Zákon č. 134/1973 Zb.Zákon Českej národnej rady o pôsobnsti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti cien

Čiastka 34/1973
Platnosť od 02.11.1973

134

ZÁKON

Českej národnej rady

z 18. októbra 1973

o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti cien

Česká národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Tento zákon upravuje pôsobnosť Českého cenového úradu a ostatných orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti cien.

§ 2

(1) Český cenový úrad ako ústredný orgán štátnej správy Českej socialistickej republiky vykonáva pôsobnosť v oblasti cien, pokiaľ nepatrí podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov1) iným orgánom alebo organizáciám.

(2) Český cenový úrad

a) podieľa sa na tvorbe jednotnej štátnej cenovej politiky Československej socialistickej republiky a na zabezpečovaní jej realizácie v súlade s národohospodárskymi plánmi,

b) predkladá vláde Českej socialistickej republiky návrhy zásadných cenových opatrení v odvetviach riadených orgánmi republiky, ako aj stanoviská k zásadným cenovým opatreniam pripravovaným federálnymi orgánmi,

c) navrhuje podľa zásad ustanovených vládou Československej socialistickej republiky smernice na vypracovanie plánu vývoja cien Českej socialistickej republiky, plán vývoja cien ako súčasť štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky a podieľa sa na zabezpečení jeho realizácie,

d) určuje a mení ceny výrobkov, služieb, výkonov, prác a nehnuteľností (ďalej len „výrobky“), prípadne navrhuje vláde Českej socialistickej republiky na schválenie ceny alebo ich zmeny v prípadoch, v ktorých si to vláda vyhradí,

e) vypracúva rozbory vývoja a pôsobenia cien a koordinuje v rámci Českej socalistickej republiky rozborovú činnosť v oblasti cien,

f) koordinuje a metodicky riadi tvorbu cien a prípravu a realizáciu opatrení v oblasti cien v orgánoch Českej socialistickej republiky a v organizáciách nimi riadených.

(3) Český cenový úrad vypracúva a s Federálnym cenovým úradom a s Výborom ľudovej kontroly Českej socialistickej republiky koordinuje plán kontroly cien; koordinuje, metodicky riadi a vykonáva kontrolu cien na území Českej socialistickej republiky, ukladá opatrenia na nápravu a dodatkové odvody a robí podľa cenových, prípadne iných predpisov ďalšie opatrenia.

(4) Český cenový úrad môže po vzájomnej dohode poveriť

a) iné orgány Českej socialistickej republiky, prípadne nimi riadené organizácie určovaním cien nových výrobkov,

b) národné výbory vykonávaním kontroly cien výrobkov organizácií uvedených v § 3 ods. 2 písm. b) až d) a cien výrobkov dodávaných občanmi.

§ 3

(1) Ústredné orgány štátnej správy Českej socialistickej republiky, vrcholné orgány družstiev a spoločenských organizácií v Českej socialistickej republike za nimi riadené organizácie a krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Prahy za organizácie riadené národnými výbormi

a) predkladajú Českému cenovému úradu návrhy cenových opatrení, podklady určené na zabezpečenie cenových opatrení, včítane potrebných rozborov a zdôvodnení, návrhy plánov vývoja cien a plány kontroly cien, ako aj správy o ich plnení,

b) vykonávajú rozpis plánu vývoja cien a zabezpečujú jeho realizáciu,

c) zabezpečujú vykonávanie kontroly cien, ukladajú opatrenia na nápravu, dodatkové odvody a robia ďalšie opatrenia podľa cenových, prípadne iných predpisov.

(2) Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Prahy určujú ceny nových výrobkov

a) organizácií riadených národnými výbormi,

b) organizácií riadených okresnými alebo krajskými poľnohospodárskymi správami,

c) družstevných a spoločenských organizácií,

d) priemyselných podnikov riadených Ministerstvom vnútra Českej socialsitickej republiky,

e) dodávaných občanmi,

s výnimkou cien, ktorých určenie patrí podľa osobitných predpisov iným orgánom, alebo ktorých určenie si Český cenový úrad vyhradí.

(3) Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Prahy môžu výkon svojej pôsobnosti podľa odseku 1 písm. c) a podľa odseku 2 zveriť v potrebnom rozsahu územne príslušným národným výborom nižších stupňov; na úseku tvorby cien môžu tak urobiť iba so súhlasom Českého cenového úradu.

(4) Národné výbory môžu určiť ceny a vykonávať ich kontrolu aj na základe poverenia Českým cenovým úradom (§ 2 ods. 4).

§ 4

(1) Pracovníci Českého cenového úradu poverení kontrolou cien sú oprávnení v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti, pokiaľ osobitné predpisy2) neustanovujú inak,

a) vstupovať do všetkých priestorov organizácií,

b) požadovať od pracovníkov orgájov a organizácií utvorenie podmienok nevyhnutných na výkon kontroly cien,

c) vyžadovať súčinnosť iných kontrolných orgánov, prípadne ďalších odborných pracovníkov, s výnimkou orgánov a pracovníkov ľudovej kontroly.

(2) Orgány, organizácie a ich pracovníci sú povinní na požiadanie Českého cenového úradu alebo ním poverených pracovníkov predkladať podklady potrebné na výkon kontroly cien, včas podávať presné a úplné ústne a písomné informácie a vysvetlenia, bez prieťahov odstraňovať zistené nedostatky a v určených lehotách podávať správy o plnení prijatých opatrení v zmysle záverov konroly cien.

(3) Český cenový úrad môže kontrolovaným orgánom a organizáciám ukladať, aby v dohodnutých lehotách zistili úplný rozsah porušenia cenových predpisov a vyčíslili neoprávnene získané prostriedky v kontrolovanej organizácií, prípadne aj v podriadených organizáciách podľa kontrolného zistenia.

(4) Oprávnenia podľa predchádzajúcich odsekov patria aj národným výborom a ich pracovníkom povereným kontrolou cien, pokiaľ sa vykonáva na základe poverenia Českého cenového úradu.

§ 5

Na vykonávanie kontroly cien si Český cenový úrad môže zriaďovať odlúčené pracoviská v Prahe a v sídlach krajských národných výborov.

§ 6

Český cenový úrad vydáva v súčinnosti so zúčastnenými ústrednými orgánmi potrebné všeobecné záväzné právne predpisy, v ktorých podrobnejšie upraví postup orgánov a organizácií pri tvorbe a kontrole cien, pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy a úlohy ostatných orgánov a organizácií.


§ 7

Zrušujú sa s platnosťou pre Českú socialistickú republiku:

1. ustanovenia § 18 a 19 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov,

2. ustanovenia § 33 až 35 a § 46 až 49 vyhlášky Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 47/1967 Zb. o cenách v znení vyhlášky Českého cenového úradu č. 74/1969 Zb., pokiaľ upravujú pôsobnosť orgánov Českej socialistickej republiky a národných výborov v oblasti cien,

3. položka 44 prílohy C zákona Českej národnej rady č. 146/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy.

§ 8

Tento zákon nadúbúda účinnosť 1. januárom 1974.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev.
Zákon č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v zenní nariadenia vlády Československej socialsitickej republiky č. 56/1972 Zb.
Zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy.
Vládne nariadenie č. 13/1962 Zb. o novej organizácii Československého fomu.

2) Napr. zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva.