Vyhláška č. 119/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistíckej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 138/1971 Zb. o správnych poplatkoch

Čiastka 32/1973
Platnosť od 12.10.1973 do31.12.1976
Účinnosť od 15.10.1973 do31.12.1976
Zrušený 162/1976 Zb.

119

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 12. októbra 1973,

ktorou sa mení vyhláška č. 138/1971 Zb. o správnych poplatkoch

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch:


Článok 1

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 138/1971 Zb. o správnych poplatkoch sa mení takto:

Doterajšie znenie položky 32 sadzobníka I sa zrušuje a nahrádza sa týmto novým znením:

Položka 32

Zápis zmeny držiteľa motorového vozidla alebo prívesu (i s opravami v príslušných dokladoch):

a) jednostopových motorových vozidiel

aa) s motorom s obsahom valca do 50 ccm .................. Kčs 20,-

bb) ostatných (včítane motocyklov s prívesným alebo postranným vozíkom a motorových trojkoliek - rikší) .................. Kčs 200,-

b) dvojstopových motorových vozidiel .................. Kčs 600,-

Poznámky:

1. Poplatok je povinný zaplatiť doterajší držiteľ pri ohlásení prevodu.

2. Poplatok sa neplatí, ak došlo k zmene držiteľa motorového vozidla

- z poručiteľa na dediča,

- na úradný príkaz alebo rozhodnutím súdu,

- pre zánik manželstva a s ním spojené vyrovnanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

- darovaním medzi rodičmi a deťmi, ak sa zaplatil notársky poplatok z darovania.

3. Pri prevode motorového vozidla upraveného na vedenie invalidom sa poplatok vyberie v polovičnej výške, ak sa motorové vozidlo prevádza medzi invalidmi.

4. Poplatok sa nevyberie pri prevode motorového vozidla na PZO Tuzex.


Článok 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbrom 1973.


Námestník ministra financií ČSSR:

Dr. Pancák CSc. v. r.

Prvý námestník ministra financií ČSR:

Ing. Dluhoš v. r.

Námestník ministra financií SSR:

Ing. Hromý v. r.