nápravy oprávnená:

a) upozorňovať vedúcich pracovníkov organizácie na zistené nedostatky a dávať podnety na ich odstránenie,

b) požadovať od vedúceho organizácie, aby bez prieťahov zabezpečil odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, ak sa tak nestalo po upozornení podľa predchádzajúceho ustanovenia, a ak je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, prečin alebo priestupok, aby vec oznámil príslušným orgánom,

c) pri zistení porušenia pracovnej alebo technologickej disciplíny alebo spôsobenia škody na majetku v socialistickom vlastníctve dať podnet vedúcemu organizácie alebo nadriadeného orgánu na vyvodenie dôsledkov podľa príslušných predpisov proti previnilým osobám.5)

(2) Oprávnenia podľa odseku 1 má aj predseda závodnej komisie a oprávnenia podľa odseku 1 písm. a) aj poverení členovia závodnej komisie.

§ 13

Závodná komisia je ďalej oprávnená

a) zúčastňovať sa na kontrolných akciách, ktoré sa vykonávajú v organizácii podľa rozhodnutia jej vedúceho, a na vykonávaní periodických revízií hospodárenia a hodnotenia hospodárskych výsledkov organizácie,

b) požadovať od vedúceho organizácie, aby zabezpečil prešetrenie závažných závad presahujúce možnosti závodnej komisie a aby o jeho výsledkoch a urobených opatreniach informoval závodnú komisiu,

c) navrhovať príslušnému výboru ľudovej kontroly pozastavenie výkonu nezákonného rozhodnutia alebo nezákonnej činnosti, a ak je nebezpečenstvo, že by vznikla škoda, aj nehospodárneho rozhodnutia alebo nehospodárnej činnosti,

d) žiadať v nevyhnutných prípadoch o podporu príslušný výbor ľudovej kontroly alebo po prerokovaní s ním nadriadený orgán alebo iný príslušný štátny orgán a navrhovať mu vykonanie hlbšej kontroly v organizácii.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 14

Organizácia je povinná konať pre závodnú komisiu včas a bezplatne administratívne práce, utvárať potrebné podmienky pre jej rokovanie a uhrádzať nevyhnutné vecné náklady na jej činnosť.6)

§ 15

Ak pracovníci organizácie nesplnia v určenej lehote povinnosti uložené im podľa § 11 tohto nariadenia a povinnosti uložené im podľa § 14 ods. 1 a 2 alebo povinnosť podať správu podľa § 14 ods. 3 zákona č. 103/1971 Zb. o ľudovej kontrole, môže závodná komisia dať podnet príslušnému výboru ľudovej kontroly na uloženie poriadkovej pokuty podľa § 15 zákona č. 103/1971 Zb. o ľudovej kontrole.


§ 16

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Výber členov závodnej komisie a ich právne pomery sa riadia najmä ustanoveniami §17, §19, §20 ods. 1, §22 a §23 zák. č. 103/1971 Zb. o ľudovej kontrole a ustanovením §17 ods. 4 zákona SNR č. 121/1971 Zb. o ľudovej kontrole v Slovenskej socialistickej republike.

2) § 176 Zákonníka práce.

3) Vládna vyhláška č. 150/1958 Ú. v. o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich.

4) Právne pomery spolupracovníkov závodnej komisie sa riadia najmä ustanoveniami §18, §19 ods. 1 a 3, §22 a §23 zák. č. 103/1971 Zb. o ľudovej kontrole a ustanovením §17 ods. 4 zákona SNR č. 121/1971 Zb. o ľudovej kontrole v SSR a ustanovením § 124 Zákonníka práce.

5) § 76 a nasl. Zákonníka práce, prípadne príslušné disciplinárne poriadky a § 185 a nasl. Zákonníka práce.

6) Povinnosti organizácie, jej funkcionárov a pracovníkov súvisiace s kontrolnou činnosťou závodnej komisie, sú ustanovené v ustanoveniach §14 zákona č. 103/1971 Zb. o ľudovej kontrole.