Vyhláška č. 160/1973 Zb.Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o konaní vo veciach označení pôvodu výrobkov

Čiastka 38/1973
Platnosť od 13.12.1973 do30.11.2003
Účinnosť od 01.02.1974 do30.11.2003
Zrušený 469/2003 Z. z.

160

VYHLÁŠKA

Úradu pre vynálezy a objavy

z 13. decembra 1973

o konaní vo veciach označení pôvodu výrobkov

Úrad pre vynálezy a objavy podľa § 19 zákona č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov ustanovuje:


§ 1

(1) Prihláška označenia pôvodu výrobkov (ďalej len „prihláška“) sa podáva na Úrade pre vynálezy a objavy (ďalej len „Úrad“) písomne a smie obsahovať len jedno označenie pôvodu.

(2) Z prihlášky musí byť zrejmé, že sa žiada o zápis označenia pôvodu a o zápis jeho užívateľa.

(3) Ak prihlášku podáva niekoľko užívateľov a ak nemajú spoločného zástupcu, uvedú v prihláške meno a adresu toho, ktorému z nich sa majú správy a rozhodnutia Úradu zasielať (splnomocnenec na doručovanie); ak tak neurobia, správy a rozhodnutia sa zasielajú tomu, kto je v prihláške uvedený na prvom mieste.

§ 2

Prihláška musí obsahovať:

a) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko prihlasovateľa, jeho štátnu príslušnosť; ak je prihlasovateľom čs. právnická osoba, uvedie sa ja názov a sídlo nadriadeného orgánu a príslušného ústredného orgánu,

b) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko zástupcu, ak je prihlasovateľ zastúpený,

c) názov a sídlo závodu alebo prevádzkárne, ktorá výrobky opatrované označením pôvodu vyrába v mieste, ktorého zemepisný názov tvorí označenie pôvodu,

d) znenie označenia pôvodu,

e) krajinu, oblasť alebo miesto, odkiaľ výrobok pochádza,

f) názov výrobkov, na ktoré sa označenie pôvodu vzťahuje,

g) akosť alebo znaky charakteristické pre tieto výrobky.

§ 3

(1) K prihláške sa pripojí:

a) doklad o názve prihlasovateľa a predmete jeho činnosti,

b) vyjadrenie príslušného ústredného orgánu alebo, ak ide o organizáciu riadenú národným výborom, príslušného krajského národného výboru o označení pôvodu a výrobkoch, na ktoré sa označenie pôvodu vzťahuje,

c) doklad o zaplatení správneho poplatku.

(2) Ak prihlášku podáva zahraničná právnická alebo fyzická osoba, pripojí namiesto uvedeného vyjadrenia doklad o uznaní označenia pôvodu v krajine pôvodu na meno prihlasovateľa.

§ 4

(1) Žiadosť o zápis ďalšieho užívateľa už zapísaného označenia pôvodu do registra sa podáva na Úrade písomne a musí obsahovať okrem obdobných náležitostí a dokladov, ako sa uvádzajú v § 2, 3 ods.1 písm. a), c), vyjadrenie príslušného ústredného orgánu alebo, ak ide o organizáciu riadenú národným výborom, príslušného krajského národného výboru o ďalšom užívateľovi označenia pôvodu a jeho výrobkoch.

(2) Ak podáva žiadosť o zápis ďalšieho užívateľa označenia pôvodu zahraničná právnická alebo fyzická osoba, pripojí okrem obdobných dokladov, ako sa uvádzajú v § 3 ods. 1 písm. a), c) doklad, že je v krajine pôvodu ďalším užívateľom označenia pôvodu.

§ 5

Vyjadrenie o označení pôvodu alebo o ďalšom užívateľovi už zapísaného označenia pôvodu musí obsahovať posudok, či výrobky, na ktoré sa označenie pôvodu vzťahuje, vyhovujú podmienkam ustanoveným zákonom (§ 1, 6 zákona č. 159/1973 Zb.).

§ 6

(1) Na prihláške vyznačí Úrad presný časový údaj (dátum, hodinu, minútu), kedy bola prihláška Úradu doručená. O doručení prihlášky vydá prihlasovateľovi potvrdenie.

(2) Rovnako postupuje Úrad pri žiadosti o zápis ďalšieho užívateľa označenia pôvodu.

§ 7

(1) Do registra označenia pôvodu sa zapisuje:

a) číslo zápisu označenia pôvodu a dátum rozhodnutia Úradu o udelení ochrany,

b) znenie označenia pôvodu,

c) dátum prihlásenia označenia pôvodu,

d) krajina, oblasť alebo miesto, odkiaľ výrobok pochádza,

e) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko prihlasovateľa, jeho štátna príslušnosť,

f) názov a sídlo závodu alebo prevádzkárne, ktorá výrobky opatrované označením pôvodu vyrába v mieste, ktorého zemepisný názov tvorí označenie pôvodu,

g) ďalší užívateľ zapísaného označenia pôvodu,

h) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko zástupcu prihlasovateľa alebo ďalšieho užívateľa,

i) predmet činnosti prihlasovateľa a ďalšieho užívateľa,

j) začiatok pôsobnosti ochrany označenia pôvodu alebo ochrany ďalšieho užívateľa,

k) prechod alebo prevod označenia pôvodu,

l) zrušenie zápisu označenia pôvodu alebo zápisu užívateľov.

(2) Súčasťou registra je vymedzenie akosti a znakov charakteristických pre výrobky, na ktoré sa označenie pôvodu vzťahuje.

§ 8

V osvedčení o zápise označenia pôvodu alebo o zápise ďalšieho užívateľa uvedie Úrad všetky údaje zapísané v registri. Na žiadosť vyznačí v skôr vydanom osvedčení zmeny a nové skutočnosti zapísané do registra neskôr.

§ 9

(1) Návrh na zrušenie zápisu označenia pôvodu alebo zápisu ďalšieho užívateľa sa podáva na Úrade písomne.

(2) Návrh musí byť vecne odôvodnený a zároveň musia byť doložené alebo navrhnuté dôkazné prostriedky.

(3) Návrh sa môže týkať len jedného označenia pôvodu. Podáva sa v počte vyhotovení potrebnom pre všetkých účastníkov konania. Úrad ho doručí každému účastníkovi konania a určí lehotu, v ktorej sa má k návrhu vyjadriť. Ak sa nevyjadrí v určenej lehote, nie je na prekážku rozhodnutiu Úradu o návrhu.

§ 10

Súhlas na prihlásenie označenia pôvodu do zahraničia udieľa Úrad na návrh právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá je zapísaným užívateľom, ak ide o označenie dôležité z hľadiska záujmu čs. hospodárstva.

§ 11

(1) Návrh na prihlásenie označenia pôvodu do zahraničia musí obsahovať údaj o tom, do ktorých štátov sa navrhuje označenie pôvodu prihlásiť, ekonomické zdôvodnenie prihlásenia do zahraničia, stanovisko príslušného ústredného orgánu alebo krajského národného výboru a príslušného podniku zahraničného obchodu, názov a sídlo toho, kto bude znášať trovy spojené s prihlásením označenia pôvodu do zahraničia.

(2) O tomto návrhu rozhodne Úrad po prerokovaní v komisii zloženej zo zástupcov najmä príslušných ústredných orgánov, devízového orgánu, podniku zahraničného obchodu a organizácie, ktorá je oprávnená sprostredkovať prihlásenie označenia pôvodu do zahraničia.

§ 12

Pri odvolaní prihlášky označenia pôvodu podanej v zahraničí a pri upustení od udržiavania ochrany sa primerane použijú predchádzajúce ustanovenia.

§ 13

Prihláška označenia pôvodu na zápis podľa Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodnom zápise z 31. 10. 1958 sa podáva prostredníctvom Úradu.

§ 14

Zoznam advokátskych poradní a organizácií oprávnených na zastupovanie v zmysle § 15 zákona č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov vyhlási predseda Úradu po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi vo Vestníku Úradu.


§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1974.


Predseda:

Ing. Bělohlávek v. r.