Ústavný zákon č. 157/1973 Zb.Ústavný zákon o zriadení Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva

Čiastka 38/1973
Platnosť od 13.12.1973 do18.04.1988
Účinnosť od 01.01.1974 do18.04.1988
Zrušený 42/1988 Zb.

OBSAH

157

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 12. decembra 1973

o zriadení Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. 1

Z doterajšieho Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva zriadeného ústavným zákonom č. 126/1970 Zb. o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky, sa zriaďuje Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva.


Čl. 2

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1974.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.