Vyhláška č. 32/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o vedeckej a technickej spolupráci

Čiastka 10/1973
Platnosť od 06.04.1973
Účinnosť od 21.04.1973
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 5 nadobudla Dohoda platnosť 26. januárom 1972.

32

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 28. februára 1973

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o vedeckej a technickej spolupráci


Dňa 13. októbra 1971 bola v Stockholme podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o vedeckej a technickej spolupráci.

Podľa svojho článku 5 nadobudla Dohoda platnosť 26. januárom 1972.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o vedeckej a technickej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Švédskeho kráľovstva, prajúc si rozvíjať vedeckú a technickú spoluprácu medzi zainteresovanými organizáciami, združeniami a podnikmi oboch krajín na základe vzájomnej výhodnosti, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú povzbudzovať a uľahčovať rozvíjanie a posilňovanie vedeckej a technickej spolupráce medzi zainteresovanými organizáciami, združeniami a podnikmi v rôznych oblastiach hospodárskeho života.

Pri sledovaní tohto cieľa sa budú zmluvné strany usilovať najmä:

a) o výmenu odborníkov a návštevy expertov a technikov za účelom výskumu, štúdia, praxe, konzultácií a výmeny názorov;

b) o výmenu technickej dokumentácie a informácií, včítane technických publikácií a filmov, medzi inštitúciami a podnikmi, ako aj o dojednania v oblasti patentov a licencií;

c) o spoločné štúdium problémov v oblasti aplikovanej vedy, včítane prípadného zavádzania výsledkov do výroby;

d) o spoločný výskum, vývoj, experimentálne práce a výmenu výsledkov výskumu a skúseností medzi vedeckými výskumnými inštitúciami, organizáciami a podnikmi;

e) o usporadúvanie špeciálnych kurzov a konferencií;

f) o spoluprácu na projektoch spoločného záujmu;

g) o iné formy vedeckej a technickej spolupráce, o ktorých sa dosiahne dohoda.

Článok 2

Vymenuje sa Zmiešaná komisia, ktorá bude sledovať vykonávanie tejto Dohody. Komisia môže predkladať návrhy obom vládam na nové možnosti spolupráce. Rovnako môže prerokúvať zásady a metódy takejto spolupráce.

Bude zložená z predstaviteľov príslušných orgánov oboch krajín, ako aj zo zainteresovaných organizácií a združení. Zástupcovia príslušných podnikov sa môžu prizvať na účasť na zasadaní Zmiešanej komisie.

Zmiešaná komisia môže podľa vhodnosti ustaviť pracovné skupiny na posudzovanie špecifických otázok.

Zmiešaná komisia sa bude schádzať obvykle raz za rok, striedavo v Československu a vo Švédsku. Mimoriadne zasadania sa môžu zvolať po vzájomnej dohode zmluvných strán.

Článok 3

Na základe tejto Dohody budú zmluvné strany podporovať uzavieranie dvojstranných dohôd medzi organizáciami, združeniami a podnikmi oboch krajín. Budú sa vzájomne o takých dohodách informovať v rozsahu, aký bude možný.

Článok 4

Krajina vysielajúca špecialistov, ako predpokladá článok 1, uhradí, pokiaľ sa príslušné organizácie, združenia a podniky nedohodnú inak, všetky výdavky spojené s cestou a ubytovaním a stravou, výdavky spojené s výučbou a laboratórnymi prácami uhradí prijímajúca krajina.

Článok 5

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich, že sa vyhovelo ústavným predpisom oboch krajín. Zostane v platnosti do tých čias, kým ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie vopred v lehote šiestich mesiacov. Skončenie platnosti tejto Dohody sa nijako nedotkne platnosti dojednaní a kontraktov už uzavretých medzi zainteresovanými organizáciami, združeniami a podnikmi.

Dané v Stockholme 13. 10. 1971 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

minister ČSSR pre technický a investičný rozvoj

Ing. Ladislav Šupka v. r.

Za vládu

Švédskeho kráľovstva:

minister švédskeho priemyslu

Rune B. Johansson v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.