Nariadenie vlády č. 168/1973 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o náhrade škody vzniknutej pri brannej výchove

Čiastka 41/1973
Platnosť od 27.12.1973
Účinnosť od 01.02.1974

168

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 19. decembra 1973

o náhrade škody vzniknutej pri brannej výchove

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 24 ods. 1 a 4 zákona č. 73/1973 Zb. o brannej výchove:


§ 1

(1) Účastníkom brannej výchovy, ktorí pri plnení úloh brannej výchovy alebo v priamej súvislosti s ňou utrpia pri výcviku v lietaní, zoskokom padákom, potápaní, hĺbkovom brodení vojenskej techniky, pyrotechnických prácach alebo pri výcviku za obzvlášť nebezpečných podmienok s výbušninami, chemickými, rádioaktívnymi a inými veľmi nebezpečnými látkami úraz alebo ochorenie chorobou z povolania, následkom ktorých sa stali invalidnými alebo osobami so zmenenou pracovnou schopnosťou, náleží okrem náhrady škody podľa pracovnoprávnych predpisov jednorazové mimoriadne odškodnenie.

(2) Jednorazové mimoriadne odškodnenie sa poskytuje vo výške od 5000 do 25 000 Kčs s prihliadnutím na stupeň trvalého poškodenia a na zdraví a na osobné, rodinné a sociálne pomery poškodeného.

§ 2

(1) Ak účastník brannej výchovy zomrel následkom poškodenia na zdraví úrazom alebo chorobou z povolania vzniknutých za podmienok uvedených v § 1 ods. 1, zvyšuje sa jeho manželovi a deťom, ktoré majú nárok na sirotský dôchodok, jednorazové odškodnenie náležiace im podľa pracovnoprávnych predpisov na dvojnásobok. V odôvodnených prípadoch možno jednorazové odškodnenie takto zvýšiť aj rodičom zomretého.

(2) Osobám, ktoré boli odkázané výživou na účastníka brannej výchovy zomretého následkom úrazu alebo choroby z povolania vzniknutých za podmienok uvedených v § 1 ods. 1, možno v odôvodnených prípadoch priznať jednorazové odškodnenie do výšky 3000 Kčs.

§ 3

Náhradu škody podľa § 1 a 2 poskytuje organizácia vykonávajúca brannú výchovu, pri ktorej došlo k poškodeniu zdravia, v rozsahu, v ktorom za škodu zodpovedá.

§ 4

Pozostalým uvedených v § 2 môže organizácia vykonávajúca brannú výchovu v prípadoch hodných osobitného zreteľa priznať príspevok vo výške jednorazového odškodnenia pozostalých podľa pracovnoprávnych predpisov, aj keď za škodu nezodpovedá.

§ 5

Pre určenie výšky náhrady škody spôsobenej organizácii pri plnení úloh brannej výchovy alebo v priamej súvislosti s ním účastníkom brannej výchovy, ktorý nie je v pracovnom alebo inom obdobnom pomere, sa považuje za priemerný mesačný zárobok podľa pracovnoprávnych predpisov suma 300 Kčs.


§ 6

Toto nariadenia nadobúda účinnosť 1. februárom 1974.


Dr. Štrougal v. r.