Vyhláška č. 64/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách

Čiastka 18/1973
Platnosť od 12.06.1973 do30.06.2014
Účinnosť od 01.07.1973 do30.06.2014
Zrušený 162/2014 Z. z.

64

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky

z 12. júna 1973,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 19 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách (ďalej len „zákon“):


Článok 1

K § 3 zákona

(1) V písomnej žiadosti organizácie o povolenie usporiadania verejnej zbierky (ďalej len „zbierka“) treba uviesť okrem náležitostí ustanovených správnym poriadkom1) aj účel zbierky, spôsob jej vykonávania, kedy a kde sa má konať a predpokladané náklady spojené s jej konaním.

(2) V žiadosti treba ďalej uviesť mená, priezviská a bydlisko funkcionárov, prípadne pracovníkov organizácie, ktorí budú zodpovední za riadne vykonanie zbierky.

(3) Ak sa má zbierka konať zbieracími listinami, pripojí sa k žiadosti ich vzor.

Článok 2

K § 4 zákona

(1) Rozhodnutie, ktorým sa zbierka povoľuje, musí obsahovať okrem náležitostí ustanovených správnym poriadkom2) aj účel zbierky, spôsob jej vykonávania, kedy a kde sa má konať, lehotu na predloženie vyúčtovania zbierky a prípadné ďalšie podmienky potrebné vo verejnom záujme.

(2) Ak sa má zbierka konať zbieracími listinami, určí sa v rozhodnutí ich počet, schváli sa ich vzor a uvedie sa orgán štátnej správy, ktorý zbieracie listiny overí.

(3) Ak sa má zbierka konať predajom predmetov, v predajnej cene ktorých bude zahrnutý aj príspevok na účel zbierky, alebo ak príspevok na tento účel bude zahrnutý vo vstupnom, určí sa v rozhodnutí jeho výška.

Článok 3

K § 7 zákona

(1) Organizácia, ktorej bolo povolené usporiadať zbierku (ďalej len „organizácia“), je povinná, ak sa v rozhodnutí neurčí inak, uverejniť do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia v dennej tlači oznámenie o povolení zbierky. V tomto oznámení uvedie, ktorým rozhodnutím ktorého orgánu štátnej správy bolo povolené usporiadať zbierku, ako aj skutočnosti uvedené v článku 2. Ak ide o zbierku miestneho významu, organizácia je povinná tieto údaje uverejniť spôsobom obvyklým v mieste konania zbierky.

(2) Právoplatné rozhodnutie o povolení usporiadať zbierku oprávňuje organizáciu zbierku propagovať.

(3) Zbieracie listiny, ktorými sa zbierka koná, musia byť vyhotovené len v jednom exemplári, očíslované poradovými číslami a opatrené odtlačkom pečiatky a podpismi oprávnených zástupcov organizácie; na zabezpečenie kontroly je potrebné, aby správnosť zbieracích listín a ich počet overil miestny národný výbor, v obvode ktorého sa má zbierka konať. Zbieracie listiny ďalej obsahujú tieto údaje:

a) označenie organizácie,

b) účel zbierky,

c) názov orgánu, ktorý zbierku povolil, dátum a číslo rozhodnutia o povolení zbierky,

d) čas a územie konania zbierky určené v rozhodnutí o jej povolení,

e) mená a priezviská osôb poverených vykonávaním zbierky a čísla ich občianskych preukazov,

f) stĺpec na záznam poskytnutých príspevkov a stĺpce na vlastnoručný podpis osôb, ktoré príspevok poskytli.

(4) Organizácia a osoby poverené vykonávaním zbierky sú povinné dbať na to, aby prispievatelia vyznačovali na zbieracích listinách svoje príspevky, svoje meno a priezvisko atramentom alebo atramentovou ceruzou.

(5) Osoba poverená vykonávaním zbierky sa na požiadanie preukáže písomným poverením podpísaným oprávnenými zástupcami organizácie a opatreným odtlačkom jej pečiatky, v ktorom sú uvedené meno, priezvisko, bydlisko a číslo občianskeho preukazu poverenej osoby a údaje podľa odseku 3 písm. a) až d) tohto článku. Vykonávaním zbierky nemožno poverovať osoby, ktoré nedovŕšili osemnásty rok svojho veku.

(6) Ak sa zbierka koná predajom predmetov, v predajnej cene ktorých je zahrnutý príspevok na účel zbierky, musí byť na každom predmete viditeľne vyznačená výška tohto príspevku. Ak to nie je možné alebo účelné, oznámi organizácia ešte pred konaním zbierky výšku príspevku na viditeľnom mieste, kde sa takéto predmety predávajú; inak oznámi výšku príspevku v tlači, rozhlase, prostredníctvom propagačného materiálu, prípadne inými prostriedkami obvyklými v mieste konania zbierky.

(7) Pri kultúrnych, športových a iných verejných podujatiach usporiadaných na získanie príspevkov, musí byť výška príspevku uvedená na vstupenkách. Organizácia okrem toho vyvesí na viditeľných miestach v priestore alebo v miestnosti, kde sa podujatie koná, ňou podpísané oznámenie, v ktorom uvedie, kto je usporiadateľom podujatia, ktorým rozhodnutím ktorého orgánu štátnej správy bola zbierka povolená a na aký účel; tieto údaje uvedie aj na prípadných iných verejných oznámeniach o podujatí.

Článok 4

K § 16 zákona

(1) Organizácia uloží výnos zbierky na osobitný účet v peňažnom ústave, prostredníctvom ktorého vykonáva ďalšie dispozície s týmito prostriedkami, a to bezhotovostnými úhradami.

(2) Organizácia je povinná predložiť orgánu štátnej správy, ktorý zbierku povolil, v lehote určenej rozhodnutím o povolení zbierky, najneskôr však do 30 dní po skončení zbierky, vo dvoch vyhotoveniach vyúčtovanie zbierky.

(3) Vo vyúčtovaní organizácia uvedie hrubý výnos, náklady a čistý výnos zbierky a preukáže, akým spôsobom a na aký účel bol alebo bude čistý výnos zbierky použitý; k vyúčtovaniu zároveň pripojí všetky zbieracie listiny, a to bez ohľadu na to, či boli použité alebo nie, a iné doklady o hrubom výnose zbierky a o nákladoch spojených s jej vykonaním.

(4) Orgán, ktorý zbierku povolil, si ponechá prvopis vyúčtovania; správnosť vyúčtovania potvrdí na druhopise vyúčtovania, ktorý vráti organizácii aj s predloženými dokladmi. Organizácia uverejní v denne tlači, prípadne iným spôsobom v mieste obvyklým do 15 dní od potvrdenia správnosti vyúčtovania oznámenie o čistom výnose zbierky a o spôsobe jeho použitia.


Článok 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1973.


Námestník ministra:

Ing. Gonda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 19 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

2) § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).