34

VYHLÁŠKA

Rady Okresného národného výboru v Prešove

z 8. decembra 1972,

ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Lipanoch ako stavebný úrad I. stupňa


§ 1

Rada Okresného národného výboru v Prešove určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v spojitosti s článkom 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike ako stavebný úrad

Mestský národný výbor v Lipanoch.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Tajomník:

Šoltýs v. r.

Predseda:

Parada v. r.