Vyhláška č. 11/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kooperácii medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

Čiastka 6/1973
Platnosť od 26.02.1973
Účinnosť od 13.03.1973
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 8. septembrom1972.

11

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. januára 1973

o Dohode o kooperácii medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska


Dňa 8. septembra 1972 bola v Brne podpísaná Dohoda o kooperácii medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 8. septembrom 1972.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o kooperácii medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,

majúc záujem na podpore a rozvoji hospodárskej kooperácie medzi oboma krajinami na obojstranný prospech,

sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany potvrdzujú svoj záujem na rozvoji všetkých foriem kooperácie v oblastiach priemyslu a poľnohospodárstva, ktoré sú uvedené v Prílohe k tejto Dohode, a zaväzujú sa, že túto kooperáciu uľahčia a budú podporovať.

Článok 2

(1) Dodávky tovaru, ktoré vyplynú zo zmlúv o kooperácii, schválených s odvolaním na tento článok príslušnými úradmi oboch zmluvných strán, nebudú podliehať žiadnym obmedzeniam čo do množstva, pokiaľ ide o dovozy z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany.

(2) Zmluvné strany uľahčia v rámci svojich zákonov a iných právnych predpisov uzavieranie zmlúv medzi svojimi podnikmi a organizáciami v oblasti priemyselného vlastníctva.

(3) Zmluvné strany budú posudzovať pokiaľ možno urýchlene žiadosti, ktoré sa im predložia za účelom schválenia jednotlivých zmlúv o kooperácii v zmysle tohto článku.

Článok 3

(1) Zriaďuje sa Československo-britská spoločná komisia, ktorá sa skladá zo zástupcov každej zo zmluvných strán. Do jej pôsobnosti náleží:

(a) hodnotiť pravidelne vykonávanie tejto Dohody a všeobecne skúmať a podporovať rozvoj hospodárskej kooperácie medzi oboma krajinami a zahŕňať do Dohody iné formy kooperácie než tie, ktoré sú výslovne uvedené v Prílohe tejto Dohody;

(b) hodnotiť pravidelne vývoj vzájomného obchodu, najmä vykonávanie Dlhodobej obchodnej dohody medzi oboma krajinami, ktorá bola uzavretá v Londýne 27. júna 1972, a odporúčať opatrenia za účelom utvorenia podmienok pre stály rast obchodu medzi oboma krajinami;

(c) uskutočňovať pravidelne hodnotenie podľa článku V Dohody o spolupráci v oblasti aplikovanej vedy a techniky, ktorá bola podpísaná v Prahe 26. marca 1968 (ďalej len „Dohoda o technickej spolupráci“);

(d) prerokúvať akékoľvek iné otázky týkajúce sa vecí spomenutých v predchádzajúcich odsekoch (a), (b), (c), pokiaľ by ich navrhli úrady ktorejkoľvek zmluvnej strany.

(2) Spoločná komisia sa bude schádzať každý rok striedavo v Prahe a v Londýne a okrem toho sa môže zísť na žiadosť ktorejkoľvek strany na mieste, na ktorom sa obe zmluvné strany v jednotlivých prípadoch dohodnú.

(3) Zmluvné strany dojednajú rokovací poriadok spoločnej komisie.

Článok 4

Táto Dohoda sa nedotýka ustanovení a vykonávania Dohody o technickej spolupráci, pokiaľ z dojednania medzi zmluvnými stranami nevyplýva niečo iné.

Článok 5

Táto Dohoda sa vzťahuje na územie Československej socialistickej republiky a na územie Spojeného kráľovstva. Územie Spojeného kráľovstva zahŕňa Anglicko a Wales, Škótsko a Severné Írsko.

Článok 6

(1) Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a bude platiť päť rokov od tohto času. Po ukončení tohto obdobia sa predĺži jej platnosť vždy o jeden rok, ak niektorá zo zmluvných strán ju písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím začiatočného obdobia piatich rokov alebo šesť mesiacov pred koncom každého ďalšieho ročného obdobia platnosti.

(2) Ukončenie platnosti tejto Dohody sa nedotkne platnosti a plnenia zmlúv o kooperácii schválených podľa článku 2.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to poverení svojimi príslušnými vládami podpísali túto Dohodu.

Vyhotovené dvojmo v Brne 8. septembra 1972 v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Ivan Peter v. r.

Za vládu

Spojeného kráľovstva Veľkej Británie

a Severného Írska:

Lord P. E. Limerick v. r.

S. J. Barrett v. r.

PRÍLOHA

Hospodárska kooperácia, ktorá je predmetom úpravy tejto Dohody, zahŕňa:

(a) deľbu výrobných programov medzi podnikmi a organizáciami oboch zmluvných strán týkajúcu sa dielcov a súčastí pre stroje alebo iné zariadenie za účelom spoločnej výroby konečného výrobku;

(b) výrobu dielcov a častí podnikom jednej zmluvnej strany podľa špecifikácie odovzdanej podnikom alebo organizáciou druhej strany, pričom podnik alebo organizácia druhej zmluvnej strany vyrába konečný výrobok;

(c) zmluvy, podľa ktorých podnik alebo organizácia jednej zmluvnej strany má upraviť materiál obstaraný podnikom alebo organizáciou druhej zmluvnej strany;

(d) výmenu skúseností medzi podnikmi alebo organizáciami zmluvných strán so zreteľom na normalizáciu vo výrobe, zavádzanie vynálezov a vyspelej technológie, ako aj na technické informácie a dokumentáciu;

(e) všetky iné formy, na ktorých sa dohodne spoločná komisia spomenutá v článku 3.

Brno 8. septembra 1972

Vážený lord Limerick,

píšem Vám s odvolaním na Dohodu o kooperácii medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktorá bola podpísaná dnešného dňa, aby som Vám potvrdil dohodu, ku ktorej došlo medzi oboma vládami vo veci zmlúv o kooperácii uzavretých medzi ich podnikmi a organizáciami v priebehu platnosti Dohody, ktoré však v čase uzavretia nebudú schválené príslušnými úradmi oboch krajín s odvolaním na článok 2 Dohody.

Obe vlády sa dohodli, že v prípade, že by niektorá zo zmluvných strán v priebehu platnosti Dohody zaviedla obmedzenia čo do množstva, ktoré by sa mohli dotknúť uvedených zmlúv o kooperácii, posúdia obe vlády otázku schválenia s odvolaním na článok 2 alebo spôsobu uplatnenia takých obmedzení s cieľom, aby sa zabránilo škodám, ktoré by vznikli z týchto obmedzení stranám uvedených zmlúv.

Bol by som Vám vďačný, keby ste vo svojom oznámení o prijatí tohto listu potvrdili, že Vaša vláda súhlasí s jeho obsahom.

Úprimne Váš

Ing. Ivan Peter

Vážený pán lord Limerick
Štátny parlamentný podtajomník
pre obchod

Brno 8. septembra 1972

Vážený pán Peter,

potvrdzujem Vám príjem listu z dnešného dňa tohto znenia:

„Píšem Vám s odvolaním na Dohodu o kooperácii medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktorá bola podpísaná dnešného dňa, aby som Vám potvrdil dohodu, ku ktorej došlo medzi oboma vládami vo veci zmlúv o kooperácii uzavretých medzi ich podnikmi a organizáciami v priebehu platnosti Dohody, ktoré však v čase uzavretia nebudú schválené príslušnými úradmi oboch krajín s odvolaním na článok 2 Dohody.

Obe strany sa dohodli, že v prípade, že by niektorá zo zmluvných strán v priebehu platnosti Dohody zaviedla obmedzenia čo do množstva, ktoré by sa mohli dotknúť uvedených zmlúv o kooperácii, posúdia obe vlády otázku schválenia s odvolaním na článok 2 alebo spôsobu uplatnenia takých obmedzení s cieľom, aby sa zabránilo škodám, ktoré by vznikli z týchto obmedzení stranám uvedených zmlúv.

Bol by som Vám vďačný, keby ste vo svojom oznámení o prijatí tohto listu potvrdili, že Vaša vláda súhlasí s jeho obsahom.“

Potvrdzujem, že moja vláda s uvedeným súhlasí.

Úprimne Váš

lord P. E. Limerick

Vážený pán Ing. Ivan Peter
námestník ministra
zahraničného obchodu
Československej socialistickej republiky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.