Vyhláška č. 79/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o experimentálnom overovaní vo výstavbe

Čiastka 22/1973
Platnosť od 16.07.1973 do31.12.1985
Účinnosť od 01.08.1973 do31.12.1985
Zrušený 105/1985 Zb.

79

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 12. júna 1973

o experimentálnom overovaní vo výstavbe

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 53 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Prvý oddiel

Účel, obsah a rozsah platnosti vyhlášky

§ 1

(1) Táto vyhláška ustanovuje pravidlá, postup a náležitosti experimentálneho overovania vo výstavbe a pôsobnosť i postup orgánov a organizácií pri jeho uplatňovaní a uskutočňovaní v prípadoch, keď sa na úhradu nákladov i viacnákladov spojených s experimentálnym overovaním poskytujú prostriedky zo štátnych rozpočtov.1)

(2) Ustanovenia vyhlášky sa nevzťahujú na overovanie, ktoré tvorí nevyhnutnú súčasť alebo samostatnú etapu riešenej úlohy rozvoja vedy a techniky2) a uskutočňuje sa teda mimo oblasti investičnej výstavby.

Druhý oddiel

Základné pojmy a základné ustanovenia

§ 2

Experimentálne overovanie vo výstavbe

Experimentálne overovanie vo výstavbe (ďalej len „stavebný experiment“) je overovanie výsledkov rozvoja vedy a techniky a zisťovanie kvality, funkcie a efektívnosti stavebných častí3) alebo ich súčastí na experimentálnych stavbách, ktoré nemožno uskutočniť inak než pri realizácii alebo prevádzke (užívaní) týchto stavieb.

§ 3

Experimentálna stavba

(1) Experimentálnou stavbou je stavba, na ktorej sa uskutočňuje stavebný experiment.

(2) Experimentálna stavba musí zodpovedať všetkým predpisom platným pre investičnú výstavbu. Od týchto predpisov sa možno odchýliť, len pokiaľ je to pre účel sledovaný stavebným experimentom nevyhnutné a ak zároveň orgány oprávnené povoľovať výnimky z príslušných predpisov to povolia po prerokovaní a určení rozsahu nevyhnutných skúšok a opatrení potrebných na zaistenie bezpečnosti života a zdravia ľudí, bezpečnosti práce a technických zariadení a ochrany vecí.

(3) Na experimentálne stavby sa nevzťahujú predpisy o lehotách výstavby4) a pre stavebný experiment neplatia ustanovenia § 11 vyhlášky č. 162/1970 Zb. o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe.

§ 4

Predmet stavebného experimentu

(1) Predmetom stavebného experimentu môžu byť:

a) stavebné konštrukcie, ich prvky a sústavy, technické zariadenia, ich prvky a sústavy a stavebné materiály, pri ktorých sa overujú najmä technické, ekonomické a úžitkové vlastnosti, výkony a funkcie, spoľahlivosť a trvanlivosť, spôsoby uskutočňovania a pod.;

b) stavebné časti stavieb, pri ktorých sa overujú účelové funkcie.

(2) Predmetom stavebného experimentu nemôžu byť:

a) stavebné konštrukcie, ich prvky a sústavy, technické zariadenia, ich prvky a sústavy a stavebné materiály, ktoré sa pri stavbe obvyklým spôsobom vyrábajú alebo pri ktorých sa práce s nimi súvisiace obvyklým spôsobom vykonávajú, alebo ktoré možno dostatočne overiť laboratórne;

b) stavebné časti stavieb, ktorých účelové funkcie sa môžu dostatočne preukázať projektovým riešením.

(3) Stavebný experiment sa nesmie uskutočňovať na bytových stavbách, ktorých investormi sú družstvá alebo občania.

§ 5

Druhy stavebných experimentov

(1) Podľa podkladov pre stavebný experiment, zodpovedajúcich stupňu znalosti jednotlivých predmetov experimentu a časovej fáze prípravy hromadnej výroby alebo výstavby, v ktorej treba stavebný experiment uskutočňovať, sa na účely plánu experimentálneho overovania vo výstavbe rozoznávajú tieto druhy stavebných experimentov:

a) výskumný, ak ide o overenie výsledkov vedy a techniky pred zavedením hromadnej výroby alebo výstavby,

b) testovací, ak ide o overenie kvality stavebných častí stavieb pri zavádzaní hromadnej výroby,

c) prototypový, ak ide o upresnenie a doplnenie údajov, najmä technických, ekonomických a organizačných pri zavádzaní hromadnej výstavby.

(2) S výskumným stavebným experimentom sú spojené povinnosti uvedené v § 8 ods. 4 tejto vyhlášky.

§ 6

Účel stavebných experimentov

Výsledky stavebných experimentov sú podkladom najmä pre:

- vypracovanie, spresnenie alebo úpravy príslušných technických regulatívov, najmä technických noriem, výsledných nástrojov typizácie,5) technických normatívov (štandardov) stavieb, prípadne ďalších regulatívov v oblasti výroby, uskutočňovania a údržby stavieb,

- rozhodnutie o zavedení hromadnej výroby a výstavby,

- určenie rozvoja materiálno-výrobnej základne pre výstavbu a progresívnych smerov v rozvoji stavania.

§ 7

Nositelia stavebných experimentov

(1) Stavebný experiment riadi ústredný orgán štátnej správy príslušný podľa odvetvia, prípadne s jeho súhlasom krajský národný výbor (ďalej len „nositeľ stavebného experimentu“).

(2) Nositeľmi stavebných experimentov sú orgány

a) dodávateľské, ak sa majú overovať prevažne predmety podľa § 4 ods. 1 písm. a),

b) investorské, ak sa majú overovať prevažne predmety podľa § 4 ods. 1 písm. b).

(3) Nositeľ stavebného experimentu rozhoduje o jeho uskutočnení, ak sú dané všetky ostatné podmienky preň predpísané.

§ 8

Organizácie zodpovedné za stavebný experiment

(1) Organizáciou zodpovednou za stavebný experiment (ďalej len „zodpovedná organizácia“) je:

a) dodávateľská organizácia, prípadne jej nadriadený orgán stredného článku riadenia (generálne riaditeľstvo), ak ide o stavebný experiment podľa § 4 ods. 1 písm. a),

b) investorská organizácia, prípadne jej nadriadený orgán stredného článku riadenia, ak ide o stavebný experiment podľa § 4 ods. 1 písm. b).

(2) Organizáciu zodpovednú za stavebný experiment určuje nositeľ stavebného experimentu (§ 7).

(3) Popri činnostiach uvedených v jednotlivých ustanoveniach tejto vyhlášky zodpovedná organizácia zabezpečuje rozbory, úhrady a evidenciu faktúr na náklady a viacnáklady vzniknuté stavebným experimentom. Zodpovedná organizácia vykonáva ešte ďalšie činnosti, ktoré určí nositeľ stavebného experimentu po dohode s príslušným ministerstvom financií.

(4) V prípade výskumného stavebného experimentu podľa § 5 ods. 1 písm. a) sú výskumné a vývojové organizácie povinné, pokiaľ ide o predmety nimi riešené, vykonávať pre zodpovednú organizáciu za úhradu všetky činnosti, ktoré zodpovednej organizácii táto vyhláška predpisuje, ak ich zodpovedná organizácia o to požiada.

DRUHÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ PODMIENKY STAVEBNÝCH EXPERIMENTOV

Prvý oddiel

Plánovanie stavebných experimentov

§ 9

(1) Stavebné experimenty sa uskutočňujú podľa plánu experimentálneho overovania vo výstavbe v nadväznosti na úlohy rozvoja vedy a techniky v súlade s vývojom potrieb investičnej výstavby a v rámci štátnych a hospodárskych plánov investičnej výstavby.

(2) Metodiku zostavenia plánu experimentálneho overovania vo výstavbe ustanovuje Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj po dohode s Ministerstvom výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Ministerstvom výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky v súlade s Jednotnými metodickými pokynmi pre vypracovanie štátnych a hospodárskych plánov.

Druhý oddiel

Experimentálna úloha

§ 10

Pojem a účel experimentálnej úlohy

(1) Experimentálna úloha vymedzuje a odôvodňuje požiadavky na prípravu a uskutočnenie stavebného experimentu, určuje experimentálnu stavbu, čas experimentovania a predpokladané výsledky stavebného experimentu.

(2) Experimentálna úloha sa spravidla spracúva súčasne s projektovou úlohou.

§ 11

Vypracovanie experimentálnej úlohy

(1) Východiskovým podkladom pre spracovanie experimentálnej úlohy je spravidla experimentálna štúdia, ktorá odôvodňuje účel stavebného experimentu.

(2) Vypracovanie návrhu experimentálnej úlohy zabezpečuje orgán (organizácia), ktorý požaduje alebo navrhuje uskutočnenie stavebného experimentu. Spracovateľom experimentálnej úlohy môže byť iba orgán (organizácia) odborne kvalifikovaný.

(3) Návrh experimentálnej úlohy je podkladom pre overenie nevyhnutnosti, technickej reálnosti a efektívnosti stavebného experimentu.

(4) Návrh experimentálnej úlohy sa musí pred schválením dohodnúť s investorom (prípadne s prevádzateľom - užívateľom), na stavbe ktorého sa má stavebný experiment uskutočňovať. Na podklade návrhu experimentálnej úlohy sa musí aj s dodávateľmi dohodnúť možnosť zabezpečenia dodávok pre stavebný experiment.

§ 12

Obsah experimentálnej úlohy

Experimentálna úloha vždy obsahuje:

a) názov a miesto experimentálnej stavby (§ 3);

b) názov a sídlo zodpovednej organizácie (§ 8);

c) vymedzenie predmetov stavebného experimentu (§ 4), viacnákladov spojených so stavebným experimentom a nákladov na jeho vyhodnotenie; pritom sa pri každom predmete stavebného experimentu vždy uvedie

- nadväznosť na úlohy rozvoja vedy a techniky,

- zdôvodnenie nevyhnutnosti stavebného experimentu,

- určenie technických, ekonomických a úžitkových vlastností, výkonov a funkcií, spoľahlivosti a trvanlivosti, spôsobov uskutočňovania a pod., ktoré sa majú overiť,

- využitie výsledkov stavebného experimentu (§ 6),

- rozsah v merných jednotkách s rozborom viacnákladov spojených so stavebným experimentom a s rozborom nákladov na jeho vyhodnotenie,

- lehota pre experimentálne užívanie experimentálnej stavby;

d) prehľad základných plánovacích údajov pre jednotlivé fázy stavebného experimentu (§ 14);

e) doklady o výsledkoch prerokovania podľa § 3 ods. 2 a § 11 ods. 4.

§ 13

Schvaľovanie experimentálnej úlohy

(1) Experimentálnu úlohu schvaľuje nositeľ stavebného experimentu (§ 7).

(2) Nositeľ stavebného experimentu môže schválenie experimentálnej úlohy preniesť na orgán stredného článku riadenia so súhlasom

- Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ak je nositeľom federálny ústredný orgán,

- Ministerstva výstavby a techniky Českej socialistickej republiky alebo Ministerstva výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky, ak je nositeľom ústredný orgán Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky.

(3) Schvaľovacia právomoc sa nemôže preniesť na zodpovednú organizáciu (§ 8).

(4) Orgán oprávnený na schválenie projektovej úlohy6) schvaľuje projektovú úlohu experimentálnej stavby za účasti zodpovednej organizácie a vydá súhlas na uskutočnenie stavebného experimentu alebo ho odmietne.

(5) Schválená projektová úloha a schválená experimentálna úloha sú podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie experimentálnej stavby. Schválená experimentálna úloha je hlavným podkladom pre zaradenie stavebného experimentu do návrhu plánu experimentálneho overovania vo výstavbe.

TRETIA ČASŤ

PRIEBEH STAVEBNÉHO EXPERIMENTU

§ 14

Stavebný experiment prebieha v troch fázach:

a) prípravnej, ktorá zahŕňa vypracovanie, posúdenie a schválenie projektovej dokumentácie experimentálnej stavby,

b) uskutočňovacej, ktorá spočíva v realizácii stavebného experimentu v rámci realizácie experimentálnej stavby a spravidla aj v experimentálnom užívaní experimentálnej stavby, a

c) záverečnej, ktorú tvorí záverečné vyhodnotenie stavebného experimentu.

Prvý oddiel

Projektová dokumentácia experimentálnej stavby

§ 15

Pojem projektovej dokumentácie experimentálnej stavby

Projektová dokumentácia experimentálnej stavby je projektovou dokumentáciou vypracovanou podľa platných predpisov,7) ktorej riešenie obsahuje zároveň riešenie stavebného experimentu podľa ustanovení tejto vyhlášky.

§ 16

Spracovanie projektovej dokumentácie experimentálnej stavby

(1) Podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie experimentálnej stavby zabezpečujú a odovzdávajú organizácie príslušné podľa platných predpisov.7) Podklady pre stavebný experiment (projektové podklady a návrh na vykonávanie skúšok a meraní) zabezpečuje a odovzdáva generálnemu projektantovi zodpovedná organizácia (§ 8).

(2) Projektová dokumentácia experimentálnej stavby sa už v štádiu súhrnného projektového riešenia, pokiaľ ide o stavebný experiment, spracuje do hĺbky

- vyjadrujúcej nadväznosť predmetu stavebného experimentu na ostatné súčasti stavby,

- umožňujúcej úplnú technickú špecifikáciu prác a dodávok pre realizáciu stavebného experimentu,

- spĺňajúcej aj ďalšie požiadavky určené experimentálnou úlohou.

§ 17

Obsah súhrnného projektového riešenia experimentálnej stavby

(1) Súhrnné projektové riešenie, pokiaľ ide o stavebný experiment, obsahuje najmä:

- zreteľné označenie predmetov stavebného experimentu (§ 4),

- podrobné výkresy predmetov stavebného experimentu, ich stykov, spojov a pod.,

- podrobné technické opisy predmetov stavebného experimentu,

- technologické postupy uskutočňovania predmetov stavebného experimentu,

- rozsah merania, skúšania a evidencie technických a ekonomických údajov pre predmety stavebného experimentu,

- doklady o splnení náležitostí určených v druhej vete § 3 ods. 2 tejto vyhlášky,

- doklady od dodávateľov o zabezpečení dodávok a prác, ktoré sú predmetom stavebného experimentu, s uvedením ich objemu, lehôt a cien.

(2) Rozpočtová dokumentácia súhrnného projektového riešenia obsahuje výpis rozpočtových položiek ovplyvnených stavebným experimentom a rozdelením nákladov pri každej z týchto položiek

- na rozpočtové náklady predmetov stavebného experimentu určené podľa predpisov o oceňovaní stavebných a montážnych prác,

- na rozpočtové náklady konštrukcií a prác, ktoré sa predmetom stavebného experimentu nahrádzajú, určené podľa predpisov o oceňovaní stavebných a montážnych prác,

- rozdiel týchto nákladov vyjadrujúci viacnáklady spojené s uskutočnením stavby ako experimentálnej.

(3) Rozpočtové náklady predmetov stavebného experimentu určené podľa predchádzajúceho odseku sa prerokujú ako rozpočtová cena podľa § 39 vyhlášky č. 107/1966 Zb.

§ 18

Posudzovanie a schvaľovanie súhrnného projektového riešenia experimentálnej stavby

(1) Zodpovedná organizácia posudzuje projektovú dokumentáciu v štádiu súhrnného projektového riešenia z hľadiska stavebného experimentu, spíše zápisnicu o posúdení a odovzdá ju

- investorovi, ktorý ju prikladá k projektovej dokumentácii v štádiu súhrnného projektového riešenia experimentálnej stavby na jej schválenie,

- nositeľovi stavebného experimentu (§ 7) spolu s rozhodnutím o schválení projektovej dokumentácie v štádiu súhrnného projektového riešenia experimentálnej stavby.

(2) Zápisnica o posúdení projektovej dokumentácie v štádiu súhrnného projektového riešenia experimentálnej stavby z hľadiska stavebného experimentu obsahuje najmä:

a) posúdenie

- ako sa dodržali požiadavky určené experimentálnou úlohou, najmä z hľadísk uvedených v § 6,

- prípadných odchýlok od experimentálnej úlohy,

- riešenia jednotlivých predmetov stavebného experimentu z technických, ekonomických, funkčných a estetických hľadísk,

- primeranosti viacnákladov na realizáciu stavby ako experimentálnej,

- vhodnosti aplikácie predmetov stavebného experimentu,

- úplnosti a správnosti technologických postupov uskutočnenia stavebného experimentu a spôsobov skúšania, merania a vyhodnotenia;

b) prehľad viacnákladov na stavebný experiment pri realizácii a experimentálnom užívaní experimentálnej stavby a nákladov vyhodnotenia stavebného experimentu i prehľad termínov jednotlivých fáz stavebného experimentu a ich hlavných častí (§ 14).

(3) Projektovú dokumentáciu experimentálnej stavby v štádiu súhrnného projektového riešenia posudzujú a schvaľujú orgány a organizácie na to oprávnené,8) opierajúce sa o posúdenie stavebného experimentu. Z hľadiska stavebného experimentu sa na tomto posúdení a schválení zúčastní zodpovedná organizácia.

(4) Schválená projektová dokumentácia v štádiu súhrnného projektového riešenia experimentálnej stavby je okrem svojho vlastného účelu a účelu, pre ktorý sa stavba uskutočňuje ako experimentálna, aj podkladom pre kontrolu faktúr za viacnáklady spojené s uskutočnením stavby ako experimentálnej.

Druhý oddiel

Realizácia experimentálnej stavby

§ 19

Predpoklady realizácie stavebného experimentu

Podkladom pre začatie experimentálnej stavby je okrem splnenia ostatných podmienok určených pre začatie stavieb zaradenie stavebného experimentu do schváleného vykonávacieho plánu experimentálneho overovania vo výstavbe.

§ 20

Úlohy zodpovednej organizácie pri realizácii stavebného experimentu

(1) Pri realizácii experimentálnej stavby zodpovedná organizácia (§ 8) pri jednotlivých predmetoch stavebného experimentu (§ 4) zabezpečuje:

a) sledovanie, meranie, skúšanie a hodnotenie ich technických a úžitkových vlastností, ich stykov, spojov a vplyvov vyvolaných spojením s ostatnými súčasťami stavby;

b) sledovanie, hodnotenie a evidovanie

- spotreby materiálu, práce, energií a využitia mechanizmov,

- vlastných nákladov,

- technologických postupov pri výrobe, doprave, montáži a zabudovaní;

c) skúšanie a vykonávanie opatrení podľa § 3 ods. 2;

d) prípadné úpravy projektovej alebo realizačnej dokumentácie pre zmeny pri realizácii.

(2) Zodpovedná organizácia vedie samostatný denník o stavebnom experimente, do ktorého zaznamenáva všetky dôležité údaje a zistenia pri uskutočňovaní stavebného experimentu.

(3) O realizácii stavebného experimentu spíše zodpovedná organizácia do dvoch mesiacov po ukončení realizácie stavebného experimentu zápisnicu a odovzdá ju nositeľovi stavebného experimentu (§ 7).

§ 21

Zápisnica o realizácii stavebného experimentu

(1) Zápisnica o realizácii stavebného experimentu obsahuje najmä:

a) rozbor a hodnotenie

- dodržania požiadaviek, ktoré boli určené schválenou projektovou dokumentáciou, pokiaľ ide o stavebný experiment,

- údajov, zistení a skúseností získaných v priebehu realizácie [§ 20 ods. 1 písm. a) až c)],

- dôvodov na úpravy projektovej alebo realizačnej dokumentácie [§ 20 ods. 1 písm. d)];

b) hodnotenie organizačnej a technickej úrovne prác a dodávok jednotlivých dodávateľov pre stavebný experiment;

c) hodnotenie vplyvu realizácie stavebného experimentu na plynulosť realizácie experimentálnej stavby;

d) potvrdenie z hľadiska stavebného experimentu o spôsobilosti experimentálnej stavby na experimentálne užívanie a podmienky tohto užívania;

e) prehľad predpokladaných viacnákladov na stavebný experiment pri experimentálnom užívaní experimentálnej stavby a nákladov na vyhodnotenie stavebného experimentu, prehľad termínov jednotlivých fáz stavebného experimentu a ich hlavných častí (§ 14) a termín na spísanie zápisnice o experimentálnom užívaní (§ 24 ods. 3).

(2) Zo zápisnice o realizácii stavebného experimentu odpadajú v prípade, že zodpovedná organizácia potvrdila z hľadiska stavebného experimentu spôsobilosť experimentálnej stavby na trvalú prevádzku (užívanie), jej časti uvedené v predchádzajúcom odseku pod písmenom d) a z častí uvedených pod písmenom e) tie, ktoré sa týkajú experimentálneho užívania stavby.

(3) Potvrdenie podľa odseku 1 písm. d) alebo potvrdenie podľa odseku 2 odovzdá zodpovedná organizácia investorovi.

Tretí oddiel

Experimentálne užívanie experimentálnej stavby

§ 22

Pojem experimentálneho užívania stavby

Experimentálne užívanie experimentálnej stavby predchádza jej trvalej prevádzke (užívaniu). Pri ňom sa overuje funkčná spôsobilosť predmetu stavebného experimentu spôsobom zodpovedajúcim trvalej prevádzke (užívaniu). V prípade, že zodpovedná organizácia potvrdí spôsobilosť experimentálnej stavby z hľadiska stavebného experimentu na trvalú prevádzku (užívanie) ešte pred začiatkom experimentálneho užívania, experimentálne užívanie odpadá.

§ 23

Návrh na uvedenie experimentálnej stavby do experimentálneho užívania a jeho obsah

(1) Investor navrhuje uviesť experimentálnu stavbu do experimentálneho užívania orgánu alebo organizácii, ktorá je oprávnená vydať povolenie na uvedenie stavby do trvalej prevádzky (užívania) podľa osobitných predpisov.9)

(2) Návrh na uvedenie experimentálnej stavby do experimentálneho užívania obsahuje popri náležitostiach podľa osobitných predpisov spomenutých v predchádzajúcom odseku aj potvrdenie zodpovednej organizácie o spôsobilosti experimentálnej stavby na experimentálne užívanie z hľadiska stavebného experimentu [§ 21 ods. 1 písm. d)].

§ 24

Úlohy zodpovednej organizácie pri experimentálnom užívaní stavby

(1) Po vydaní povolenia na experimentálne užívanie experimentálnej stavby zodpovedná organizácia zabezpečuje najmä:

a) sledovanie, meranie, skúšanie a hodnotenie vlastností a správania sa predmetu stavebného experimentu a jeho pôsobenia na ostatné súčasti stavby,

b) doplnky projektovej alebo realizačnej dokumentácie pre úpravy alebo výmeny predmetov stavebného experimentu.

(2) Údaje a zistenia o experimentálnom užívaní poznamenáva zodpovedná organizácia do denníka o stavebnom experimente (§ 20 ods. 2).

(3) O experimentálnom užívaní experimentálnej stavby spíše zodpovedná organizácia v termíne určenom v zápisnici o realizácii stavebného experimentu [§ 21 ods. 1 písm. e)] zápisnicu o experimentálnom užívaní a odovzdá ju nositeľovi stavebného experimentu (§ 7) a investorovi.

§ 25

Zápisnica o experimentálnom užívaní stavby

Zápisnica o experimentálnom užívaní experimentálnej stavby obsahuje najmä:

a) rozbor a hodnotenie

- údajov, zistení a skúseností získaných v priebehu experimentálneho užívania,

- podmienok utvorených experimentálnou stavbou pre jej experimentálne užívanie;

b) zhodnotenie úprav alebo výmeny predmetov stavebného experimentu v období experimentálneho užívania;

c) zhodnotenie, ako sa dodržali podmienky pre experimentálne užívanie [§ 21 ods. 1 písm. d)];

d) potvrdenie z hľadiska stavebného experimentu o spôsobilosti experimentálnej stavby na trvalú prevádzku (užívanie) a na podmienky trvalej prevádzky (užívania).

§ 26

Uvedenie experimentálnej stavby do trvalej prevádzky (užívania)

(1) Investor (prevádzateľ-užívateľ) navrhuje uviesť stavbu do trvalej prevádzky (užívania) orgánu alebo organizácii, ktorá je oprávnená vydať povolenie na uvedenie stavby do trvalej prevádzky (užívania) podľa osobitných predpisov.10)

(2) Návrh na uvedenie experimentálnej stavby do trvalej prevádzky (užívania) obsahuje popri náležitostiach predpísaných osobitnými predpismi aj potvrdenie zodpovednej organizácie podľa § 25 písm. d).

(3) Vydaním povolenia uviesť experimentálnu stavbu do trvalej prevádzky (užívania) prestáva mať experimentálna stavba experimentálny charakter a na jej prevádzku (užívanie), opravy, úpravy a údržbu sa ďalej nevzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky, ale sa na ňu vzťahujú príslušné všeobecné predpisy.

Štvrtý oddiel

Záverečné vyhodnotenie stavebného experimentu

§ 27

Pojem, náležitosti a termín záverečného vyhodnotenia

(1) Vyhodnotením stavebného experimentu sa rozumejú rozbory a závery z poznatkov

- pri riadení, koordinácii a zabezpečovaní všetkých prác a dodávok na prípravu a realizáciu stavebného experimentu,

- pri projektovaní, realizácii a experimentálnom užívaní experimentálnej stavby.

(2) Vyhodnotenie zabezpečuje priebežne, sústavne a komplexne zodpovedná organizácia.

(3) Zodpovedná organizácia vypracuje záverečné vyhodnotenie v termíne určenom vo vykonávacom pláne experimentálneho overovania vo výstavbe.

(4) Záverečné vyhodnotenie stavebného experimentu nenahrádza záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby podľa platných predpisov.11)

§ 28

Podklady a obsah záverečného vyhodnotenia stavebného experimentu

(1) Záverečné vyhodnotenie vychádza zo zápisníc spísaných podľa § 18 ods. 2, § 21 a § 25 a obsahuje najmä:

a) identifikačné údaje o experimentálnej stavbe;

b) podrobný opis predmetov stavebného experimentu;

c) opis, rozbor a hodnotenie

- priebehu prípravy, realizácie a experimentálneho užívania,

- zmien a odchýlok technického riešenia predmetov stavebného experimentu v priebehu experimentálneho overovania,

- konečného riešenia predmetov stavebného experimentu;

d) rekapituláciu vývoja technických a ekonomických údajov v priebehu prípravy, realizácie a experimentálneho užívania;

e) prehľad a hodnotenie plánovaných a skutočných nákladov a viacnákladov na stavebný experiment;

f) návrh zásad opatrení uvedených v § 6, pre ktoré sa stavebný experiment uskutočnil.

(2) K záverečnému vyhodnoteniu sa prikladajú zápisnice

- o posúdení projektovej dokumentácie v štádiu súhrnného projektového riešenia experimentálnej stavby z hľadiska stavebného experimentu (§ 18 ods. 2),

- o realizácii stavebného experimentu (§ 21),

- o experimentálnom užívaní experimentálnej stavby (§ 25).

§ 29

Oponentácia záverečného vyhodnotenia stavebného experimentu

Záverečné vyhodnotenie podlieha oponentácii, ktorú zabezpečuje zodpovedná organizácia. Oponentov určuje nositeľ stavebného experimentu (§ 7), prípadne orgán alebo organizácia splnomocnená na schválenie experimentálnej úlohy podľa § 13 ods. 2. Jedným z oponentov musí byť prevádzateľ (užívateľ) stavby, ak je v čase záverečného vyhodnotenia známy, pokiaľ nie je organizáciou zodpovednou za stavebný experiment (§ 8).

§ 30

Schválenie záverečného vyhodnotenia stavebného experimentu

(1) Záverečné vyhodnotenie, záznam o oponentskom konaní a oponentské posudky predkladá zodpovedná organizácia na schválenie orgánu (alebo organizácii), ktorý schválil experimentálnu úlohu (§ 13).

(2) Schválenie vždy obsahuje rozhodnutie o návrhu zásad opatrení [§ 28 ods. 1 písm. f)].

Piaty oddiel

Náklady na vyhodnotenie experimentálnych stavieb a ostatné náklady súvisiace s ich uskutočňovaním

§ 31

(1) Náklady na vyhodnotenie experimentálnych stavieb sú súčasťou nákladov na experimentálne overovanie vo výstavbe.12)

(2) Do nákladov na experimentálne overovanie vo výstavbe patria aj náklady na všetky činnosti zodpovednej organizácie súvisiace s uskutočňovaním experimentálnych stavieb uvedené v § 8 ods. 3.

Šiesty oddiel

Archivovanie dokladov o stavebných experimentoch

§ 32

(1) Zodpovedná organizácia archivuje po čas 10 rokov od schválenia záverečného vyhodnotenia stavebného experimentu

- experimentálnu úlohu (§ 10),

- denník o stavebnom experimente (§ 20 ods. 2),

- záverečné vyhodnotenie stavebného experimentu a jeho schválenie (§ 27 až 30).

(2) Projektovú dokumentáciu experimentálnej stavby archivuje investor (prevádzateľ - užívateľ) a generálny projektant.


ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 33

Prechodné ustanovenia

(1) Experimentálne projekty a realizácia experimentálnych objektov včítane vyhodnotenia, ktorých dokončenie bolo zahrnuté do plánu experimentov vo výstavbe na rok 1972 podľa pokynov pre zostavovanie návrhu plánu experimentov vo výstavbe na rok 197213) s termínmi pred 31.12.1972 alebo s termínmi po 31.12.1972, sa dokončia podľa tejto vyhlášky.

(2) Zodpovedné organizácie určené pred platnosťou tejto vyhlášky môžu vykonávať svoju činnosť až do uvedenia experimentálnej stavby do trvalej prevádzky (užívania).

§ 34

Záverečné ustanovenia

(1) Ústredné orgány môžu podľa potreby vydať na vykonanie tejto vyhlášky po dohode s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj podrobnejšie pokyny.

(2) Zrušujú sa:

a) vyhláška Ministerstva výstavby č. 97/1962 Zb. o dokumentácii, sledovaní a vyhodnocovaní experimentálnych stavieb,

b) pokyny č. 5 Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj zo 14. júla 1972 pre experimentálne overovanie vo výstavbe v roku 1973, registrované v čiastke 26 Zbierky zákonov ČSSR, vydanej 15. novembra 1972.

§ 35

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1973.


Minister:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 24 ods. 2 písm. b) až d) a § 26 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 141/1971 Zb. o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky a obdobných činností.

2) § 23 posledná veta vyhlášky č. 141/1971 Zb.

3) Metodické zásady pre vymedzenie stavebnej časti stavby (Spravodajca Ministerstva techniky, čiastka 5 z 11. októbra 1968).

4) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 91/1972 Zb. o normách lehôt výstavby.

5) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 75/1971 Zb. o typizácii vo výstavbe.

6) § 10 smerníc č. 4 Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 23. júna 1971 o posudzovaní, štátnej expertíze a o schvaľovaní prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb. (Smernice boli uverejnené v Spravodajcovi Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a ministerstiev výstavby a techniky ČSR a SSR v čiastke 5 z 23. júla 1971 a registrované v čiastke 28 Zbierky zákonov ČSSR vydanej 20. októbra 1971).

7) Vyhláška č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 166/1971 Zb., vyhláška č. 162/1970 Zb. o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe a smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 3 z 27. mája 1971 o osobitnom režime prípravy a schvaľovania stavieb odvetvia palív a energetiky. (Smernice boli uverejnené v Spravodajcovi Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a ministerstiev výstavby a techniky ČSR a SSR v čiastke 4 zo 14. júna 1971 a registrované v čiastke 20 Zbierky zákonov ČSSR vydanej 13. augusta 1971).

8) Smernice č. 4 Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 23. júna 1971 o posudzovaní, štátnej expertíze a o schvaľovaní prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb, uverejnené v čiastke 5 Spravodajcu Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a ministerstiev výstavby a techniky ČSR a SSR z 23. júla 1971 a registrované v čiastke 28 Zbierky zákonov ČSSR vydanej 20. októbra 1971.

9) Vládne nariadenie č. 8/1956 Zb. o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania) a vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu č. 243/1957 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k vládnemu nariadeniu č. 8/1956 Zb.

10) Vládne nariadenie č. 8/1956 Zb. a vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu č. 243/1957 Ú. l. (Ú. v.).

11) § 43 vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a na jeho vykonanie vydané smernice č. 6 Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 28. septembra 1971 pre vykonávanie záverečného technicko-ekonomického vyhodnotenia dokončených stavieb uvedených do prevádzky (užívania). (Smernice boli uverejnené v Spravodajcovi Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a ministerstiev výstavby a techniky ČSR a SSR v čiastke 6 z 12. októbra 1971 a registrované v čiastke 31 Zbierky zákonov ČSSR vydanej 21. októbra 1971).

12) § 24 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 141/1971 Zb. o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky a obdobných činností.

13) Pokyny pre zostavovanie návrhu plánu experimentov vo výstavbe na rok 1972 dotovaných zo štátnych rozpočtov vydalo Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj v júli 1971 pod č. 57/255/71.