Vyhláška č. 129/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Austrálskym spoločenstvom

Čiastka 33/1973
Platnosť od 30.10.1973 do07.06.2000
Účinnosť od 14.10.1973 do07.06.2000
Zrušený 40/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku VII nadobudla dohoda platnosť 19. decembrom 1972.

129

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. septembra 1973

o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Austrálskym spoločenstvom

Dňa 15. mája 1972 bola v Canberre podpísaná Obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Austrálskym spoločenstvom.

Podľa svojho článku VII nadobudla dohoda platnosť 19. decembrom 1972.

České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Austrálskym spoločenstvom

Československá socialistická republika a Austrálske spoločenstvo

s prianím rozvinúť vzájomne prospešný obchod medzi oboma krajinami a

s prihliadnutím na ciele Všeobecnej dohody o clách a obchode, ktorej sú obe krajiny zmluvnými stranami,

sa dohodli takto:

Článok I

Výmena tovaru medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať v súlade s právami a povinnosťami, ktoré majú ako zmluvné strany Všeobecnej dohody o clách a obchode.

Článok II

Zmluvné strany tejto dohody urobia všetky vhodné opatrenia, aby sa uľahčil a posilnil obchod medzi oboma krajinami a aby mal na ňom podiel väčší počet druhov tovaru, a to tak tradičné vývozy, ako aj vývozy, ktoré novo prichádzajú do úvahy, s cieľom, aby sa trvalo rozširoval vzájomne výhodný obchod.

Článok III

Zmluvné strany tejto dohody budú podporovať uzavieranie a prístup k medzinárodným surovinovým dohodám, ktorých účelom je zlepšiť podmienky medzinárodného obchodu so surovinami, o ktoré majú priamy záujem.

Článok IV

Zmluvy o výmene tovaru, ktorú upravuje táto dohoda, môžu uzavierať československé právnické osoby, ktoré majú oprávnenie na zahraničnoobchodnú činnosť, a austrálske právnické a fyzické osoby.

Článok V

Všetky platby týkajúce sa obchodu medzi oboma krajinami sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene.

Článok VI

Na podporu cieľov tejto dohody sa zriaďuje Spoločný obchodný výbor. Výbor bude posudzovať kroky, ktoré by sa mali urobiť na zlepšenie znalostí príslušných organizácií v oboch krajinách o obchodnej politike a praxi v druhej krajine. Výbor bude hodnotiť vývoj obchodu medzi oboma krajinami, skúmať problémy, ktoré by mohli byť prekážkou rozvoja obchodu, a posudzovať vhodné opatrenia na uľahčenie rastu obchodu.

Výbor sa bude schádzať v Canberre alebo v Prahe podľa spoločného dojednania.

Článok VII

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom, keď zmluvné strany tejto dohody si vymenia nóty, v ktorých si navzájom potvrdia, že sa dodržal ústavnými a inými predpismi ustanovený postup, ktorý je potrebný na to, aby táto dohoda nadobudla platnosť.

Táto dohoda dňom, keď nadobudne platnosť, zruší a nahradí Obchodnú zmluvu uzavretú v roku 1936 medzi Československou republikou a Austrálskym spoločenstvom a dojednania, ktoré túto zmluvu dopĺňajú a pozmeňujú.

Táto dohoda bude platiť po čas piatich rokov. Po uplynutí tohto času zostane naďalej v platnosti, môže ju však ktorákoľvek zmluvná strana tejto dohody písomnou výpoveďou skončiť; platnosť dohody zanikne po deväťdesiatich dňoch od doručenia tejto výpovede.

Na dôkaz toho podpísaní, ktorí boli na to riadne splnomocnení príslušnými vládami, podpísali túto dohodu.

Spísané v Canberre 16. mája 1972 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Československú socialistickú republiku:

Ing. Ivan Peter v. r.

Za Austrálske spoločenstvo:

John D. Anthony v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.