136

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

zo 17. októbra 1973

o štátnom riadení v oblasti cien

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje na vykonanie § 4 ods. 2 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní, zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev, § 8 písm. e) zákona č. 101/1971 Zb. o piatom päťročnom pláne a podľa § 18 ods. 2 a § 31 zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie:


§ 1

Obsah a formy štátneho riadenia v oblasti cien

(1) Štátne riadenie v oblasti cien zahŕňa:

a) plánovanie vývoja cien a uskutočňovanie zmien cien výrobkov, služieb, výkonov, prác a nehnuteľností (ďalej len „výrobky“),

b) úpravu tvorby cien nových výrobkov a určovanie cien štátnymi orgánmi,

c) kontrolu cien a ukladanie dodatkových odvodov za porušenie cenových predpisov, za výrobky s nedostatočnou akosťou alebo technicky zastarané,

d) úpravu pôsobnosti orgánov a organizácií v oblasti cien.

(2) Ceny možno zvyšovať alebo znižovať len za podmienok ustanovených vládou Československej socialistickej republiky.

§ 2

Ciele štátneho riadenia v oblasti cien

(1) Cieľom štátneho riadenia v oblasti cien je utvoriť jednotnú racionálnu sústavu cien podporujúcu uskutočnenie zámerov hospodárskej politiky štátu, konkretizovanej štátnymi plánmi rozvoja národného hospodárstva (ďalej len „štátne plány“), pri dôslednom zabezpečení určeného vývoja cien.

(2) Racionálnu cenovú sústavu utvárajú ceny, ktoré

a) spoľahlivo plnia funkciu hodnotového kritéria hospodárskej činnosti,

b) aktívne napomáhajú plánovité riadenie národného hospodárstva a rast životnej úrovne obyvateľstva, prispievajú k zvýšeniu hospodárnosti výroby a obehu, k urýchleniu technického rozvoja, k zvyšovaniu akosti a úžitkových hodnôt výrobkov, k efektívnej obmene sortimentu a k rozvíjaniu socialistickej ekonomickej integrácie.

§ 3

Ceny a ostatné ekonomické nástroje

Na zabezpečenie účinnosti štátneho riadenia v oblasti cien sa musia opatrenia v cenách a v ostatných ekonomických nástrojoch vykonávať vo vzájomnom súlade. Za tým účelom opatrenia, ktoré vyvolávajú potrebu zmeny cien, musia byť vopred dohodnuté s príslušným cenovým úradom, s výnimkou opatrení schválených vládou Československej socialistickej republiky; obdobne sa musí na opatreniach v oblasti riadenia cien, ktoré menia podmienky, za ktorých boli určené ostatné ekonomické nástroje, dohodnúť príslušný cenový úrad s ústredným orgánom, ktorému patrí určiť alebo navrhnúť tieto ekonomické nástroje alebo ich zmeny.

§ 4

Jednotnosť cien

(1) Ceny výrobkov sú jednotné na celom území Československej socialistickej republiky, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.

(2) Zásada jednotnosti cien platí aj pre ceny, ktorých určenie je v pôsobnosti orgánov republík, ako aj pre ceny, ktorých určením sú poverené organizácie.

§ 5

Plánovanie vývoja cien a uskutočňovanie zmien cien

(1) Základným nástrojom riadenia vývoja cien, záväzným pre všetky orgány a organizácie, je plán vývoja cien, ktorý je súčasťou štátnych plánov.

(2) Plán vývoja cien konkretizuje štátnu cenovú politiku na obdobie strednodobého štátneho plánu a vykonávacieho štátneho plánu na základe dlhodobého výhľadu. Jeho úlohou je určovať vývoj úrovne cien a zmeny cien jednotlivých výrobkov v súlade s plánovaným vývojom základných hmotných a hodnotových proporcií a zabezpečovať vzájomný súlad s ostatnými nástrojmi riadenia.

(3) Plánovanie vývoja cien a uskutočňovanie zmien cien zahŕňa

a) dlhodobé cenové koncepcie (prognózy) a výhľady zdokonaľovania cenovej sústavy a vývoja cenových úrovní,

b) zásady pre zameranie vývoja a zmien cien v plánovanom období a kritériá pre plánované zmeny cien a iné cenové opatrenia (ďalej len „cenové opatrenia“),

c) výber cenových opatrení podľa ustanovených zásad a kritérií,

d) smernice pre plán vývoja cien vymedzujúce vecný obsah plánovaných cenových opatrení,

e) plán vývoja cien, včítane spôsobu premietnutia vzájomných cenových vplyvov a prepočtu dôsledkov cenových opatrení v štátnom pláne a v štátnom rozpočte,

f) cenové opatrenia na realizáciu plánu vývoja cien.

(4) Zmeny cien sa uskutočňujú na základe plánu vývoja cien alebo podľa § 1 ods. 2. Na základe osobitných predpisov sa môžu uskutočňovať zmeny cien za účelom cenového zvýhodnenia alebo znevýhodnenia výrobkov, zmeny cien dojednávaných dohodou dodávateľa s odberateľom a zmeny nesprávne určených cien.

(5) Spôsob premietnutia plánovaných zmien cien do ukazovateľov štátnych plánov a štátnych rozpočtov sa určuje po dohode s príslušnými orgánmi tak, aby tieto zmeny účinne pôsobili na dodávateľa i odberateľa. Pre finančné vyrovnanie rozdielov z nového ocenenia zásob so štátnym rozpočtom platí osobitný predpis.9)

§ 6

Tvorba cien

(1) Ceny sa tvoria pre nové výrobky, ktorých podstatné kvalitatívne a iné dodacie podmienky boli už vymedzené.

(2) Úlohou tvorby cien nových výrobkov je

a) zabezpečiť, aby sa pri vyjadrení podmienok ich výroby, obehu a realizácie dodržala určená úroveň cien,

b) podnecovať záujem výrobcu na zlepšení ich úžitkových vlastností a na zvýšení hospodárnosti ich výroby a obehu, umožňujúci efektívnejšie uspokojovanie potrieb odberateľov,

c) pôsobiť na to, aby vzťah medzi cenami a úžitkovými vlastnosťami a technicko-ekonomickými parametrami bol v zásade národohospodársky priaznivejší ako pri výrobkoch dosiaľ vyrábaných.

(3) Dodávatelia môžu s odberateľmi dojednávať iba ceny a zmeny cien výrobkov uvedených v zozname vyhlásenom osobitným predpisom a za podmienok tam ustanovených.

§ 7

Registrácia cien

Orgánom a organizáciám, ktoré poveria cenové úrady určením a zmenami cien, môžu príslušné cenové úrady uložiť povinnosť oznamovať im ceny výrobkov pred nadobudnutím ich platnosti tak, aby príslušný cenový úrad mohol pozastaviť vyhlásenie ceny, pokiaľ by nebola v súlade s cenovými predpismi, a vykonať opatrenia na nápravu.

§ 8

Vyhlasovanie cenových opatrení

(1) Federálny cenový úrad spolu s cenovými úradmi republík vydáva Cenový vestník, v ktorom sa vyhlasujú opatrenia cenových úradov. Cenové opatrenia určené len pre niektoré orgány a organizácie sa v Cenovom vestníku iba oznamujú s uvedením orgánov, v ktorých možno do týchto opatrení nazrieť.

(2) Ostatné orgány a organizácie vydávajúce cenové opatrenia pre opakovane dodávané výrobky sú povinné bez meškania ich zaslať všetkým príslušným orgánom, národným výborom a dodávateľom i odberateľom týchto výrobkov známym v čase vydania cenového opatrenia.

§ 9

Označovanie výrobkov maloobchodnými cenami

Výrobky dodávané za maloobchodné ceny musia sa označiť platnou maloobchodnou cenou tak, aby bola pri ich nákupe zreteľne viditeľná, a to na výrobku alebo na jeho obale, pokiaľ príslušný cenový úrad neurčí iný spôsob označenia cenou.

§ 10

Cenová kontrola

(1) Cenovú kontrolu vykonávajú orgány a organizácie oprávnené na to podľa osobitných predpisov1) (ďalej len „kontrolné orgány“).

(2) Odberateľskú kontrolu dodržiavania platných cien a dodržiavania kvalitatívnych a dodacích podmienok, za ktorých sú ceny určené, sú povinné vykonávať všetky socialistické organizácie.

(3) Organizácie, v ktorých sa zistilo porušenie cenových predpisov, sú povinné vykonať alebo navrhnúť opatrenia potrebné na nápravu.

§ 11

Dodatkové odvody za porušenie cenových predpisov2)

(1) Organizácia, ktorá podľa kontrolného zistenia získala prostriedky porušením cenových predpisov (ďalej len „neoprávnene získané prostriedky"), je povinná odviesť ich do štátneho rozpočtu alebo do rozpočtu národného výboru (ďalej len „príslušný rozpočet") ako dodatkový odvod.

(2) Dodatkový odvod je úhrn prostriedkov neoprávnene získaných v období troch rokov pred 1. dňom mesiaca, v ktorom sa zistili, a prostriedkov neoprávnene získaných po tomto dátume. Do tohto úhrnu sa nezapočítavajú sumy, ktoré sa vrátili organizáciám a občanom, na úkor ktorých boli získané, a sumy, ktoré sa im vrátia najneskoršie do dvoch mesiacov odo dňa kontrolného zistenia, ak kontrolný orgán neurčí kratšiu lehotu.

(3) Ak nemožno úhrn neoprávnene získaných prostriedkov zistiť vyčerpávajúcim alebo výberovým spôsobom,5) určí sa podľa prostriedkov preukázaných pri kontrole. Dodatkový odvod je trojnásobok týchto prostriedkov. Pre započítavanie súm vrátených organizáciám alebo občanom platí ustanovenie odseku 2.

(4) Pri porušení cenového predpisu predajom výrobku, pre ktorý nebola cena ešte určená, alebo predajom výrobku, pre ktorý neboli v prípade určenia ceny poverenou organizáciou vymedzené podstatné kvalitatívne alebo iné dodacie podmienky a nemožno ich vymedziť ani podľa cenovej kalkulácie výrobku, tvorí dodatkový odvod 3 % z hodnoty výrobkov dodaných v období uvedenom v odseku 2. Ak organizácia získa za tieto výrobky aj prostriedky porušením iných ustanovení cenových predpisov, odvedie sa ten dodatkový odvod, ktorý je vyšší.

(5) Ak organizácia nesplní povinnosť predložiť návrh cenového limitu alebo určiť cenový limit, tvorí dodatkový odvod

a) 3 % z ceny úlohy plánu rozvoja vedy a techniky, ktorej výsledkom má byť nový výrobok a pre ktorú sa mal určiť predbežný cenový limit, najviac však 20 % ročného zisku z výskumnej a vývojovej činnosti organizácie plánovaného na rok, v ktorom sa dodatkový odvod ukladá,

b) 3 % z ceny úlohy plánu štandardizácie, ktorej výsledkom je technická norma, podľa ktorej sa má vyrábať výrobok, pre ktorý sa mal určiť predbežný cenový limit,

c) 3 % z ceny všetkých výrobkov, pre ktoré sa mal určiť konečný cenový limit a ktoré boli dodané v období 12 mesiacov od začatia dodávok, najmenej však z ceny výrobkov plánovaných na toto obdobie.

(6) Od dodatkového odvodu sa odpočítajú prostriedky, ktoré organizácia z toho istého dôvodu odviedla do štátneho rozpočtu alebo ktoré ako majetkový prospech vydala štátu podľa osobitných predpisov.6) Od dodatkového odvodu podľa odsekov 2, 3 a 4 odvádzaného organizáciami, ktoré podľa osobitných predpisov zúčtovávajú cenové rozdiely s rizikovým fondom, sa odpočítavajú neoprávnene získané prostriedky odvedené na osobitný účet štátneho rozpočtu federácie v rámci ustanovených odvodov cenových
rozdielov. Neoprávnene získané prostriedky zúčtované s rizikovým fondom sa odvádzajú na jeho ťarchu.

§ 12

Ukladanie dodatkových odvodov za porušenie cenových predpisov

(1) Dodatkový odvod ukladá kontrolný orgán, ktorý neoprávnene získané prostriedky v kontrolovanej organizácii zistil. Ak však ide o orgán, ktorý podľa osobitných predpisov vykonáva cenovú kontrolu, nemá však oprávnenie ukladať dodatkové odvody, uloží tento odvod na základe protokolu o vykonanej kontrole ústredný orgán nadriadený kontrolovanej organizácii alebo príslušný národný výbor.

(2) Ak dodatkový odvod neuloží kontrolný orgán oprávnený podľa predchádzajúceho odseku, uloží ho včítane zvýšenia podľa odseku 5, cenový úrad republiky príslušný podľa sídla kontrolovanej organizácie.

(3) Organizácii, ktorá sama zistí, že získala neoprávnene prostriedky, sa dodatkový odvod neukladá; organizácia ho odvádza do príslušného rozpočtu už na základe vlastného zistenia vo výške určenej podľa § 11.

(4) Ak neoprávnene získané prostriedky kontrolovanej organizácie zistí jej nadriadené generálne (odborové) riaditeľstvo, nadriadený družstevný alebo spoločenský orgán, uloží sa dodatkový odvod vo výške určenej podľa § 11.

(5) Ak neoprávnene získané prostriedky zistí iný kontrolný orgán než uvedený v odseku 4, zvyšuje sa dodatkový odvod o sumu rovnajúcu sa úhrnu prostriedkov neoprávnene získaných za posledný rok trojročného obdobia vymedzeného v § 11 ods. 2 a prostriedkov neoprávnene získaných po skončení tohto obdobia až do uloženia dodatkového odvodu. Pri výpočte zvýšenia dodatkového odvodu sa neodpočítajú sumy vrátané podľa § 11 ods. 2 druhej vety po kontrolnom zistení. Ak sa neoprávnené prostriedky po zistení kontrolným orgánom vrátili organizáciám a občanom, na úkor ktorých sa získali, alebo ak bola lehota na ich vrátenie určená podľa § 11 ods. 2, ukladá oprávnený orgán kontrolovanej organizácii len zvýšenie dodatkového odvodu. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dodatkové odvody podľa § 11 ods. 3, ods. 4 prvej vety a ods. 5 a na dodatkový odvod prostriedkov čerpaných investorom z iných než vlastných zdrojov alebo úverov na úhradu prostriedkov dodávateľom neoprávnene požadovaných v dôsledku porušenia cenových predpisov.10)

(7) Zvýšenie dodatkového odvodu sa nevzťahuje na prípady neoprávneného získania prostriedkov nákupom za nižšiu než platnú cenu.

(8) Dodatkový odvod sa ukladá kontrolovanej organizácii. Ak cenové predpisy porušilo generálne (odborové) riaditeľstvo výrobných alebo obchodných organizácií, ukladá sa dodatkový odvod po prerokovaní s týmto generálnym riaditeľstvom jemu alebo organizáciám, ktoré získali prostriedky.

(9) Povinnosť vrátiť neoprávnené prostriedky organizáciám a občanom, na úkor ktorých sa získali, alebo ich odviesť do príslušného rozpočtu vzniká bez ohľadu na to, či kontrolovaná organizácia porušením cenových predpisov získala majetkový prospech. Pri obchodných, odbytových a zásobovacích organizáciách a ostatných organizáciách poverených obchodnými, odbytovými a zásobovacími výkonmi podliehajú však dodatkovému odvodu, prípadne jeho zvýšeniu len sumy, o ktoré sa zvýšila ich obchodná alebo odbytová prirážka alebo zrážka, a prípadne ďalšie sumy majetkového prospechu získaného v dôsledku porušenia cenových predpisov. Tým nie je dotknutá platnosť § 11 ods. 4 a 5 pre uvedené organizácie.

(10) Vykonaním dodatkového odvodu do príslušného rozpočtu nie sú dotknuté nároky organizácií a občanov, na úkor ktorých sa prostriedky neoprávnene získali.

§ 13

Dodatkové odvody za výrobky s nedostatočnou akosťou alebo výrobky technicky zastarané3)

(1) Organizácii, ktorá vyrába a dodáva výrobok označený oprávnenými orgánmi za technicky zastaraný alebo zaradený do tretieho stupňa akosti alebo označený ako krmivo so zníženou akosťou, môže príslušný cenový úrad, národný výbor, prípadne iný poverený orgán uložiť miesto zníženia ceny alebo zľavy z ceny dodatkový odvod.

(2) Dodatkový odvod za výrobok technicky zastaraný je suma rovnajúca sa skutočnému zisku výrobnej organizácie z tohto výrobku, zistenému výslednou kalkuláciou zostavenou v poslednom roku výroby, najmenej však 15 % z jeho veľkoobchodnej ceny.

(3) Dodatkový odvod za výrobok zaradený do tretieho stupňa akosti pri prvom alebo pri novom hodnotení alebo na základe kontroly a za krmivo so zníženou akosťou tvorí 15 % z veľkoobchodnej ceny. Dodatkový odvod za výrobok zaradený aj pri opakovanom hodnotení do tretieho stupňa akosti tvorí 30 % z veľkoobchodnej ceny. Dodatkový odvod sa vypočíta z množstva skutočne dodaných výrobkov, najmenej však z množstva, ktoré má byť po čas platnosti rozhodnutia o zaradení výrobku do tretieho stupňa akosti dodané podľa plánu odbytu, a ak sa tento plán v potrebnom členení nezostavuje, z množstva podľa dodávkových hospodárskych zmlúv.

(4) Dodatkové odvody podľa predchádzajúcich odsekov sa neukladajú za dovážané výrobky; ďalej sa neukladajú za výrobky dodávané na vývoz, ak ich veľkoobchodné ceny, prípadne evidenčné veľkoobchodné ceny nie sú vyššie ako ich kúpne ceny dosiahnuté pri vývoze alebo ak tak rozhodne ústredný orgán nadriadený výrobcovi po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi. Ak je veľkoobchodná cena, prípadne evidenčná veľkoobchodná cena vyššia ako kúpna cena, je dodatkový odvod tento rozdiel, najviac však
suma podľa odsekov 2 alebo 3.

§ 13a

Dodatkový odvod za výrobky s nedostatočnou efektívnosťou pri vývoze

Dodatkový odvod pri výrobkoch, ktorých cenové znevýhodnenie sa určí v závislosti od cien dosahovaných pri vývoze, tvorí najviac 30 % z veľkoobchodnej ceny, prípadne evidenčnej veľkoobchodnej ceny. Vymedzenie rozsahu výrobkov a spôsob výpočtu výšky dodatkového odvodu podľa dosahovaných cien, prípadne podielov z dodatkového odvodu určia pre výrobné organizácie a pre organizácie zahraničného obchodu cenové úrady osobitným rozhodnutím.

§ 13b

Dodatkové odvody v súvislosti so zmenami cien


(1) Organizácii sa môže uložiť dodatkový odvod prostriedkov alebo časti prostriedkov získaných v dôsledku opatrenia príslušného orgánu, ktoré nie je premietnuté do ceny výrobku, najmä v dôsledku zmeny ceny poddodávky, v dôsledku povolenej odchýlky od podstatnej kvalitatívnej alebo dodacej podmienky dodávaných výrobkov alebo inej povolenej zmeny alebo v dôsledku ceny rozdielnej pre dodávateľa a odberateľa.

(2) Dodatkový odvod prostriedkov získaných v dôsledku opatrenia organizácie na úsporu alebo na zámenu materiálu sa môže tejto organizácii uložiť len v prípadoch vymedzených osobitným predpisom.7)

(3) Dodatkové odvody podľa odsekov 1 a 2 ukladá príslušný cenový úrad.8)

§ 14

Vykonávanie dodatkových odvodov

(3) Uloženie dodatkových odvodov upravených týmto nariadením je aktom hospodárskeho riadenia.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 16

Zrušujú sa

a) nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 168/1969 Zb. o prechodnom zákaze zvyšovania cien,

b) § 2 a 3 vyhlášky č. 87/1966 Zb. o niektorých ekonomických opatreniach v investičnej výstavbe.

§ 17

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1974.

Čl. II

1. Dodatkové odvody podľa § 11 ods. 5 sa ukladajú za porušenia cenových predpisov zistené od 1. januára 1979.

2. Ustanovenia § 13 ods. 2 a 3 sa vzťahujú na výrobky, ktoré budú alebo majú byť dodané odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Čl. II

1. Pri pláne štandardizácie sa dodatkový odvod podľa § 11 ods. 5 písm. b) ukladá začínajúc plánmi na rok 1981.

2. Zvýšenie dodatkového odvodu podľa § 12 ods. 5 sa neuplatňuje v prípadoch podľa § 11 ods. 4 a v prípadoch čerpania investičných prostriedkov investorom z iných než vlastných zdrojov alebo úveru na úhradu prostriedkov dodávateľom neoprávnene požadovaných, ak do začiatku účinnosti tohto nariadenia nebol uložený odvod podľa § 11.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 103/1971 Zb. o ľudovej kontrole, zákon č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii v znení zákona č. 31/1968 Zb., zákon ČNR č. 116/1971 Zb. o výboroch a komisiách ľudovej kontroly, zákon SNR č. 121/1971 Zb. o ľudovej kontrole v Slovenskej socialistickej republike, § 31 ods. 2 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní, zákon ČNR č. 134/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov ČSR v oblasti cien, zákon SNR č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov SSR v oblasti cien, vyhláška č. 137/1973 Zb. o cenách.

2) § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie.

3) § 18 ods. 1 písm. d) zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie.

4) § 2 ods. 1 a § 19 zákona č. 111/1971 Zb., § 2 zákona č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie, druhá časť zákona č. 112/1966 Zb. o poľnohospodárskej dani.

5) Postup pri uplatnení výberového spôsobu zistenia neoprávnene získaných prostriedkov je ustanovený v § 113 vyhlášky Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 137/1973 Zb. o cenách v znení vyhlášky č. 73/1978 Zb. a v úprave Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. V-6/74, registrovanej v čiastke 1/1975 Zb.

6) Napr. § 24 a 119a Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (úplné znenie vyhlásené pod č. 37/1971 Zb.).

7) § 77 vyhlášky č. 137/1973 Zb. o cenách v znení vyhlášky č. 73/1978 Zb.

8) Nariadenie vlády ČSSR č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení nariadenia vlády ČSSR č. 56/1972 Zb. a č. 46/1977 Zb. a zákon ČNR č. 134/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti cien a zákon SNR č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien.

9) Smernice Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 81 zo 14. decembra 1978 o finančnom vyrovnaní rozdielov z nového ocenenia zásob pri cenových úpravách, Finančný spravodajca čiastka 14/1978, registrované v čiastke 2/1979 Zb.

10) Dodatkový odvod podľa § 112 ods. 1 písm. ch) vyhlášky Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 137/1973 Zb. o cenách v znení vyhlášok č. 73/1978 Zb. a č. 160/1980 Zb.