Vyhláška č. 126/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 33/1973
Platnosť od 30.10.1973
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 nadobudla Dohoda platnosť 9. februárom 1973.

126

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 7. septembra 1973

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti cestovného ruchu


Dňa 8. júna 1972 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti cestovného ruchu.

Podľa svojho článku 11 nadobudla Dohoda platnosť 9. februárom 1973.

Dňom nadobudnutia platnosti dohody o spolupráci v oblasti cestovného ruchu stráca platnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou táto dohoda (oznámenie č. 23/1999 Z. z.).

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou skončila platnosť táto dohoda nadobudnutím platnosti Protokolu o dvojstranných zmluvných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou (oznámenie č. 382/2002 Z. z.).

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou skončila platnosť táto dohoda výmenou nót z 26. mája 2006 (oznámenie č. 436/2006 Z. z.).

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík

v súlade so zásadami Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík, podpísanej 6. mája 1970 v Prahe,

usilujúc sa o ďalší rozvoj a posilňovanie bratských vzťahov, založených na zásadách proletárskeho internacionalizmu,

s cieľom utvoriť čo najpriaznivejšie podmienky pre rozvoj cestovného ruchu ako jedného z činiteľov prehlbovania priateľských zväzkov a lepšieho poznania života ľudu oboch štátov,

vychádzajúc zo záujmu o rozširovanie spolupráce v oblasti cestovného ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík,

sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu a na ten účel vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky Dr. Emila M i š o v s k é h o, námestníka ministra zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky,

vláda Zväzu sovietskych socialistických republík Sergeje Sergejeviča N i k i t i n a, predsedu Hlavnej správy pre zahraničný cestovný ruch pri Rade ministrov Zväzu sovietskych socialistických republík,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozširovať a upevňovať spoluprácu v oblasti cestovného ruchu, smerujúcu k zlepšeniu vzájomného oboznamovania občanov oboch štátov s úspechmi dosiahnutými pri budovaní socializmu a komunizmu v oblasti ekonomiky, sociálneho rozvoja, kultúry a vedy, ako aj s historickými pamiatkami, prírodou a pozoruhodnosťami a s historickými a kultúrnymi tradíciami oboch krajín.

Článok 2

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti rozvoja zahraničného cestovného ruchu na základe rovnoprávnosti a vzájomných výhod a budú všemožne napomáhať rozvoj všetkých foriem organizovaného skupinového a individuálneho cestovného ruchu, včítane ciest turistov z tretích krajín.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať trvalú a úzku spoluprácu medzi ústrednými orgánmi zahraničného cestovného ruchu oboch štátov, ako aj medzi ďalšími orgánmi, organizáciami a inštitúciami zaoberajúcimi sa otázkami zahraničného cestovného ruchu.

V záujme ďalšieho rozvíjania vzájomného cestovného ruchu budú zmluvné strany uskutočňovať opatrenia na zlepšovanie dopravného spojenia medzi oboma štátmi.

Článok 4

Zmluvné strany budú prostredníctvom príslušných organizácií cestovného ruchu podporovať stálu a systematickú výmenu skúseností týkajúcich sa zahraničného i domáceho cestovného ruchu oboch štátov.

Článok 5

Zmluvné strany budú iniciatívne napomáhať výmenu odborníkov z rozličných oblastí zahraničného cestovného ruchu, včítane pracovníkov ústredných aj ostatných orgánov pre zahraničný cestovný ruch, cestovných kancelárií, hotelov a reštaurácií a aj vedeckých pracovníkov z oblasti cestovného ruchu, pedagógov, študentov a novinárov.

Podmienky výmeny odborníkov sa upravia dohodami dojednávanými medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Zmluvné strany budú prispievať k bezprostrednej spolupráci vedeckovýskumných a iných ústavov z oblasti cestovného ruchu, ako aj k systematickému uskutočňovaniu výmen vedeckých a učebných materiálov.

Článok 6

Zmluvné strany si budú vzájomne pomáhať v oblasti činnosti a členstva v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu a dôsledne presadzovať ich univerzalitu.

Článok 7

Za účelom rozvoja spolupráce v oblasti cestovného ruchu zmluvné strany na základe vzájomnosti povolia na svojom území zriadenie informačných stredísk cestovného ruchu druhej zmluvnej strany podľa právnych predpisov zmluvných strán, prípadne pri obchodnom zastupiteľstve.

Článok 8

Všetky príjmy a výdavky spojené s uskutočňovaním tejto Dohody sa budú spravovať osobitnými dojednaniami.

Článok 9

Na základe tejto Dohody a na jej plnenie budú ústredné orgány zahraničného cestovného ruchu oboch štátov dojednávať na obdobie najmenej piatich rokov dohody o plánovanej vzájomnej výmene turistov.

Článok 10

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú vzájomne informovať o otázkach súvisiacich s uskutočňovaním tejto Dohody a v prípade potreby uzavrú zodpovedajúce dohody.

Článok 11

Táto Dohoda sa uzaviera na neobmedzený čas a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o jej schválení príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Táto Dohoda stratí platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa doručenia nóty o jej vypovedaní jednou zo zmluvných strán.

Dané v Moskve 8. júna 1972 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Dr. Emil Mišovský v. r.

Za vládu

Zväzu sovietskych socialistických republík:

Sergej Sergejevič Nikitin v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.