Vyhláška č. 145/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriadení Drevounie, podniku zahraničného obchodu

Čiastka 35/1973
Platnosť od 12.11.1973
Účinnosť od 01.01.1974

145

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 12. novembra 1973

o zriadení Drevounie, podniku zahraničného obchodu

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií ČSSR podľa § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva a podľa § 38 ods. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


§ 1

Zriaďuje sa podnik DREVOUNIA, podnik zahraničného obchodu (ďalej len „podnik“).

§ 2

(1) Sídlom podniku je Bratislava.

(2) Podnik môže podľa potreby zriaďovať so súhlasom Federálneho ministerstva zahraničného obchodu pobočné útvary aj mimo svojho sídla.

§ 3

(1) Predmetom činnosti podniku je zahraničný obchod s vyhradenými výrobkami lesníctva, drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu, priemyslu papiera a celulózy a každá činnosť súvisiaca bezprostredne s týmto obchodom.

(2) Podrobný zoznam vyhradených výrobkov určí Federálne ministerstvo zahraničného obchodu osobitným opatrením; v rovnakom rozsahu obmedzí oprávnenie Ligny, podniku zahraničného obchodu, zodpovedajúce úpravou zoznamu druhov výrobkov, ktorých vývoz a dovoz je jej dosiaľ vyhradený.

§ 4

(1) Podnik je právnickou osobou, ktorá hospodári samostatne a za svoje záväzky zodpovedá svojím majetkom.

(2) Štát ani iné organizácie neručia za konanie a záväzky podniku.

(3) Podnik neručí za záväzky štátu ani iných organizácií.

(4) Ako vlastník nehnuteľného majetku sa zapisuje podnik.

§ 5

(1) Podnik vedie generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister zahraničného obchodu; generálny riaditeľ je osobne zodpovedný ministrovi zahraničného obchodu.

(2) Generálny riaditeľ koná v mene podniku a je oprávnený na všetky opatrenia a rozhodnutia v správe podniku.

(3) Minister zahraničného obchodu môže vymenovať jedného alebo viacerých námestníkov generálneho riaditeľa; ak vymenuje viacerých námestníkov, určí, ktorý z nich zastupuje generálneho riaditeľa v plnom rozsahu jeho oprávnenia.

(4) Minister zahraničného obchodu môže urobiť opatrenie na dočasné vedenie podniku.

§ 6

Základný majetok podniku tvorí 20 000 000 Kčs.

§ 7

Podnik patrí do pôsobnosti Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.

§ 8

(1) Ligna, podnik zahraničného obchodu zostáva zaviazaný a oprávnený zo zmlúv, ktoré uzavrel pred dňom účinnosti tejto vyhlášky o dodávkach výrobkov, ktorých vývoz a dovoz sa podľa opatrenia vydaného v zmysle § 3 ods. 2 vyhradzuje podniku.

(2) Drevounii, drevárskemu a nábytkárskemu priemyslu, generálnemu riaditeľstvu v Žiline, sa dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky odoberá oprávnenie na zahraničnoobchodnú činnosť;1) zostáva však zaviazaná a oprávnená zo zmlúv, ktoré v rámci tohto oprávnenia uzavrela predo dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky, pokiaľ sa o jednotlivých prípadoch so súhlasom druhej zmluvnej strany nedohodne s podnikom inak.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1974.


Minister:

Barčák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Oprávnenie na zahraničnoobchodnú činnosť bolo udelené rozhodnutím Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č.577/69 zo 4. mája 1969.