Nariadenie vlády č. 23/1973 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o závodných komisiách ľudovej kontroly v organizáciách riadených orgánmi Československej socialistickej republiky

Čiastka 9/1973
Platnosť od 30.03.1973 do16.10.1991
Účinnosť od 30.03.1973 do16.10.1991
Zrušený 405/1991 Zb.

23

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 1. marca 1973

o závodných komisiách ľudovej kontroly v organizáciách riadených orgánmi Československej socialistickej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 8 ods. 3 zákona č. 103/1971 Zb. o ľudovej kontrole:


Zriaďovanie závodných komisií ľudovej kontroly

§ 1

(1) Závodné komisie ľudovej kontroly (ďalej len „závodné komisie“) sa zriaďujú v podnikoch, iných organizáciách a závodoch (ďalej len „organizácie“) riadených orgánmi Československej socialistickej republiky, kde sa pre to utvoria optimálne podmienky, a po súhlase vlády Československej socialistickej republiky.

(2) Pri výbere organizácií, v ktorých sa má závodná komisia zriadiť, sa posudzuje najmä, či zriadenie závodnej komisie vyžaduje hospodársky alebo iný spoločenský záujem a či sú pre jej činnosť kádrové a iné predpoklady.

§ 2

(1) Návrh na zriadenie závodnej komisie pripravuje Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky v súčinnosti s príslušnými orgánmi Komunistickej strany Československa, Revolučného odborového hnutia, Socialistického zväzu mládeže, s vedúcim organizácie a s príslušným výborom ľudovej kontroly krajského, prípadne okresného národného výboru.

(2) Návrhy na vyslovenie súhlasu so zriadením závodných komisií predkladá vláde Československej socialistickej republiky Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky.

§ 3

(1) Po vyslovení súhlasu vládou Československej socialistickej republiky zriadi závodnú komisiu Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky, ktorý tiež vymenuje predsedu, podpredsedu a najmenej 5 ďalších členov závodnej komisie. Počet členov určí s prihliadnutím na veľkosť organizácie a na zložitosť kontrolných úloh.

(2) Členovia závodnej komisie sa vyberajú z kolektívu pracovníkov organizácie, prípadne aj z dôchodcov, ktorí predtým v organizácii pracovali. Členstvo v závodnej komisii je nezlučiteľné s funkciou vedúceho organizácie a jeho zástupcu, ako aj s funkciou pracovníka odborného kontrolného útvaru organizácie; členom závodnej komisie nemôže byť ani pracovník organizácie, ktorý uzavrel dohodu o hmotnej zodpovednosti za zverené hodnoty.

(3) Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky po prerokovaní s orgánmi uvedenými v § 2 ods. 1 odvolá člena závodnej komisie, ak riadne neplní svoje povinnosti, alebo z iných závažných dôvodov.

(4) Vymenovanie a odvolanie členov závodnej komisie sa v organizácii zverejní.

§ 4

(1) Ak zaniknú podmienky pre činnosť závodnej komisie, Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky ju po prerokovaní s orgánmi uvedenými v § 2 ods. 1 zruší. O zrušení závodnej komisie informuje vládu Československej socialistickej republiky.

(2) Ak dôjde k zriadeniu výboru ľudovej kontroly vo výrobnej hospodárskej jednotke, prechádzajú naň všetky práva a povinnosti Výboru ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky, ktoré mu vyplývajú voči závodným komisiám z tohto nariadenia.

Činnosť závodných komisií

§ 5

(1) Závodná komisia vykonáva kontrolu hospodárskej činnosti a plnenia úloh organizácie, v ktorej bola zriadená. Pritom kontroluje najmä:

a) plnenie hospodárskeho plánu organizácie, predovšetkým úloh určených štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva,

b) efektívnosť výroby, presadzovanie racionalizácie a hospodárnosti pri vynakladaní práce, energie, materiálu a finančných prostriedkov,

c) dodržiavanie určenej kvality výrobkov, prípadne služieb poskytovaných organizáciou,

d) ochranu a využitie majetku v socialistickom vlastníctve zvereného organizácii,

e) dodržiavanie pracovnej a technologickej disciplíny,

f) plnenie úloh organizácie na úseku starostlivosti o pracujúcich.

(2) Závodná komisia kontroluje, ako príslušné útvary organizácie vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety občanov a organizácií a či robia potrebné opatrenia na nápravu. Závodná komisia aj sama prijíma sťažnosti a oznámenia, ktoré buď postúpi na vybavenie organizácii, alebo ich priamo prešetrí, ak to vyžaduje ich závažnosť alebo ak sú pre to iné dôvody. O sťažnostiach a oznámeniach, ktoré dostala, vedie vlastnú evidenciu.

§ 6

(1) Závodná komisia pracuje podľa plánu kontrolnej činnosti. Pri jeho vypracovaní vychádza z potrieb organizácie a z tematických kontrolných úloh určených Výborom ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky. Využíva pritom aj pripomienky a námety pracujúcich a ich organizácií.

(2) Návrh plánu kontrolnej činnosti prerokuje závodná komisia pred jeho prijatím s príslušnými orgánmi Komunistickej strany Československa, Revolučného odborového hnutia, Socialistického zväzu mládeže a s vedúcim organizácie.

(3) Závodná komisia informuje o svojej činnosti najmenej raz za rok Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky a kolektív pracovníkov organizácie.

§ 7

(1) Závodná komisia postupuje pri výkone kontroly a pri hodnotení zistených skutočností nezávisle od vedúcich pracovníkov organizácie. Dbá, aby jej kontrolné zistenia boli objektívne a aby opatrenia na nápravu boli účinné.

(2) Závodná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však raz mesačne. Je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komisie.

§ 8

(1) Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky usmerňuje činnosť závodnej komisie a poskytuje jej metodickú pomoc.

(2) Závodná komisia zodpovedá za svoju činnosť Výboru ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky.

§ 9

(1) Závodná komisia odovzdáva svoje kontrolné poznatky závodnej organizácii Komunistickej strany Československa na využitie pri uplatňovaní práva kontroly.

(2) Závodná komisia spolupracuje s príslušnými závodnými orgánmi Revolučného odborového hnutia a Socialistického zväzu mládeže, využíva ich poznatky pre svoju kontrolnú činnosť a podľa potreby ich informuje o svojich kontrolných poznatkoch.

§ 10

Závodné komisie si poskytujú vzájomnú pomoc. Podľa potreby spolupracujú s výbormi ľudovej kontroly, s ostatnými kontrolnými orgánmi aj s kontrolnými útvarmi nadriadených orgánov.

Oprávnenia závodných komisií

§ 11

(1) Závodná komisia a jej poverení členovia sú oprávnení na všetky úkony potrebné na vykonanie kontroly v organizácii, najmä môžu požadovať,

a) aby im bol umožnený vstup do všetkých objektov a zariadení organizácie,

b) aby im boli predložené v určených lehotách požadované podklady, materiály a písomnosti a podané pravdivé a úplné ústne alebo písomné informácie o zistených skutočnostiach alebo vysvetlenia o príčinách zistených závad.

(2) Ak sa členovia závodnej komisie preukážu osobitným poverením Výboru ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky, musia sa im predložiť požadované písomnosti obsahujúce skutočnosti, ktoré tvoria služobné, hospodárske alebo štátne tajomstvo.

(3) Závodná komisia je oprávnená priberať k účasti na kontrole po prerokovaní s príslušnými orgánmi Komunistickej strany Československa, Revolučného odborového hnutia, Socialistického zväzu mládeže a s vedúcim organizácie spolupracovníkov z radov pracovníkov organizácie aj z dôchodcov, ktorí predtým v organizácii pracovali; spolupracovníci majú pri výkone kontrolnej činnosti oprávnenia prislúchajúce členom závodnej komisie v rozsahu poverenia daného závodnou komisiou.

§ 12

(1) Závodná komisia je na zabezpečenie nápravy oprávnená

a) upozorňovať vedúcich pracovníkov organizácie na zistené nedostatky a dávať podnety na ich odstránenie,

b) požadovať od vedúceho organizácie, aby bez prieťahov zabezpečil odstránenie zistených závad aj ich príčin, pokiaľ sa tak nestalo po upozornení podľa predchádzajúceho ustanovenia, a ak je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, prečin alebo priestupok, aby vec oznámil príslušným orgánom,

c) pri zistení porušenia pracovnej alebo technologickej disciplíny alebo spôsobenia škody na majetku v socialistickom vlastníctve dať podnet vedúcemu organizácie, prípadne nadriadeného orgánu na vyvodenie dôsledkov podľa príslušných predpisov proti previnilým osobám.

(2) Oprávnenia podľa odseku 1 prislúchajú aj predsedovi závodnej komisie a oprávnenie podľa odseku 1 písm. a) aj povereným členom závodnej komisie.

§ 13

Závodná komisia je ďalej oprávnená

a) zúčastňovať sa na kontrolných akciách, ktoré sa vykonávajú v organizácii podľa rozhodnutia jej vedúceho, ako aj na periodických revíziách hospodárenia a na hodnotení hospodárskych výsledkov organizácie,

b) požadovať od vedúceho organizácie, aby zabezpečil prešetrenie závažných závad presahujúce možnosti závodnej komisie a aby o jeho výsledkoch a o urobených opatreniach informoval závodnú komisiu,

c) navrhovať Výboru ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky pozastavenie výkonu nezákonného rozhodnutia alebo nezákonnej činnosti, a ak je nebezpečenstvo, že by vznikla škoda, aj nehospodárneho rozhodnutia alebo nehospodárnej činnosti,

d) žiadať v nevyhnutných prípadoch o podporu Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky alebo po prerokovaní s ním nadriadený orgán alebo iný príslušný štátny orgán a navrhovať mu vykonanie hlbšej kontroly v organizácii.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 14

Organizácia je povinná konať pre závodnú komisiu včas a bezplatne administratívne práce, utvárať potrebné podmienky pre jej rokovania a uhrádzať tiež nevyhnutné vecné náklady na jej činnosť.

§ 15

Ak pracovníci organizácie nesplnia v určenej lehote povinnosť uloženú im podľa § 11 tohto nariadenia a podľa § 14 ods. 1 a 2 alebo povinnosť podať správu podľa § 14 ods. 3 zákona č. 103/1971 Zb. o ľudovej kontrole, môže závodná komisia dať podnet Výboru ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky na uloženie poriadkovej pokuty podľa § 15 zákona č. 103/1971 Zb. o ľudovej kontrole.


§ 16

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.