Opatrenie č. 106/1973 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o udieľaní vedeckých hodností ústavmi marxizmu - leninizmu ÚV KSČ a ÚV KSS

Čiastka 30/1973
Platnosť od 01.10.1973
Účinnosť od 01.10.1973
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálneho zhromaždenia č. 139/1973 Zb. zo dňa 31. októbra 1973.

OBSAH

106

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

z 25. septembra 1973

o udieľaní vedeckých hodností ústavmi marxizmu - leninizmu Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska.

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa článku 58 ods. 3 ústavného zákona č.143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Ústav marxizmu -leninizmu Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a Ústav marxizmu -leninizmu Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska majú oprávnenie udieľať vedecké hodnosti a vychovávať nových vedeckých pracovníkov. Udieľanie vedeckých hodností a výchova nových vedeckých pracovníkov sa uskutočňuje podľa platných predpisov.1)


§ 2

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č.53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení vyplývajúcom zo zákona SNR č.207/1968 Zb. a zo zákona ČNR č.2/1969 Zb., vyhláška č.198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností a vyhláška č.199/1964 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov.