Vyhláška č. 94/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dodatkovom dohovore k Medzinárodnému dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. februára 1961, týkajúcom sa zodpovednosti železníc za usmrtenie a zranenie cestujúcich

Čiastka 27/1973
Platnosť od 30.08.1973 do30.04.1985
Účinnosť od 14.09.1973 do30.04.1985
Zrušený 8/1985 Zb.
Redakčná poznámka

Dodatkový dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 25 dňom 1. januára 1973. Prezident republiky ratifikoval aj Protokoly A a B; Protokol A nadobudol platnosť 1. januárom 1972, Protokol B nadobudol platnosť 1. júlom 1972.

94

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. júna 1973

o Dodatkovom dohovore k Medzinárodnému dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. februára 1961, týkajúcom sa zodpovednosti železníc za usmrtenie a zranenie cestujúcich

Dňa 26. februára 1966 bol v Berne dojednaný Dodatkový dohovor k Medzinárodnému dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. februára 1961, týkajúci sa zodpovednosti železníc za usmrtenie a zranenie cestujúcich, a Protokoly A a B.

S Dodatkovým dohovorom vyslovilo súhlas Národné zhromaždenie 8. septembra 1966 a prezident republiky ho ratifikoval s touto výhradou k jeho článku 1 § 2:

„S poukazom na článok 1 § 2 Dodatkového dohovoru k Medzinárodnému dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach, týkajúceho sa zodpovednosti železníc za usmrtenie a zranenie cestujúcich, Československá socialistická republika si vyhradzuje právo nepoužiť Dohovor na svojich občanov alebo osoby, ktoré majú obvyklé bydlisko v Československu, ak by utrpeli úraz na jej území.“

Dodatkový dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 25 dňom 1. januára 1973.

Prezident republiky ratifikoval aj Protokoly A a B; Protokol A nadobudol platnosť 1. januárom 1972, Protokol B nadobudol platnosť 1. júlom 1972.

Český preklad Dodatkového dohovoru a Protokolov A a B sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DODATKOVÝ DOHOVOR

Medzinárodnému dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) zo 7. februára 1970, týkajúci sa zodpovednosti železnice za usmrtenie a zranenie cestujúcich.

Podpísaní splnomocnenci,

uznavši výhody jednotnej úpravy zodpovednosti železnice za škody, ktoré vznikajú usmrtením, zranením alebo iným poškodením telesného alebo duševného zdravia cestujúceho, ako aj poškodením alebo stratou vecí, ktoré mal so sebou, počas medzinárodnej prepravy,

rozhodli sa doplniť Medzinárodný dohovor o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) zo 7. februára 1970 Dodatkovým dohovorom,

a dohodli sa na týchto článkoch:

Článok 1

Okruh platnosti

§ 1. Tento Dohovor upravuje zodpovednosť železnice za škody, ktoré utrpeli cestujúci v dôsledku úrazu na území niektorého členského štátu tohto Dohovoru. V zmysle tohto Dohovoru sú cestujúcimi

a) cestujúci, preprava ktorých sa spravuje Medzinárodným dohovorom o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) zo 7. februára 1970,

b) sprievodcovia zásielok prepravovaných podľa Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) zo 7. februára 1970.

§ 2. Každý zmluvný štát pri podpise tohto Dohovoru alebo pri ukladaní listiny o jeho ratifikácii alebo o svojom pristúpení k nemu môže vyhlásiť, že si vyhradzuje právo nepoužiť tento Dohovor na cestujúcich, ktorí utrpeli úraz na jeho území, ak títo cestujúci sú štátnymi občanmi tohto štátu alebo majú v ňom svoje obvyklé bydlisko.

Článok 2

Rozsah zodpovednosti

§ 1. Železnica zodpovedá za škodu, ktorá vznikne tým, že cestujúci bol usmrtený, zranený alebo inak postihnutý na svojom telesnom alebo duševnom zdraví v dôsledku úrazu, ku ktorému došlo v súvislosti so železničnou premávkou za pobytu cestujúceho vo vozidlách alebo pri nastupovaní alebo vystupovaní.

Železnica zodpovedá ďalej za škodu, ktorá vznikne poškodením alebo úplnou alebo čiastočnou stratou vecí, ktoré cestujúci postihnutý takým úrazom má na sebe alebo vezie so sebou ako ručnú batožinu; to platí aj pre zvieratá, ktoré vezie cestujúci so sebou.

§ 2. Železnica je tejto zodpovednosti zbavená, ak úraz spôsobili okolnosti, ktoré nemajú pôvod v premávke, a železnica nemohla týmto okolnostiam zabrániť ani ich následky odvrátiť napriek vynaloženiu starostlivosti podľa pomerov potrebnej.

§ 3. Železnica je zbavená tejto zodpovednosti celkom alebo sčasti v miere, v akej bol úraz vyvolaný zavinením cestujúceho alebo jeho správaním, ktoré nebolo v súlade s normálnym správaním cestujúceho.

§ 4. Železnica je zbavená tejto zodpovednosti, ak úraz bol vyvolaný správaním tretej osoby a železnica tomuto správaniu nemohla zabrániť ani jeho následky odvrátiť napriek vynaloženiu starostlivosti podľa pomerov potrebnej.

Ak zodpovednosť železnice nie je vylúčená podľa predchádzajúceho odseku, železnica zodpovedá za celú škodu s obmedzeniami podľa tohto Dodatkového dohovoru a bez ujmy na prípadnom postihu proti tretej osobe.

§ 5. Zodpovednosť železnice v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje ustanovenie § 1, zostáva týmto Dohovorom nedotknutá.

§ 6. „Zodpovednou železnicou“ v zmysle tohto Dohovoru je železnica, ktorá podľa zoznamu tratí CIV má v prevádzke trať, na ktorej sa stal úraz. Ak podľa tohto zoznamu tratí ide o spoločnú prevádzku dvoch železníc, je zodpovedná každá z nich.

Článok 3

Náhrada škody pri usmrtení cestujúceho

§ 1. Pri usmrtení cestujúceho zahŕňa náhrada škody:

a) nevyhnutné výdavky vyvolané úmrtím, najmä náklady na prepravu mŕtvoly a na pohreb do zeme alebo kremáciou;

b) ak smrť nenastala bezprostredne, aj náhradu škody podľa článku 4.

§ 2. Ak smrťou cestujúceho stratili svojho živiteľa osoby, ktoré cestujúci bol podľa zákona povinný alebo bol by povinný v budúcnosti vyživovať, musí byť aj táto škoda nahradená. Nárok na náhradu škody osôb, ktorým cestujúci poskytoval výživu bez zákonnej povinnosti, sa spravuje podľa domáceho práva.

Článok 4

Náhrada škody pri zranení cestujúceho

Pri zranení alebo inom poškodení telesného alebo duševného zdravia cestujúceho zahŕňa náhrada škody:

a) nevyhnutné výdavky, najmä liečebné a ošetrovacie náklady a výdavky za dopravu;

b) majetkovú ujmu, ktorú utrpí cestujúci tým, že stratil celkom alebo čiastočne svoju zárobkovú schopnosť alebo že došlo k zvýšeniu jeho potrieb.

Článok 5

Náhrada iných škôd

Či a do akej miery je železnica povinná poskytnúť náhradu za iné škody, než ktoré sú uvedené v čl. 3 a 4, najmä za fyzické a duševné útrapy (bolestné) a za estetickú ujmu, sa určuje podľa domáceho práva.

Článok 6

Spôsob a obmedzenie náhrady škody pri usmrtení alebo zranení cestujúceho

§ 1. Náhrada škody v zmysle čl. 3 § 2 a čl. 4 písm. b) sa poskytne vo forme kapitálu; ak však domáce právo pripúšťa vyplácanie renty, poskytne sa náhrada týmto spôsobom, keď poškodený cestujúci alebo osoby oprávnené podľa čl. 3 § 2 o to požiadajú.

§ 2. Výška náhrady škody, ktorá má byť poskytnutá podľa § 1, sa určuje podľa domáceho práva. Pri použití tohto Dohovoru sa však určí pre každého cestujúceho najvyššia suma 200 000 frankov na výplatu kapitálu alebo ročná renta zodpovedajúca tejto sume, ak sú podľa domáceho práva určené najvyššie sumy v nižšej výmere.

Článok 7

Obmedzenie náhrady škody pri poškodení alebo strate vecí

Ak má železnica podľa ustanovení tohto Dohovoru poskytnúť náhradu škody za poškodenie alebo za úplnú alebo čiastočnú stratu vecí, ktoré postihnutý cestujúci mal na sebe alebo viezol so sebou ako ručnú batožinu (včítane zvierat), môže sa požadovať náhrada za túto škodu až do najvyššej sumy 2000 frankov na jedného cestujúceho.

Článok 8

Výška náhrady škody pri zlom úmysle alebo hrubej nedbalosti

Ustanovenia čl. 6 a 7 tohto Dohovoru alebo ustanovenia obsiahnuté v domácom práve, v ktorých sa obmedzuje náhrada určitou sumou, nemožno použiť, ak škoda vznikla v dôsledku zlého úmyslu alebo hrubej nedbalosti zo strany železnice.

Článok 9

Zúročenie a vrátenie odškodnenia

§ 1. Oprávnený môže požadovať úroky z odškodnenia vo výške 5% ročne. Úroky sa začínajú počítať dňom reklamácie alebo, ak nebola reklamácia podaná, dňom podania žaloby. Pri odškodneniach podľa čl. 3 a 4 začínajú sa však úroky počítať až dňom, v ktorom nastali okolnosti rozhodné pre určenie náhrady, ak tento deň je neskorší než deň reklamácie alebo podania žaloby.

§ 2. Odškodnenie prijaté neprávom musí sa vrátiť.

Článok 10

Zákaz obmedzenia zodpovednosti

Tarifové ustanovenie a osobitné dojednanie medzi železnicou a cestujúcim, podľa ktorých by sa vopred vylučovala zodpovednosť železnice podľa tohto Dohovoru celkom alebo čiastočne, obracalo dôkazné bremeno uložené železnici alebo by sa znižovali najvyššie sumy určené pre náhradu škody v čl. 6 § 2 a v čl. 7, sú neplatné. Táto neplatnosť nemá však za následok neplatnosť prepravnej zmluvy; tá zostáva podrobená ustanoveniam CIV a tohto Dohovoru.

Článok 11

Ručenie železnice za jej pracovníkov

Železnica ručí za svojich pracovníkov a za iné osoby, ktoré použije pri preprave.

Ak však železniční zamestnanci obstarajú cestujúcemu na jeho žiadosť veci, ktoré nepatria železnici, posudzujú sa ako splnomocnenci cestujúceho, pre ktorého sú činní.

Článok 12

Uplatnenie nárokov z iných právnych dôvodov

V prípadoch čl. 2 § 1 môže sa proti železnici uplatniť nárok na náhradu škody, nech spočíva na hocakom právnom podklade, iba za predpokladov a s obmedzeniami, ktoré sú obsiahnuté v tomto Dohovore.

To isté platí pre nároky proti osobám, za ktoré ručí železnica podľa čl. 11.

Článok 13

Reklamácie

§ 1. Oprávnení majú na vôli uplatniť nároky na náhradu škody podľa tohto Dohovoru reklamáciou. Reklamácie môžu byť podané na niektorej z uvedených železníc, pokiaľ má sídlo na území niektorého zmluvného štátu tohto Dohovoru:

1. na zodpovednej železnici; ak podľa čl. 2 § 6 sú zodpovedné dve železnice, na jednej z nich;

2. na východiskovej železnici;

3. na železnici miesta určenia;

4. na železnici stáleho alebo obvyklého bydliska cestujúceho.

§ 2. Reklamácie musia byť podané písomne. Doklady, ktoré oprávnený považuje za účelné pripojiť k svojej reklamácii, musia byť predložené v origináli alebo v odpise; odpisy musia byť na požiadanie železnice náležite overené.

Článok 14

Žaloby

Nároky na náhradu škody podľa tohto Dohovoru môžu byť súdne uplatnené len proti zodpovednej železnici.

Pri spoločnej prevádzke dvoch železníc má žalobca voľbu medzi týmito železnicami. Toto právo voľby zaniká, len čo bola podaná žaloba proti jednej z týchto železníc.

Článok 15

Príslušnosť

Ak nie je v štátnych zmluvách alebo koncesiách ustanovené niečo iné, môžu sa nároky založené na tomto Dohovore uplatniť iba na súdoch štátu, na území ktorého sa cestujúcemu stal úraz.

Článok 16

Zánik nárokov

§ 1. Oprávnený stráca svoje nároky, ak najneskoršie do troch mesiacov po tom, čo sa dozvedel o škode, neoznámi úraz cestujúceho niektorej zo železníc, na ktorej môže byť podaná reklamácia podľa čl. 13.

Ak oprávnený oznámi úraz ústne, musí mu železnica vystaviť potvrdenie o tomto ústnom oznámení.

§ 2. Nároky však nezanikajú:

a) ak oprávnený uplatnil v priebehu lehoty určenej v § 1 svoje nároky na niektorej zo železníc uvedených v čl. 13 § 1;

b) ak oprávnený dokáže, že úraz bol spôsobený zavinením železnice;

c) ak opomenutie alebo oneskorenie oznámenia bolo vyvolané okolnosťami, ktoré nejdú na ťarchu oprávneného;

d) ak sa zodpovedná železnica - ak sú podľa čl. 2 § 6 zodpovedné dve železnice, jedna z nich - dozvedela v priebehu lehoty určenej v § 1 o úraze cestujúceho iným spôsobom.

Článok 17

Premlčanie nárokov

§ 1. Nároky na náhradu škody podľa tohto Dohovoru sa premlčujú:

a) u cestujúceho za tri roky počítajúc od prvého dňa po úraze,

b) u iných oprávnených za tri roky počítajúc od prvého dňa po úmrtí cestujúceho, najneskoršie však za päť rokov počítajúc od prvého dňa po úraze.

§ 2. Ak oprávnený podá na železnici reklamáciu podľa čl. 13, prestanú plynúť tri premlčacie lehoty uvedené v § 1 až do dňa, v ktorom železnica reklamáciu písomne zamietne a vráti doklady, ktoré boli k nej pripojené. Ak reklamácii čiastočne vyhovie, začína zase plynúť premlčanie len pre časť, ktorá zostáva sporná. Dôkaz o podaní reklamácie, o jej vybavení alebo vrátení dokladov musí podať stránka, ktorá sa tejto skutočnosti dovoláva.

Ďalšie reklamácie, ktoré sa týkajú toho istého nároku, nezastavujú premlčanie.

§ 3. Nároky, ktoré sú premlčané, nemôžu byť uplatnené ani vzájomnou žalobou alebo námietkou.

§ 4. S výhradou predchádzajúcich ustanovení platí pre premlčanie domáce právo.

Článok 18

Domáce právo

§ 1. Pokiaľ nie je daná úprava týmto Dohovorom, platí domáce právo.

§ 2. Pre použitie tohto Dohovoru rozumie sa „domácim právom“ právo štátu, na území ktorého sa stal cestujúcemu úraz, včítane predpisov medzinárodného súkromného práva.

Článok 19

Všeobecné predpisy o konaní

Vo všetkých sporoch o nárokoch podľa tohto Dohovoru platí pre konanie právo príslušného súdu, pokiaľ tento Dohovor neobsahuje inú úpravu.

Článok 20

Vykonateľnosť rozsudkov. Istota

§ 1. Rozsudky, ako aj rozsudky pre omeškanie, ktoré boli vydané na základe ustanovení tohto Dohovoru príslušným súdom a ktoré sa stali vykonateľnými podľa zákonov platných pre tento súd, sú vykonateľné v každom inom zmluvnom štáte, len čo boli splnené náležitosti predpísané v dotyčnom štáte. Vecné preskúmavanie je neprípustné.

Toto ustanovenie sa nepoužije na rozsudky iba predbežne vykonateľné a ani na časť rozsudku, v ktorej sa ukladá žalobcovi, ktorý v spore podľahol, poskytnúť popri nákladoch ešte odškodnenie.

Zmiery uzavreté medzi stránkami pred príslušným súdom za účelom ukončenia sporu majú rovnakú platnosť ako rozsudky, ak boli spísané pred súdom do zápisnice.

§ 2. Zloženie zábezpeky na náklady sporu nemôže byť pri žalobách podávaných podľa tohto Dohovoru požadované.

Článok 21

Menové ustanovenie

Frankami v zmysle tohto Dohovoru sa rozumejú zlaté franky vo váhe 10/31 gramu rýdzosti 0,900.

Článok 22

Zmiešané prepravy

§ 1. Tento Dohovor sa nepoužije s výhradou podľa § 2 na škody, ktoré vzniknú v priebehu prepravy na niektorej automobilovej alebo lodnej trati zapísanej v listine tratí CIV.

§ 2. Ak sa prepravujú železničné vozne na lodi, použije sa tento Dohovor na škody zahrnuté do čl. 2 § 1, ktoré utrpí cestujúci v dôsledku úrazu v súvislosti so železničnou premávkou počas pobytu v týchto vozňoch alebo pri nastupovaní alebo vystupovaní.

Pri použití predchádzajúceho odseku sa rozumie štátom, na území ktorého sa stal cestujúcemu úraz, ten štát, ktorého vlajku loď nesie.

§ 3. Ak v dôsledku výnimočných okolností je železnica nútená prerušiť dočasne svoju premávku a dopravuje alebo dáva dopravovať cestujúcich inými dopravnými prostriedkami, zodpovedá podľa práva platného pre tieto dopravné prostriedky. Ustanovenia čl. 13 až 17, čl. 18 § 2, čl. 19 a čl. 20 tohto Dohovoru sa však použijú aj v týchto prípadoch.

Článok 23

Zodpovednosť za následky nukleárnych nehôd

Železnica je zbavená zodpovednosti uloženej jej týmto Dohovorom, ak škoda bola spôsobená nukleárnou nehodou a ak podľa osobitných predpisov platných v zmluvnom štáte o zodpovednosti v oblasti jadrovej energie majiteľ atómového zariadenia alebo osoba na roveň jemu postavená zodpovedá za túto škodu.

Článok 24

Podpis

Tento Dohovor je otvorený do 1. júla 1966 na podpis štátom, ktoré boli pozvané, aby sa dali zastúpiť na konferencii konanej v Berne od 21. do 26. februára 1966.

Článok 25

Ratifikácia a platnosť

Tento Dohovor podlieha ratifikácii; listiny o ratifikácii budú uložené čo možno najskôr u švajčiarskej vlády.

Len čo bude tento Dohovor ratifikovaný pätnástimi štátmi, vstúpi švajčiarska vláda do spojenia so zúčastnenými štátmi, aby s nimi určila dátum, keď Dohovor nadobudne platnosť.

Článok 26

Prístup

Ak štát zúčastnený na Medzinárodnom dohovore o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) zo 7. februára 1970, ktorý nepodpísal tento Dohovor, chce k nemu pristúpiť, oznámi to švajčiarskej vláde; tá o tom vyrozumie všetky zmluvné štáty.

Pristúpenie sa stáva účinným jeden mesiac po dni, keď švajčiarska vláda upovedomila o ňom zmluvné štáty.

Článok 27

Čas platnosti a revízia

Tento dohovor má rovnakú dobu platnosti ako Medzinárodný dohovor o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) zo 7. februára 1970; môže sa revidovať spôsobom uvedeným v Dohovore CIV a prípadne do neho zahrnúť.

Článok 28

Znenie Dohovoru. Úradné preklady

Tento Dohovor je v zhode s diplomatickými zvyklosťami uzavretý a podpísaný vo francúzskej reči.

K francúzskemu zneniu sú pripojené nemecké, anglické, talianske a arabské znenia, ktoré majú platnosť úradných prekladov.

Tento Protokol je otvorený na podpis do 31. januára 1974.

Štáty, ktoré tento Protokol nepodpíšu pred týmto dátumom a štáty, ktoré sa stanú účastníkmi Dodatkového dohovoru z 26. februára 1966 pred nadobudnutím platnosti Dohovoru CIV zo 7. februára 1970, môžu podľa jeho článku 26 k tomuto Protokolu pristúpiť na základe oznámenia švajčiarskej vláde, ktorá o tom vyrozumie členské štáty Dodatkového dohovoru.

Tento Protokol nadobudne platnosť súčasne s Medzinárodným dohovorom CIV zo 7. februára 1970.

Na dôkaz toho uvedení splnomocnenci spísali a podpísali tento Protokol.

Dané v Berne deviateho novembra roku tisíceho deväťstého sedemdesiateho tretieho v jednom vyhotovení, ktoré zostane uložené v Archíve Švajčiarskej konfederácie a ktorého autentický výtlačok bude odovzdaný každej zo strán.

Protokol A

zostavený mimoriadnou konferenciou, ktorá sa zišla, aby určila členov správneho výboru Ústredného úradu pre medzinárodnú železničnú prepravu a prijala Dodatkový dohovor k Medzinárodnému dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. februára 1961, týkajúci sa zodpovednosti železníc za usmrtenie a zranenie cestujúcich

Pri príležitosti mimoriadnej konferencie, ktorá sa zišla v Berne v dňoch 21. - 26. februára 1966, aby určila členov správneho výboru Ústredného úradu pre medzinárodnú železničnú prepravu a prijala Dodatkový dohovor k Medzinárodnému dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. februára 1961, týkajúci sa zodpovednosti železníc za usmrtenie a zranenie cestujúcich, podpísaní splnomocnenci sa dohodli na tomto:

Vzhľadom na to, že nedávne rozšírenie platnosti medzinárodných dohovorov na štáty severnej Afriky, Blízkeho a Stredného východu ukazuje, že je veľmi ťažké dodržiavať spravodlivé geografické rozdelenie, keď zloženie správneho výboru, ako to ustanovujú aj dohovory, je obmedzené na deväť členov, je rozhodnuté pozmeniť ustanovenie prvého článku § 2 písmena a) prílohy V k CIM a prílohy k CIV tak, aby počet členov správneho výboru bol rozšírený z deviatich na jedenásť;

„§ 2. - a) Správny výbor sa schádza v Berne. Je zložený z jedenástich členov, vybraných zo zmluvných štátov.“

Tento Protokol, ktorým sa dopĺňajú dohovory CIM a CIV z 25. februára 1961, zostáva otvorený na podpis do 1. júla 1966.

Predbežne nadobúda platnosť 1. marcom 1966. Pokiaľ ide o jeho ratifikáciu a jeho konečné nadobudnutie platnosti, použijú sa analogicky ustanovenia článkov 66 a 69 § 2 CIM a článkov 65 a 68 § 2 CIV.

Na dôkaz toho uvedení splnomocnenci vybavení plnomocenstvami, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, podpísali tento Protokol.

Dané v Berne, dňa dvadsiateho šiesteho februára tisíc deväťsto šesťdesiatšesť v jednom exemplári, ktorý zostane uložený v archívoch Švajčiarskej konfederácie a ktorého overený odpis bude odovzdaný každej strane.

Protokol B

zostavený mimoriadnou konferenciou, ktorá sa zišla, aby určila členov správneho výboru Ústredného úradu pre medzinárodnú železničnú prepravu a prijala Dodatkový dohovor k Medzinárodnému dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. februára 1961, týkajúci sa zodpovednosti železníc za usmrtenie a zranenie cestujúcich

Pri príležitosti mimoriadnej konferencie, ktorá sa zišla v Berne v dňoch 21.-26. februára 1966, aby zvolila členov správneho výboru Ústredného úradu pre medzinárodnú železničnú prepravu a prijala Dodatkový dohovor k Medzinárodnému dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. februára 1961, týkajúci sa zodpovednosti železníc za usmrtenie a zranenie cestujúcich, podpísaní splnomocnenci sa dohodli na tomto:

1. Vzhľadom na to, že Dohovor o zodpovednosti železnice za usmrtenie a zranenie cestujúcich tvorí Dodatkový dohovor k Medzinárodnému dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach z 25. februára 1961, je rozhodnuté, že štáty, ktoré nepodpísali dohovory z 25. októbra 1952 a z 25. februára 1961, ako aj časti území tých štátov, na železničných tratiach ktorých sa používajú dohovory z 25. februára 1961, môžu sa na základe ustanovení oddielu I Dodatkového protokolu k Medzinárodným dohovorom o preprave tovaru po železniciach (CIM) a cestujúcich a batožín (CIV), podpísaným v Berne 25. februára 1961, zúčastniť na Dodatkovom dohovore k CIV, týkajúcom sa zodpovednosti železnice za usmrtenie alebo zranenie cestujúcich.

2. Tento Protokol, ktorým sa dopĺňa Dodatkový dohovor z 26. februára 1966 o zodpovednosti železnice za usmrtenie alebo zranenie cestujúcich, zostáva otvorený na podpis do 1. júla 1966. Podlieha ratifikácii.

Štáty, ktoré nepodpíšu tento Protokol pred uvedeným dátumom, a štáty zúčastnené na uvedenom Dodatkovom dohovore podľa jeho článku 26 môžu k tomuto Protokolu pristúpiť na základe oznámenia.

Ratifikačná listina alebo listina o prístupe bude uložená u švajčiarskej vlády.

Tento Protokol nadobúda platnosť šesť mesiacov pred dátumom určeným na vykonávanie Dodatkového dohovoru z 26. februára 1966.

Na dôkaz toho ďalej uvedení splnomocnenci opatrení plnomocenstvami, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, podpísali tento Protokol.

Dané v Berne dňa dvadsiateho šiesteho februára roku tisíc deväťsto šesťdesiatšesť v jednom exemplári, ktorý zostane uložený v archívoch Švajčiarskej konfederácie a ktorého overený odpis bude odovzdaný každej strane.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.