Vyhláška č. 122/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 32/1973
Platnosť od 12.10.1973
Účinnosť od 27.10.1973
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 13 nadobudla Dohoda platnosť 5. februárom 1973.

122

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 11. septembra 1973

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu


Dňa 22. júna 1972 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu.

Podľa svojho článku 13 nadobudla Dohoda platnosť 5. februárom 1973.

Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maďarskej ľudovej republiky

vedené snahou ďalej prehlbovať priateľské vzťahy medzi svojimi krajinami, usilujúc sa o vytvorenie najpriaznivejších podmienok pre vzájomné poznávanie úspechov pri výstavbe socializmu a komunizmu a majúc za cieľ podporovať a ďalej rozširovať vzájomný cestovný ruch, uzavierajú túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozširovať a prehlbovať spoluprácu v oblasti cestovného ruchu, smerujúcu k zlepšeniu vzájomného poznávania života ľudu obidvoch štátov, ich histórie a dosiahnutých výsledkov pri budovaní socializmu.

Článok 2

Zmluvné strany budú všestranne podporovať rozvoj všetkých foriem cestovného ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou, najmä:

- organizovaný a neorganizovaný cestovný ruch,

- turistiku mládeže,

- cestovný ruch uskutočňovaný príslušnými orgánmi odborových organizácií,

- tematické odborné zájazdy, včítane ciest na kongresy, sympóziá, výstavy, športové akcie, hudobné a divadelné festivaly,

- návštevy medzi podnikmi, organizáciami, mestami, okresmi a krajmi na základe družby,

- cesty turistov z tretích krajín do Československej socialistickej republiky alebo Maďarskej ľudovej republiky prostredníctvom organizácií cestovného ruchu.

Článok 3

Zmluvné strany budú uskutočňovať ďalšie opatrenia na zjednodušenie hraničných formalít spojených s prechodom hraníc turistami obidvoch štátov.

Článok 4

Zmluvné strany budú sústavne uskutočňovať opatrenia na zlepšovanie a rozširovanie dopravného spojenia medzi obidvoma štátmi, najmä

- pravidelného i nepravidelného leteckého spojenia,

- pravidelných a mimoriadnych vlakových spojení,

- sezónnych autobusových a lodných liniek,

- priaznivých podmienok pre motorizovaných turistov.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj úzkej spolupráce medzi vrcholnými orgánmi cestovného ruchu obidvoch štátov, ako aj medzi ďalšími orgánmi, organizáciami a inštitúciami zúčastnenými na rozvoji a uskutočňovaní cestovného ruchu.

Článok 6

Zmluvné strany budú naďalej rozširovať spoluprácu v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu a uskutočňovať výmenu skúseností z činnosti v tejto oblasti.

Článok 7

Zmluvné strany sa budú starať o to, aby príslušné orgány a organizácie cestovného ruchu obidvoch štátov si vzájomne systematicky vymieňali skúsenosti, údaje, informácie a ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa cestovného ruchu.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať výmenu skúseností a stretnutia odborných pracovníkov jednotlivých orgánov a organizácií cestovného ruchu, najmä pokiaľ ide o výstavbu a úpravu objektov cestovného ruchu, činnosť podnikov cestovného ruchu, vedeckú dokumentáciu, štatistiku. Za účelom prípravy kádrov a zvyšovania ich kvalifikácie budú podporovať vzájomnú výmenu pracovníkov výskumných ústavov, cestovných kancelárií, ubytovacích a stravovacích zariadení.

Článok 9

Zmluvné strany zabezpečia, aby sa vhodným propagačným, informačným a náborovým pôsobením zlepšovala informovanosť občanov o možnostiach cestovania do druhých štátov, čím sa bude prispievať k rozvíjaniu vzájomnej návštevnosti.

Článok 10

Každá zo zmluvných strán môže zriadiť na území druhého štátu informačné stredisko cestovného ruchu. Zriaďovanie a činnosť týchto stredísk, ich práva a povinnosti sa spravujú právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

Článok 11

Úhrady za vzájomný cestovný ruch sa budú vykonávať podľa zmluvnej úpravy platnej medzi obidvoma zmluvnými stranami a spôsobom dohodnutým medzi finančnými orgánmi obidvoch zmluvných strán.

Článok 12

Príslušné orgány zmluvných strán budú vždy na určité časové obdobia dojednávať protokoly o uskutočňovaní jednotlivých ustanovení tejto Dohody.

Článok 13

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov každej zo zmluvných strán. Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót o tomto schválení a bude platiť po dobu piatich rokov. Dohoda sa však bude mlčky predlžovať vždy o ďalší rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskoršie šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia jej platnosti.

Dané v Bratislave 22. júna 1972 vo dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Dr. Emil Mišovský v. r.

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky:

Károly Molnár v. r.