53

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

z 27. apríla 1973,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 22 ods. 2 zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti (ďalej len „zákon“) po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi:


§ 1

Deti vhodné na zverenie do pestúnskej starostlivosti

(K § 2 ods. 1 zákona)

(1) Obvodné úrady1) v súčinnosti s obcami, zdravotníckymi a školskými zariadeniami vyhľadávajú deti, ktorých záujem vyžaduje, aby boli zverené do pestúnskej starostlivosti. Pritom berú zreteľ predovšetkým na deti:

a) ktorých výchovu rodičia nemôžu dlhodobe riadne zabezpečiť vzhľadom na svoj telesný, duševný alebo morálny stav,

b) ktorých rodičia nežijú,

c) ktorých opatrovník ustanovený súdom nemá povinnosť osobne dlhodobe zabezpečovať starostlivosť o dieťa,

ak nie je možné dosiahnuť osvojenie týchto detí a ústavná výchova nie je pre ne vhodná.

(2) Obvodné úrady vedú zoznam detí vhodných na zverenie do pestúnskej starostlivosti, ktoré majú trvalý pobyt v ich obvode a nahlasujú ich príslušnému okresnému úradu, ktorý vedie ich prehľad za účelom sprostredkovania vzťahu medzi deťmi a občanmi, ktorí spĺňajú podmienky pre pestúnskú starostlivosť.

§ 2

Občania vhodní stať sa pestúnmi

(K § 3 a § 18 ods. 1 zákona)

Obvodné úrady v súčinnosti s obcami vyhľadávajú občanov vhodných stať sa pestúnmi. Obec odporúča občanov vhodných stať sa pestúnmi obvodnému úradu, ktorý vedie ich zoznam. Pred zápisom do zoznamu obvodný úrad prešetrí v rozsahu svojej pôsobnosti tie rozhodné skutočnosti na strane občana, ktoré súvisia s uspokojovaním materiálnych, sociálnych a fyzických potrieb dieťaťa. Za rovnakým účelom si vyžiada odborné stanovisko zdravotníckych zariadení a územného pracoviska centra poradensko-psychologických služieb.

§ 3

Súčinnosť vybraných okresných úradov

Ak nemôže okresný úrad odporučiť zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti vhodným občanom vo svojom obvode, alebo nie je v záujme dieťaťa, aby bolo zverené do pestúnskej starostlivosti občanovi v tomto okrese, oznámi to vybranému okresnému úradu2), ktorý posúdi možnosti zverenia dieťaťa do výchovy občanom vhodným na výkon pestúnskej starostlivosti v obvode iného okresného úradu v územnom obvode, na ktorý sa vzťahuje pôsobnosť vybraného okresného úradu, prípadne sa dohodne s iným vybraným okresným úradom na zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti v obvode pôsobnosti iného vybraného okresného úradu. Obdobný postup platí, ak nemôže okresný úrad odporučiť vhodné dieťa do pestúnskej starostlivosti vhodnému občanovi vo svojom obvode.

§ 4

Povinná školská dochádzka

(K § 5 ods. 1 zákona)

Za povinnú školskú dochádzku sa považuje aj obdobie školských prázdnin nadväzujúcich na ukončenie obdobia školského vyučovania v školskom roku, v ktorom dieťa dokončí plnenie povinnej školskej dochádzky, pokiaľ v tomto období nevstúpilo do trvalého zamestnania, prípadne nezačalo vykonávať inú trvalú pracovnú činnosť.

§ 5

Sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie

[K § 5 ods. 2 písm. a) zákona]

Sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie sa na účely zákona posudzuje podľa predpisov o nemocenskom poistení pracovníkov v pracovnom pomere.3)

§ 6

Odmena pestúna v osobitných zariadeniach

(K § 12 a § 22 ods. 2 zákona)

(1) Pestúnovi, ktorý vykonáva pestúnsku starostlivosť v osobitnom zariadení na výkon pestúnskej starostlivosti, poskytuje obvodný úrad, ktorý zariadenie spravuje, odmenu za výkon pestúnskej starostlivosti v rozpätí od 2 600 Sk do 3 400 Sk mesačne pri starostlivosti najviac o štyri deti a v rozpätí od 4 000 Sk do 6 120 Sk mesačne pri starostlivosti o päť a viac detí. Do pestúnskej starostlivosti nemožno zveriť spravidla viac ako osem detí. Pri určení výšky odmeny prihliada obvodný úrad najmä na počet detí, ich vek, zdravotný stav, úroveň telesného a duševného vývoja. V prípade, že telesný alebo duševný vývoj dieťaťa je narušený alebo dieťa je výrazne sociálne zanedbané a vyžaduje zvýšenú individuálnu starostlivosť, najmä ak ide o dôsledky psychickej deprivácie, ľahkej mozgovej disfunkcie, zmyslových porúch, telesného postihnutia, chronického ochorenia vyžadujúceho si dlhodobú špecializovanú lekársku starostlivosť, zvýši obvodný úrad určenú odmenu až o 500 Sk mesačne; toto zvýšenie patrí bez ohľadu na počet detí. Odmena pestúna v osobitnom zariadení na výkon pestúnskej starostlivosti nesmie byť nižšia, ako by patrila podľa § 8 a 9 zákona.

(2) Ak sú za pestúnov ustanovení spoločne manželia, obvodný úrad určí odmenu každému z nich osobitne tak, aby odmeny oboch neprekročili úhrnnú odmenu určenú podľa odseku 1.

(3) Odmena sa pestúnovi poskytuje po dobu, po ktorú vykonáva pestúnsku starostlivosť. Odmena sa poskytuje i počas pracovnej neschopnosti namiesto nemocenského, najdlhšie však počas jedného mesiaca. Po skončení výplaty nemocenského sa pomerná časť mesačnej odmeny určí za všetky kalendárne dni okrem nedieľ.

(4) Odmena sa vypláca mesačne pozadu vo výplatných termínoch určených pre pracovníkov národného výboru.

Dohľad nad výkonom pestúnskej starostlivosti

§ 7

(K § 18 ods. 3 zákona)

(1) Obvodný úrad dohliada na výkon pestúnskej starostlivosti prostredníctvom svojich pracovníkov starostlivosti o deti. Poverený pracovník pravidelne navštevuje domácnosť pestúna a osobne sa presviedča o vývoji a výchovy dieťaťa i o pomeroch, v ktorých dieťa žije. Obvodný úrad sleduje vývoj aj prostredníctvom poradenskej služby zloženej z odborníkov, predovšetkým psychológov, pedopsychológov a pediatrov.

(2) Obvodný úrad poskytuje pestúnovi všestrannú pomoc potrebnú na zabezpečenie priaznivého telesného a duševného vývoja dieťaťa a napomáha pri odstraňovaní prekážok priaznivého vývoja.

§ 8

(K § 18 ods. 4 zákona)

Obvodný úrad príslušný vykonávať dohľad nad výkonom pestúnskej starostlivosti tiež sleduje, či pestún používa príspevok na úhradu potrieb dieťaťa v záujme dieťaťa. Môže preto požadovať, aby pestún robil jednoduché záznamy o príjmoch a výdavkoch a za tým účelom uschovával potrebné doklady.


§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1973.


Minister:

Krocsány v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.

2) § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia.

3) § 1 vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení v znení vyhlášky ÚRO č. 78/1984 Zb., vyhlášky ÚRO č. 147/1988 Zb. a vyhlášky FMPSV č. 263/1990 Zb.