101

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 20. júla 1973

o projektových súťažiach

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 53 písm. a) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev, podľa § 392 ods. 4 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje projektové súťaže (ďalej len „súťaže“), ktorých cieľom je získať návrh na najlepšie architektonické, urbanistické, ekologické, technické, ekonomické alebo výtvarné riešenie vyhlásených zadaní, najmä v oblasti výstavby.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na medzinárodné súťaže. Osobitné predpisy upravujú súťaže v odbore výtvarných umení.1)

§ 2

Druh súťaží

Súťaže sa vypisujú ako

a) verejné, ktoré sú vždy anonymné,

b) užšie, pri ktorých sa účastníci vyzývajú na účasť menovite.

§ 3

Účastníci súťaže

(1) Na súťažiach sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby, prípadne účelovo vzniknuté združenia. Účasť sa umožní každému, kto splní požiadavky ustanovené v súťažných podmienkach.

(2) Na súťažiach sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sa podieľajú na ich príprave a vyhlásení, a osoby, ktoré sú členmi alebo náhradníkmi poroty, orgány poroty a prizvaní experti (ďalej len „vylúčené osoby“). Ďalej sa nemôžu na súťažiach zúčastniť osoby blízke2) vylúčeným osobám, bezprostredne nadriadení a podriadení a priami spolupracovníci vylúčených osôb.

a) organizácie oprávnené na projektovú činnosť,1)

b) jednotlivci, pokiaľ ich odborná kvalifikácia a dosiahnuté pracovné výsledky sú zárukou úspešného riešenia daného problému; vyzvaní jednotlivci si môžu utvoriť kolektív na vypracovanie návrhu.

(3) V prípade uvedenom v predchádzajúcom odseku sú vyzvaní jednotlivci povinní oznámiť vypisovateľovi súťaže najneskôr do 30 dní odo dňa vyzvania mená a adresy členov kolektívu, ktorý utvorili.

(4) Jednotlivci, ktorí sa zúčastnia na súťaži, i členovia kolektívu musia byť občanmi Československej socialistickej republiky a bývať na jej území.

(5) Na súťažiach sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sa priamo zúčastňujú na ich vypísaní a povolení alebo sú členmi alebo orgánmi poroty.

§ 4

Vyhlasovanie súťaží

(1) Vyhlasovateľmi súťaží môžu byť právnické i fyzické osoby.

(2) Verejnú súťaž a súťažné podmienky vyhlási vyhlasovateľ najneskôr v deň vyhlásenia súťaže v odbornej tlači, ktorej okruh rozširovania zodpovedá charakteru a významu vyhlásenia súťaže a najmenej v jednom celoštátnom denníku alebo aspoň v jednom denníku vydávanom v Českej republike a v jednom denníku vydávanom v Slovenskej republike. Súťažná lehota musí zodpovedať náročnosti súťaže, najmenej však musí byť 30 dní od vyhlásenia súťaže.

(3) Vyhlásenie užšej súťaže a vyzvanie jej účastníkov sa uskutočňuje písomne. Účasť pri vyhlásení užšej súťaže treba záväzne potvrdiť v lehote, ktorá je vo vyhlásení ustanovená. Osoby, ktoré boli na účasť vyzvané a ktoré sa chcú zúčastniť na súťaži so spolupracovníkmi, sú povinné vyžiadať si súhlas vyhlasovateľa. Za tým účelom oznámia vyhlasovateľovi mená a adresy týchto spolupracovníkov a pripoja ich vyhlásenie, že sa splnili podmienky podľa § 5 ods. 2 písm. m); o prijatí týchto spolupracovníkov do súťaže informuje vyhlasovateľ ostatných vyzvaných účastníkov súťaže.

§ 5

Súťažné podmienky

(1) Súťažné podmienky vypracúva vyhlasovateľ.

(2) Súťažné podmienky obsahujú najmä:

a) účel súťaže,

b) názov a adresu vyhlasovateľa,

c) druh súťaže a pri užších súťažiach aj zoznam vyzvaných účastníkov, včítane mien vedúcich kolektívov,

d) predmet súťaže a požadovaný rozsah riešenia, ktoré musí obsahovať

- všetky požiadavky na architektonické, urbanistické, technické, ekonomické a výtvarné riešenie, prípadne záväzné prevádzkové podmienky; pritom treba oddeliť základné podmienky, ktoré sa musia dodržať, a podmienky, ktoré účastníkom súťaže ponechávajú možnosť vlastného riešenia,

- požadovanú podrobnosť a spôsob spracovania riešenia so zoznamom jeho nevyhnutných častí, udaním mierok a najdôležitejších technicko-hospodárskych ukazovateľov,

e) hľadiská pre posudzovanie súťažných návrhov (§ 1 ods. 1 a § 9 ods. 5),

f) určenie dňa, hodiny a miesta a spôsobu odovzdania súťažných návrhov (súťažná lehota),

g) zoznam súťažných pomôcok a podkladov, označenie miesta a času, kde ich možno dostať, prípadne kde možno do nich nazrieť; ustanovenie o výške preddavku na pomôcky a podklady požičané vyhlasovateľom, ako aj o vrátení poskytnutého preddavku účastníkom, ktorí súťažné návrhy odovzdajú alebo vyzdvihnuté podklady a pomôcky v určenej lehote neporušené vrátia,

h) pri verejných súťažiach ustanovenie, akým spôsobom sa majú označiť súťažné návrhy a ich prílohy, aby sa zabezpečila anonymita súťaže,

ch) počet cien (spravidla 3) a ich výšku a pri verejných súťažiach okrem toho počet a výšku odmien ďalších vyhodnotených návrhov,

i) ustanovenie o náhrade hotových výdavkov vyzvaným účastníkom súťaže,

j) meno a adresu sekretára súťaže,

k) čas a miesto vystavenia súťažných návrhov,

l) určenie času, dokedy porota rozhodne o výsledku súťaže,

m) požiadavky na odbornú kvalifikáciu, spôsobilosť alebo oprávnenie účastníkov súťaže a ich okruh,

n) ustanovenie o rozsahu oprávnenia vyhlasovateľa na ďalšie použitie ocenených alebo odmenených návrhov na účel sledovaný súťažou,

o) určenie povinnosti účastníka súťaže súhlasiť s bezplatnou reprodukciou svojho návrhu a s jeho vystavením.2)

p) menný zoznam členov poroty a ich náhradníkov.

(3) Súťažiacim, ktorí si vyzdvihli súťažné podmienky, je vyhlasovateľ (sekretár súťaže) povinný podať vysvetlivky na objasnenie súťažných podmienok, podkladov a pomôcok do konca prvej štvrtiny súťažnej lehoty [odsek 2 písm. f)].3)

(4) Súťažná lehota je splnená, ak sa v tejto lehote súťažný návrh doručí vyhlasovateľovi na potvrdenie alebo sa odovzdá na poštovú alebo železničnú prepravu.

§ 7

Porota

(1) Predložené súťažné návrhy posudzuje porota, ktorá sa skladá z členov a ich náhradníkov.

(2) Porota má vždy nepárny počet členov (3 až 11). Počet náhradníkov musí byť úmerný počtu členov poroty. Členov poroty a ich náhradníkov vymenúva vyhlasovateľ z radov vysokokvalifikovaných odborníkov. Členmi poroty môžu byť aj zástupcovia vyhlasovateľa súťaže a budúceho užívateľa, ak je známy.

(3) Porota môže, ak to povaha odovzdaných návrhov vyžaduje, prizvať so súhlasom vypisovateľa k svojej práci expertov. Experti sa zúčastnia na rokovaniach, na ktoré boli prizvaní, podávajú odborné vyjadrenia a návrhy v odbore, pre ktorý boli určení.

§ 8

Orgány poroty

(1) Orgánmi poroty sú:

a) sekretár súťaže,

b) preskušovateľ súťažných návrhov.

(2) Orgány poroty vymenúva vypisovateľ.

(3) Sekretár súťaže predovšetkým prijíma súťažné návrhy, potvrdzuje ich prijatie, označuje došlé návrhy v uzavretých obálkach poradovými číslami, dátumom a hodinou prevzatia, vypracúva zoznam súťažných návrhov, uschováva ich, organizuje ich vystavenie, spisuje zápisnice o rokovaní poroty a vykonáva ďalšie práce podľa pokynov predsedu poroty.

(4) Úlohou preskušovateľa je preskúšanie návrhov, či zodpovedajú súťažným podmienkam, a iné prípravné práce pre činnosť poroty. Podrobnosti o činnosti preskušovateľa určí porota.

§ 9

Rokovania poroty

(1) Pred vyhlásením súťaže zvolá vyhlasovateľ porotu na ustanovujúcu schôdzu. Na tejto schôdzi zvolí porota zo svojich členov predsedu a podpredsedu, oboznámi sa so súťažnými podmienkami a určí podrobnosti o činnosti preskúšavateľa. Na prvom zasadaní poroty po uplynutí súťažnej lehoty si predseda vyžiada od všetkých členov poroty a orgánov poroty písomné vyhlásenie, že budú vykonávať svoju funkciu nestranne, že sa ani priamo ani nepriamo nezúčastnili na prácach na súťažných návrhoch, že nepoznajú pri verejných súťažiach mená autorov predložených návrhov a že zachovajú mlčanlivosť o rokovaní poroty.

(2) Do jedného týždňa po uplynutí súťažnej lehoty [§ 5 ods. 2 písm. f)] zvolá predseda porotu, otvorí došlé súťažné návrhy a určí podrobný postup pre ďalšiu prácu poroty. Do súťaže sa môžu pripustiť iba tie súťažné návrhy, ktoré sú uvedené v zozname (§ 8 ods. 3).

(3) Porota je schopná uznášať sa, ak je prítomný plný počet členov, včítane náhradníkov zastupujúcich neprítomných členov poroty. Rozhoduje jednoduchou väčšinou, pokiaľ nie je určené inak. Členovia poroty majú právo odôvodniť svoj odchylný názor proti názoru väčšiny poroty v zápisnici o rokovaní.

(4) Porota vylúči z posudzovania všetky návrhy, ktoré nespĺňajú súťažné podmienky. Môže však výnimočne rozhodnúť, že pripustí so súhlasom vypisovateľa na posudzovanie aj také návrhy, ktoré nespĺňajú súťažné podmienky, ale prinášajú riešenie, ktoré je podstatným zlepšením. Na toto rozhodnutie je potrebná dvojtretinová väčšina.

(5) Porota posúdi návrhy v súlade s hľadiskami uvedenými v § 1 ods. 1, udelí vypísané ceny najlepším návrhom a pri verejných súťažiach určí poradie ďalších návrhov, ktorým prizná odmeny; výnimočne môže porota jednomyseľne so súhlasom vypisovateľa rozhodnúť, že niektoré z vypísaných cien neudelí a že sumy na ne určené rozdelí iným spôsobom. Vyhlásenú sumu na ceny a odmeny treba vyčerpať s výnimkou prípadu, keď počet súťažných návrhov pripustených na hodnotenie je nižší ako počet vyhlásených cien a odmien.

(6) Zápisnicu obsahujúcu rozdelenie cien a odmien schvaľuje porota a podpisujú ju všetci členovia.

§ 10

Výsledok súťaže

(1) Ďalšie spracovanie ocenených alebo odmenených súťažných návrhov a ich realizáciu zabezpečí podľa potreby vyhlasovateľ. Ak v užšej súťaži ocenený návrh predložila organizácia oprávnená na projektovú činnosť, zabezpečí táto organizácia ďalšie spracovanie návrhu, pokiaľ vyhlasovateľ od neho neupustí.

(2) Jednotlivec alebo kolektív, ktorého návrh bol ocenený alebo odmenený, sa môže zúčastniť na ďalšom spracovaní svojho návrhu.4)

(3) Pri verejných súťažiach musí vyhlasovateľ do jedného mesiaca po vyhlásení výsledku súťaže, prípadne po ukončení výstavy, vrátiť neocenené, ako aj neodmenené súťažné návrhy na uvedenú spiatočnú adresu. Súťažné návrhy vyhlasovateľ nie je povinný vrátiť, ak účastník súťaže neuviedol spiatočnú adresu.

(4) Jednotlivci alebo kolektívy, ktorých návrhy boli ocenené alebo odmenené, si podržia svoje osobné autorské práva, môžu svoje súťažné návrhy publikovať a môžu ich opäť použiť v inom prípade. Majú právo požadovať, aby sa pri projektoch vypracovaných podľa súťažného návrhu uvádzali ich mená ako autorov súťažného návrhu.

(5) Výsledok súťaže oznámi vyhlasovateľ rovnakým spôsobom ako jej vypísanie. Účastníkovi súťaže, ktorého návrh bol odmenený alebo ocenený, sa výsledok súťaže oznámi doručením do vlastných rúk.

§ 11

Hospodárske podmienky súťaže

(1) Druhá cena za súťažný návrh nesmie prekročiť 60 % a tretia cena 40 % sumy prvej ceny. Úhrnná suma na odmeny nesmie prekročiť sumu určenú pre prvú cenu, pričom jednotlivá odmena nesmie prekročiť sumu určenú pre tretiu cenu.

(2) Ceny a odmeny sa musia vyplatiť do jedného mesiaca po rozhodnutí poroty.

(3) Ceny aj odmeny pri verejných i užších súťažiach poukazuje vyhlasovateľ spracovateľom súťažných návrhov priamo.


§ 12

Záverečné ustanovenia

(1) Zrušuje sa vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu č. 154/1959 Ú. l. (Ú. v.) o súťažnom poriadku pre súťaže na konceptné projektové riešenia v znení vyhlášky č. 135/1969 Zb.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1973 a vzťahuje sa na súťaže, ktoré sa vypíšu začínajúc týmto dňom.


Minister:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 23/1965 Zb. o súťažnom poriadku pre diela výtvarných umení.

2) § 116 Občianskeho zákonníka.

3) Vypisovateľ môže zvolať súťažiacich, ktorí si vyzdvihli súťažné podmienky, na informačnú schôdzku, na ktorej budú zodpovedané ich dotazy.

4) Organizácia, v ktorej je jednotlivec (alebo kolektív) v pracovnom pomere, mu môže túto činnosť uľahčiť tým, že
a) rozviaže s ním pracovný pomer dohodou podľa § 43 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. (úplné znenie č. 42/1970 Zb.) a umožní mu tak uzavretie pracovného pomeru s organizáciou, ktorá prevzala ďalšie spracovanie návrhu, alebo
b) uzavrie kooperačnú zmluvu, ktorej predmetom je účasť autora na ďalšom spracovaní návrhu, alebo
c) dá autorovi súhlas na uzavretie vedľajšieho pracovného pomeru (§ 70 Zákonníka práce) alebo
d) dá písomný súhlas podľa ustanovenia § 5 vyhlášky č. 108/1966 Zb. v znení vyhlášky č. 137/1970 Zb.

5) Schválený úpravou č. 4 Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 30. augusta 1971 (Spravodajca FMTIR, čiastka 6 z 12. októbra 1971).

7) Túto náhradu uhrádza vypisovateľ z neinvestičných prostriedkov podľa § 6 ods. 2 písm. i) vyhlášky č. 140/1971 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.