Vyhláška č. 92/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva

Čiastka 26/1973
Platnosť od 22.08.1973
Účinnosť od 06.09.1973
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 16 nadobudla dohoda platnosť 11. májom 1973.

92

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. júna 1973

o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva


Dňa 3. augusta 1972 bola v Prahe podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva.

Podľa svojho článku 16 nadobudla dohoda platnosť 11. májom 1973.

Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

KULTÚRNA DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Holandského kráľovstva, prajúc si prehĺbiť vzájomnú spoluprácu na poli vzdelania, vedy a kultúry a súc presvedčené, že taká spolupráca prispeje k lepšiemu porozumeniu medzi oboma krajinami, sa rozhodli uzavrieť kultúrnu dohodu a dohodli sa na tomto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti školstva, vedy, kultúry, včítane umenia, sociálnej činnosti, hromadných oznamovacích prostriedkov, športu a turistiky.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať výmenu návštev a iné styky medzi významnými osobnosťami na poli kultúry, ako spisovateľmi, skladateľmi, architektmi, umelcami, umeleckými kritikmi a novinármi, pracovníkmi múzeí, galérií a knižníc, z úseku sociálnej činnosti, hromadných oznamovacích prostriedkov, kultúrnovýchovnej práce, výchovy mládeže a športu.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať:

a) usporadúvanie umeleckých a iných výstav kultúrneho a informačného charakteru;

b) usporadúvanie koncertov, divadelných predstavení a predstavení umelcov, ako aj uvádzanie dramatických diel druhej krajiny.

Článok 4

Zmluvné strany budú nápomocné pri prekladaní a vydávaní literárnych a vedeckých diel druhej krajiny. Budú podporovať výmenu kníh, časopisov a iných publikácií kultúrnej, vedeckej a technickej povahy aj gramofónových nahrávok a podobných pomôcok medzi knižnicami a inými inštitúciami oboch krajín.

Článok 5

Zmluvné strany budú uľahčovať:

a) organizovanie rozhlasových a televíznych prenosov a výmenu rozhlasových a televíznych materiálov;

b) premietanie a uvádzanie vedeckých, výchovných a umeleckých filmov.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať účasť odborníkov z oblasti kultúry, umenia, vedy, výchovy a sociálnej činnosti na kongresoch, konferenciách, seminároch a iných odborných stretnutiach usporadúvaných na území druhej krajiny.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať:

a) styky a výmeny medzi vysokoškolskými učiteľmi, vedeckými pracovníkmi a študentmi a odborníkmi z úseku sociálnej činnosti, ako aj spoluprácu medzi vysokoškolskými a ďalšími vedeckými inštitúciami;

b) zriaďovanie katedier a lektorátov na výučbu jazykov, kultúry a civilizácie druhej krajiny na svojich vysokých školách a iných vzdelávacích a výskumných zariadeniach;

c) spoluprácu medzi inštitúciami a odborníkmi v oblasti základného a stredného všeobecnovzdelávacieho a odborného školstva.

Článok 8

Zmluvné strany budú poskytovať občanom druhého štátu štipendiá na štúdium na svojich vedeckých, vzdelávacích, kultúrnych zariadeniach a zariadeniach sociálnej činnosti, ako aj na študijné pobyty, včítane účasti na letných kurzoch.

Článok 9

Zmluvné strany určia na základe vzájomných konzultácií hodnotu, ktorú možno prikladať vysvedčeniam a akademickým titulom udeleným orgánmi druhej krajiny.

Článok 10

Zmluvné strany uľahčia odborníkom z oblasti kultúry, umenia, vedy, výchovy a sociálnej činnosti prístup do knižníc, archívov, múzeí, galérií a kultúrnych i vedeckých inštitúcií.

Článok 11

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi športovými organizáciami a športovými zväzmi.

Článok 12

Zmluvné strany budú podporovať cestovný ruch uľahčujúci styky a iné akcie, ktoré môžu prispieť k lepšiemu poznávaniu života, práce a kultúry oboch krajín.

Článok 13

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky výmeny a iné formy spolupráce podľa tejto dohody sa budú uskutočňovať na základe reciprocity a v súlade so zákonmi a predpismi platnými v príslušných krajinách.

Článok 14

a) Zmluvné strany utvoria za účelom vykonávania tejto dohody Zmiešanú komisiu, ktorá bude mať najviac 12 členov; každá zmluvná strana vymenuje rovnaký počet členov.

b) Zmiešaná komisia vypracuje návrh vykonávacieho plánu na obdobie dvoch rokov. Tento vykonávací plán bude obsahovať podmienky finančného zabezpečenia jednotlivých akcií. Každá zmluvná strana vyjadrí svoj súhlas týkajúci sa návrhu vykonávacieho plánu a návrhu Zmiešanej komisie druhej strane diplomatickou cestou.

c) Zmiešaná komisia sa bude zásadne schádzať každé dva roky striedavo v Československu a Holandsku. Na schôdzach Zmiešanej komisie sa môžu zúčastňovať diplomatickí zástupcovia oboch zmluvných strán, ako aj obmedzený počet odborníkov. Na schôdzach bude predsedať člen komisie krajiny, v ktorej sa bude schôdza konať.

Článok 15

Vo vzťahu k Holandskému kráľovstvu sa bude táto dohoda týkať kráľovstva v Európe.

Článok 16

Táto dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany toto schválenie oznámia.

Článok 17

Táto dohoda nahrádza Dohodu o duševných a umeleckých stykoch medzi Československou republikou a Holandským kráľovstvom, dojednanú výmenou nót z 20. mája a 25. mája 1937.

Článok 18

Táto dohoda zostane v platnosti počas 5 rokov. Ak žiadna zo zmluvných strán túto dohodu nevypovie 6 mesiacov pred uplynutím platnosti, predlžuje sa jej platnosť na neurčito so šesťmesačnou písomnou výpovednou lehotou druhej zmluvnej strane.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci dojednali túto dohodu.

Spísané v Prahe 3. augusta 1972 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Dr. Ivan Rohaľ-Iľkiv v. r.

Za vládu

Holandského kráľovstva:

Rudolph Froger v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.