Vyhláška č. 65/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách

Čiastka 18/1973
Platnosť od 12.06.1973 do17.05.1990
Účinnosť od 01.07.1973 do17.05.1990
Zrušený 194/1990 Zb.

65

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 12. júna 1973,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 19 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách (ďalej len „zákon“):


Článok 1

K § 2 zákona

(1) Lotérie a iné podobné hry (ďalej len „lotérie“) sa povoľujú predovšetkým na krytie výdavkov spojených s akciami na uskutočňovanie verejnoprospešných úloh, ktorých výdavky sa neuhrádzajú z rozpočtových prostriedkov organizácie.

(2) Lotérie sa usporadúvajú podľa herného plánu, ktorý obsahuje okrem náležitostí určených v § 2 ods. 4 zákona ešte údaje o:

a) počte vydaných žrebov alebo určení celkovej výšky vkladov (stávok), prípadne o počte vydaných sérií žrebov;

b) spôsobe určenia počtu výher a ich úhrnnej cene a v akom pomere je cena výher k celkovej výške prijatých vkladov (stávok);

c) spôsobe oznámenia výsledku lotérie a označení miesta, kde možno dostať výhernú listinu alebo do nej nazrieť;

d) najneskoršom termíne prevzatia výher;

e) ďalších potrebných podmienkach podľa druhu lotérie.

(3) Okolnosť alebo udalosť, ktorá rozhoduje o výhre (výsledok žrebovania, športového zápasu, dostihov, pretekov a inej budúcej udalosti), nesmie byť nikomu vopred známa a musí byť takého druhu, aby ju nemohol usporiadateľ alebo účastník ovplyvniť. Ak nemožno okolnosť alebo udalosť, ktorá rozhoduje o výhre hocikedy kontrolovať (napr. žrebovanie), musí ju zisťovať orgán štátnej správy poverený dozorom. Nie je prípustné, aby o výhre rozhodoval ťah (žrebovanie) inej lotérie vrátane cudzozemskej.

(4) Počet žrebov, ktorý sa má vydať, ich jednotlivá cena a celková herná istina musí sa určiť tak, aby plánovaný čistý výnos lotérie neprevyšoval hospodársky odôvodnené výdavky potrebné na splnenie účelu lotérie.

(5) Úhrnná cena výher, s výnimkou lotérií uvedených v odseku 6 a tombol, nesmie byť nižšia ako 20 % a vyššia ako 50 % hernej istiny.

(6) Žreby vecnej lotérie na podporu zberu surovín sa vydávajú len ako protihodnota odovzdaných surovín a nesmú sa predávať za peniaze. Celková hodnota výher sa rovná hernej istine zníženej o plánované výdavky spojené s usporiadaním lotérie a jej propagáciou, prípadne o ďalšie potrebné výdavky. Prípadný zvyšok môžu organizácie použiť len na ďalšiu propagáciu zberu surovín, prípadne na účely, s ktorými súhlasí orgán povoľujúci lotériu.

(7) Výhry vyplácané pri vecných lotériách v peniazoch nesmú byť vyššie ako 100 Kčs.

(8) Vydanie povolenia na usporiadanie lotérie podlieha správnemu poplatku.1)

Článok 2

K § 11 zákona

(1) Pred povolením lotérie príslušný orgán štátnej správy zisťuje:

a) či je zabezpečená úhrada výdavkov spojených s uskutočnením verejnoprospešných úloh predovšetkým z vlastných prostriedkov organizácie, ktorá žiada o povolenie lotérie, a či povolenie umožní len financovanie nezabezpečeného schodku,

b) či patrí akcia, na zabezpečenie ktorej sa má výnos lotérie použiť, medzi úlohy organizácie, ktorá o povolenie žiada, a či je zaručené účelné a hospodárne využitie výnosu.

(2) Tomboly usporadúvané miestnymi zložkami spoločenských organizácií pri slávnostiach a zábavách, pri ktorých sú výhry prevažne z vecných darov členstva, môže výnimočne povoliť príslušný národný výbor podľa vlastného uváženia a miestnych pomerov.

(3) Nemožno povoľovať lotériu, ktorej účelom je krytie

a) bežných administratívnych výdavkov alebo výdavkov, ktoré podľa svojej povahy sa majú kryť z bežných príjmov,

b) výdavkov na usporiadanie slávností, zábav a podobných akcií, na ktorých sa nevyberá vstupné alebo ktorých výdavky sú v zrejmom nepomere k plánovanej sume získanej na vstupnom,

c) výdavkov na hocijakú akciu, ak je už z predbežného rozpočtu zrejmá nehospodárnosť usporiadania lotérie, ako aj plánovaného použitia jej výnosu.

(4) Rozhodnutie o povolení lotérie obsahuje okrem náležitostí určených správnym poriadkom:2)

a) účel, na ktorý sa lotéria povoľuje,

b) počet vydaných žrebov, ich cena a celková výška hernej istiny,

c) počet a celková výška výher,

d) miesto a deň žrebovania,

e) lehoty na predloženie vyúčtovania lotérie a výnosu akcie, na zabezpečenie ktorej sa lotéria povoľuje,

f) označenie orgánu, ktorý je poverený dozorom.

Článok 3

K § 13 zákona

(1) Pri lotériách s hernou istinou nad 10 000 Kčs môžu sa vyžrebovať len žreby vytlačené v štátnej tlačiarni cenín.

(2) Pri tombolách a vecných lotériách s hernou istinou do 10 000 Kčs môžu sa vyžrebovať žreby alebo aj inak pomenované žrebovateľné papiere, ak sú očíslované a opatrené pečiatkou organizácie a na ich použitie dal súhlas orgán štátnej správy oprávnený na povolenie lotérie.

(3) Na žreboch pri hernej istine nad 10 000 Kčs musí sa uviesť:

a) názov a sídlo usporiadateľa lotérie,

b) počet vydaných žrebov a ich cena alebo údaj, ktorým sa určí celková výška vkladov (stávok),

c) počet a ceny výher, prípadne, akým spôsobom sa určí počet výher,

d) spôsob, miesto a dátum žrebovania, prípadne určenie okolnosti, ktorá o výhre rozhoduje,

e) číslo a dátum rozhodnutia o povolení,

f) údaj, ako a kde sa oznámia výhry,

g) miesto, kde sa výhry vydávajú,

h) lehota, do ktorej treba výhry prevziať.

(4) Text žrebov schvaľuje orgán poverený dozorom; používanie štátneho znaku na žreboch nie je dovolené.

(5) Pred začatím predaja žrebov treba za prítomnosti orgánu povereného dozorom aspoň náhodne preskúmať ich počet a správnosť očíslovania.

(6) Žrebovanie treba sprístupniť verejnosti a vykonať za účasti pracovníka orgánu štátnej správy povereného dozorom, ktorý zaručí nestrannosť rozhodovania a podpíše protokol o žrebovaní.

(7) Do žrebovania treba zahrnúť čísla všetkých vydaných žrebov bez ohľadu na to, či sa predali; pri tombolách sa vyžrebujú len čísla predaných žrebov (žrebovateľných papierov). Lotériová komisia (lotériový zástupca) so zástupcom orgánu povereného dozorom je povinná skontrolovať, či sa do osudia vložili čísla všetkých vydaných (predaných) žrebov.

(8) Pred žrebovaním treba nepredané žreby uschovať v zapečatených balíkoch na vhodnom a bezpečnom mieste. Zároveň treba urobiť účinné opatrenia, aby sa nemohli zneužiť žreby, ktoré boli vrátené poštou alebo iným spôsobom a ktoré dochádzajú tesne pred ťahom, za ťahu alebo po ňom.

(9) Po skončení žrebovania zistí lotériová komisia (lotériový zástupca) výhry, ktoré pripadajú na nepredané žreby.

(10) O priebehu žrebovania spíše lotériová komisia (lotériový zástupca) protokol, ktorý obsahuje najmä údaje o technickom postupe žrebovania a zoznam vyhrávajúcich čísel žrebov.

(11) Lotériová komisia (lotériový zástupca) je povinná zabezpečiť vydanie výhernej listiny tlačou a upovedomiť o tom verejnosť.

Článok 4

K § 15 zákona

(1) Lotériová komisia (lotériový zástupca) zabezpečí najneskoršie do 30 dní po skončení lehoty na prevzatie výher vyúčtovanie lotérie i akcie, na zabezpečenie ktorej bola povolená lotéria; ak sa z výnosu lotérie neuhradili do tohto dňa všetky výdavky, na krytie ktorých bola povolená lotéria, predloží sa ďalšie vyúčtovanie po ich úhrade, najneskoršie však do konca bežného roku. Organizácia je povinná predložiť správu o vyúčtovaní orgánu, ktorý bol poverený dozorom nad usporiadaním lotérie, a v odpise orgánu, ktorý lotériu povolil.

(2) Do príjmu lotérie patria aj výhry pripadajúce na nepredané žreby a výhry, ktoré neboli prevzaté v určenej lehote.

(3) O použití prípadného zvyšku lotérie nepoužitého na účel, na ktorý bola povolená lotéria, rozhodne orgán štátnej správy, ktorý lotériu povolil.


Článok 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1973.


Námestník ministra:

Ing. Hromý v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 138/1971 Zb. o správnych poplatkoch - oddiel H, položka 60.

2) Ustanovenie § 47 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok).