35

VYHLÁŠKA

Rady Okresného národného výboru vo Veľkom Krtíši

z 2. januára 1973,

ktorou sa určuje mestský národný výbor v okrese ako stavebný úrad I. stupňa


§ 1

Rada Okresného národného výboru vo Veľkom Krtíši určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v spojitosti s článkom 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike ako stavebný úrad

Mestský národný výbor vo Veľkom Krtíši.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 2. januárom 1973.


Tajomník:

Tóth v. r.

Predseda:

Bendík v. r.