Vyhláška č. 54/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o nepravidelnej hromadnej preprave osôb vykonávanej orgánmi Revolučného odborového hnutia

(v znení č. 99/1973 Zb.)

Čiastka 16/1973
Platnosť od 18.05.1973 do31.12.1979
Účinnosť od 01.06.1973 do31.12.1979
Zrušený 68/1979 Zb.

54

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 30. apríla 1973

o nepravidelnej hromadnej preprave osôb vykonávanej orgánmi Revolučného odborového hnutia

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje v spolupráci s Ústrednou radou odborov a po dohode s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 8 ods. 1 a § 10 ods. 2 zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave a na vykonanie § 13 ods. 6 vládneho nariadenia č. 36/1951 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o úprave podnikania v cestnej doprave:


§ 1

Preprava bez povolenia

(1) Nepravidelnú hromadnú prepravu osôb môžu bez povolenia vykonávať závodné výbory základných organizácií, podnikové výbory a vyššie orgány Revolučného odborového hnutia (ďalej len „orgány ROH“) autobusmi, ktoré sú v správe orgánov ROH,1) a ďalej autobusmi, ktoré sú v správe (vlastníctve) organizácie, pri ktorej je orgán ROH ustanovený, a ktoré sa obstarali z prostriedkov podnikového fondu pracujúcich, fondu kultúrnych a sociálnych potrieb alebo pobádacieho fondu, ak ide o

a) prepravu vlastných členov a príslušníkov ich domácností2) na rekreačné, politickovýchovné, kultúrne, telovýchovné účely, na účasť na pohrebe spolupracovníka a na plnenie záväzkov z patronátnych zmlúv,

b) prepravu členov ROH na školenie organizované orgánmi ROH, prepravu členov (delegátov) na závodné alebo podnikové členské schôdze (konferencie) a delegátov na konferencie a zjazdy organizované vyššími orgánmi ROH,

c) prepravu členov (príslušníkov ich domácností) tých základných organizácií ROH, ktoré spoločne využívajú združené podnikové rekreačné zariadenie, a účastníkov detskej rekreácie organizovanej orgánmi ROH.

(2) Kultúrne zariadenia ROH3) môžu na účely uvedené v odseku 1 písm. a) používať bez povolenia autobus, ktorý je v ich správe, alebo autobus, ktorý na uvedené účely je podľa odseku 1 oprávnený používať zodpovedný riadiaci orgán ROH, na prepravu členov súborov, záujmových krúžkov a na prepravu členov (príslušníkov ich domácností) tých organizácií, ktoré štatút kultúrneho zariadenia ROH podpísali ako združené organizácie a plnia svoje finančné záväzky voči kultúrnemu zariadeniu ROH. Kultúrne zariadenie ROH môže podľa tohto odseku bez povolenia používať najviac dva autobusy, ktoré musia byť registrované na okresnom národnom výbore príslušnom podľa sídla kultúrneho zariadenia ROH.

(3) Prepravu podľa odseku 1 písm. a), b) a podľa odseku 2 môžu orgány ROH, prípadne kultúrne zariadenia ROH vykonávať bez povolenia aj cez hranice štátu.4)

§ 2

(1) Za prepravu autobusom podľa § 1 účtuje orgán ROH, prípadne kultúrne zariadenie ROH prepravovaným osobám, prípadne objednávateľovi prepravy náhradu5) skladajúcu sa z podielu na celkových vecných nákladoch autobusu podľa skutočne prejdených kilometrov a z osobných nákladov za celkový čas prepravy. Do vecných nákladov sa podľa tohto ustanovenia započítavajú náklady na opravy a údržbu vozidla, na prevádzkové hmoty, na pneumatiky, na zákonné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla, na havarijné poistenie vozidla a na poistenie prepravovaných osôb; osobné náklady tvorí mzda vodiča6) včítane poistného nemocenského poistenia a náhrada jeho cestovných výdavkov.7)

(2) Všetky služby poskytnuté organizáciou uhrádza orgán ROH ako prevádzateľ dopravnej činnosti podľa platných cenových predpisov.

§ 3

Preprava na povolenie

(1) Prepravy, ktoré nespadajú pod ustanovenie § 1, sa môžu vykonávať len na povolenie príslušného národného výboru.8)

(2) Ceny za prepravu vykonávanú podľa odseku 1 sa spravujú predpismi o cenách za výkony v hromadnej doprave osôb ostatnými prevádzateľmi dopravy pre cudziu potrebu.9)

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 4

(1) Orgán ROH, kultúrne zariadenie ROH, prípadne organizácia, ktorá má autobus vo svojej správe (vlastníctve), sú povinné pre každú prepravu vystaviť prepravný doklad obsahujúci dátum a cieľ prepravy, štátnu poznávaciu značku vozidla, meno vodiča, čas odchodu a príchodu, číslo príkazu na cestu alebo podpis osoby nariaďujúcej cestu, stav tachometra pri odchode a príchode, počet prejdených kilometrov, dopĺňanie prevádzkových hmôt a podpis vedúceho výpravy a vodiča.10) Vodič je povinný mať tento doklad u seba.

(2) Okrem dokladu uvedeného v odseku 1 musí mať vodič u seba, ak ide o prepravy podľa § 1,

a) vyhlásenie organizácie, pri ktorej je orgán ROH, prípadne zodpovedný riadiaci orgán ROH (§ 1 ods. 2) ustanovený, že autobus sa obstaral z prostriedkov podnikového fondu pracujúcich, fondu kultúrnych a sociálnych potrieb alebo pobádacieho fondu, ak ide o prepravy vykonávané týmto autobusom,

b) potvrdenie okresného národného výboru, že autobus je podľa § 1 ods. 2 uňho registrovaný, ak ide o prepravy vykonávané kultúrnym zariadením ROH,

c) zoznam prepravovaných osôb,

d) doklad potvrdzujúci, že sú splnené podmienky § 1, pokiaľ ide o účel prepravy.


§ 5

Zrušujú sa smernice Ústrednej rady odborov o nepravidelnej hromadnej (zájazdovej) doprave osôb autobusmi, ktoré sú vo vlastníctve základných organizácií ROH a autobusmi zaobstaranými z podnikových fondov pracujúcich, uverejnené v čiastke 42/1960 Ú. l. (Ú. v.).

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1973.


Minister:

Dr. Ing. Šutka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 smerníc Ústrednej rady odborov o správe majetku ROH z 12. 11. 1969 (Spravodajca ROH č. 7/1969).

2) § 115 Občianskeho zákonníka.

3) Zásady činnosti a hospodárenia kultúrnych zariadení ROH (Spravodajca ROH č. 9-10/1972).

4) § 16 ods. 3 vyhlášky č. 160/1952 Ú. l. (č. 202/1952 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o úprave podnikania v cestnej doprave, v znení vyhlášky č. 146/1968 Zb.

5) Náhrada za túto činnosť nepodlieha dôchodkovej dani (zákon č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie).

6) Úprava Ministerstva dopravy č. 30 532/1968 o mzdových podmienkach vodičov cestných motorových vozidiel, električiek a trolejbusov, závozníkov, sprievodcov a výhybkárov mestských dopravných podnikov v organizáciách v pôsobnosti Ministerstva dopravy, registrovaná v čiastke 1/1969 Zb.

7) Vyhláška č. 96/1967 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov. Smernice Federálneho ministerstva financií č. VII/2/6006/1970 z 25. 6. 1970 o náhradách výdavkov pri zahraničných pracovných cestách členov osádok cestných motorových vozidiel (Fin. spravodajca č. 5/1970).

8) § 15 vládneho nariadenia č. 36/1951 Zb., § 18 vyhlášky č. 160/1952 Ú. l. (č. 202/1952 Ú. v.).

9) Výmer Českého cenového úradu č. 54 z 12. 1. 1971 a výmer Slovenského cenového úradu č. 106-C/1971/II z 5. 2. 1971.

10) Na tieto účely možno použiť tlačivo SEVT "Záznam o provozu osobního automobilu" č. PE 710 (ŠEVT "Záznam o premávke osobného automobilu" č. 30 710 0).