Vyhláška č. 68/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb v znení vyhlášky č. 122/1970 Zb. o niektorých opatreniach na úseku dodávok poľnohospodárskych výrobkov a potrieb

Čiastka 19/1973
Platnosť od 25.06.1973 do31.12.1976
Účinnosť od 25.06.1973 do31.12.1976
Zrušený 123/1976 Zb.

OBSAH

68

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 25. júna 1973,

ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb v znení vyhlášky č. 122/1970 Zb. o niektorých opatreniach na úseku dodávok poľnohospodárskych výrobkov a potrieb

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ustanovuje po dohode so zúčastnenými orgánmi podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom Predsedníctvom Federálneho zhromaždenia 4. júna 1971 pod č. 37/1971 Zb. a § 15 ods. 1 zákona č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov:


Čl. I

Vyhláška č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb v znení vyhlášky č. 122/1970 Zb. o niektorých opatreniach na úseku dodávok poľnohospodárskych výrobkov a potrieb sa mení a dopĺňa takto:

1. § 20 ods. 1 znie:

(1) Akosť zrnovín a olejnín sa určí na základe rozboru vykonaného podľa metód určených technickou normou ČSN 46 1011,1) podľa ktorej sa zrnoviny a olejniny aj preberajú."

2. § 20 ods. 2 znie:

(2) Zrnoviny a olejniny sa posudzujú a hodnotia podľa akostí určených technickými normami:1)

ČSN 46 1010 - Společné ustanovení pro obilniny, luštěniny a olejniny (spoločné ustanovenia pre obilniny, strukoviny a olejniny)

ČSN 46 1111 - Žito (raž)

ČSN 46 1131 - Kukuřice (kukurica)

ČSN 46 1141 - Pšenice (pšenica)

ČSN 46 1162 - Krmný ječmen (kŕmny jačmeň)

ČSN 46 1163 - Sladovnický ječmen (sladovnícky jačmeň)

ČSN 46 1211 - Oves (ovos)

ČSN 46 1251 - Proso

ČSN 46 1261 - Pohanka (pohánka)

ČSN 46 1271 - Mohár a čumiza (bar)

ČSN 46 1302 - Luštěniny krmné (kŕmne strukoviny)

ČSN 46 1311 - Hrách jedlý (setý) [jedlý hrach (siaty)]

ČSN 46 1321 - Čočka jedlá (setá) [šošovica jedlá (siata)]

ČSN 46 1331 - Fazole jedlé (jedlé fazule)

ČSN 46 2317 - Řepka a řepice (repka a repica)

ČSN 46 2314 - Hořčice (horčica)

ČSN 46 2312 - Mák (mak)

ČSN 46 2316 - Slunečnice (slnečnica)

ČSN 46 2315 - Len (semeno) [ľan (semeno)]

ČSN 46 2313 - Krambe (katran)

ČSN 46 2310 - Konopí, lnička, světlice, tabák, tykvová jádra, ohnice, sója [konope, ľaničník, požlt, tabak, tekvicové jadrá, ohnica]

ČSN 46 2826 - Čirok (cirok)."

3. V § 20 sa vypúšťa odsek 3.

Označenie doterajších odsekov 4 a 5 sa mení na odseky 3 a 4.

4. § 31 ods. 1 znie:

(1) Za dodávky cukrovej repy a čakanky majú poľnohospodárske organizácie právo na bezplatnú dodávku melasy (podľa ČSN 56 5840) s polarizáciou 50 %, a to vo výške 1 kg za každých 100 kg váhy dodanej cukrovej repy alebo čakanky. Okrem toho majú právo na bezodplatnú dodávku 57 kg čerstvých rezkov (podľa ČSN 56 5860) s obsahom 8 % sušiny za každých 100 kg váhy dodanej cukrovej repy alebo čakanky. Rezky s vyšším alebo nižším obsahom sušiny a melasa s nižším alebo vyšším percentom polarizácie sa vydávajú v príslušnom pomere."

5. V § 73 sa mení:

a) v odsekoch 2 a 3 označenie ČSN 80 1110 na ČSN 46 6222 - Tuzemská potná ovčia vlna;

b) vo všetkých odsekoch označenia "surová ovčia vlna" naovčia vlna".

6. Za § 80 sa vkladá § 80a, ktorý znie:

㤠80a

Nakupovať a predávať plemenné zvieratá, športové kone a násadové vajcia môžu iba organizácie poverené podľa osobitných predpisov.2)"

7. V § 109 ods. 1 písm. b):

a) sa vypúšťajú pri konzumných vajciach a jatočnej hydine ako odberateľ „ podniky OR Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Praha“ pre ČSR a „podniky OR Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Bratislava“ pre SSR;

b) sa vypúšťa pri kožkách z kožušinových zvierat ako odberateľ „Spolchov, spoločný družstevný podnik, Praha“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

Ing. Čakajda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Normy uvedené v odsekoch 1 a 2 platia s účinnosťou od 1. 7. 1973.

2) Ustanovenia § 21 o 22 zákona Českej národnej rady č. 86/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat a ustanovenia § 23 a 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat.