Vyhláška č. 21/1973 Zb.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám

(v znení č. 56/1973 Zb.)

Čiastka 8/1973
Platnosť od 20.03.1973 do31.12.1984
Účinnosť od 01.04.1973 do31.12.1984
Zrušený 103/1984 Zb.

21

VYHLÁŠKA

ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

z 1. marca 1973,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú po dohode so zúčastnenými orgánmi podľa § 70 ods. 1 a § 71 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a podľa § 195 Trestného zákona č. 140/1961 Zb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 ods. 2 znie:

(2) Pri prijatí do detského tábora ROH, do pionierskeho tábora, do zariadenia pre deti predškolského veku, do školy v prírode, do detskej ozdravovne alebo do detskej liečebne a v prípadoch určených podľa epidemiologickej situácie orgánmi hygienickej služby sú rodičia alebo iné osoby, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti, povinní predložiť písomné vyhlásenie o tom, že okresný hygienik alebo ošetrujúci lekár nenariadil dieťaťu karanténne opatrenie a že, pokiaľ im je známe, dieťa v posledných dňoch neprišlo do styku s osobami, ktoré ochoreli na niektorú prenosnú chorobu.“

2. § 6 ods. 1 písm. a) a b) znie:

a) pravidelné očkovanie proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu, dávivému kašľu, kiahňam, prenosnej detskej obrne, osýpkam a prípadne proti ďalším prenosným chorobám, ktoré podľa súčasných poznatkov vedy určí hlavný hygienik Slovenskej socialistickej republiky (§ 8 až 11),

b) osobitné očkovanie proti tuberkulóze, kiahňam a tetanu (§ 12 a 13).“

3. § 8 ods. 2 znie:

(2) Preočkovanie proti tuberkulóze sa vykoná, ak sa to ukáže potrebné podľa výsledkov vykonaných skúšok, vždy v prvom a v ôsmom roku povinnej školskej dochádzky a v kalendárnom roku, v ktorom občan dovŕši osemnásty rok života, a podľa epidemiologickej situácie aj v piatom roku povinnej školskej dochádzky a v kalendárnom roku, v ktorom občan dovŕši dvadsiaty piaty a tridsiaty rok života.“

4. § 10 ods. 1 znie:

(1) Základné očkovanie proti kiahňam sa vykoná v čase od dokončeného šiesteho do dokončeného osemnásteho mesiaca života dieťaťa.“

5. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

㤠11a

Základné očkovanie proti osýpkam sa vykoná živou očkovacou látkou, a to najskôr v prvom dni trinásteho mesiaca života dieťaťa.“

6. § 12 znie:

㤠12

U osôb, ktoré sú pri svojej povinnej činnosti vystavené zvýšenému nebezpečenstvu nákazy tuberkulózou, kiahňami a tetanom, vykoná sa preočkovanie, prípadne sa začne alebo vykoná základné očkovanie proti týmto chorobám pred začatím takej činnosti. Preočkovanie týchto osôb proti tetanu sa vykoná v desaťročných lehotách, proti kiahňam v trojročných lehotách; preočkovanie proti tuberkulóze sa vykoná, ak sa to ukáže potrebné.“

7. V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú ustanovenia tohto odseku o osobitnom očkovaní proti brušnému týfusu, paratýfom a tularémií.

8. § 16 vrátane nadpisu znie:

㤠16

Očkovanie pri úrazoch, poraneniach a nehojacich sa ranách

Pri úrazoch, poraneniach, vredoch predkolenia a iných nehojacich sa ranách, pri ktorých je nebezpečenstvo ochorenia na tetanus, očkuje sa proti tomuto ochoreniu; pri uhryznutí podozrivým zvieraťom sa očkuje proti besnote. Tieto očkovania sa vykonávajú ako súčasť liečebno-preventívnej starostlivosti podľa osobitných pokynov Ministerstva zdravotníctva SSR.“

9. § 26 ods. 2 znie:

(2) Pri lekárskych prehliadkach sa vykoná podrobné klinické a anamnestické vyšetrenie najmä aj s ohľadom na tuberkulózu. U pracovníkov, ktorí majú pracovať v potravinárstve, v úpravniach vôd, pri obsluhe vodovodných zariadení a pri výrobe liečiv, vykoná sa aj podrobné mikrobiologické vyšetrenie s ohľadom na možné nosičstvo zárodkov brušného týfusu a paratýfov.“

10. V § 36 v prvej vete za bodkočiarkou sa slová „ich ochranné očkovanie“ nahrádzajú slovami „potrebné opatrenia proti šíreniu prenosných chorôb“ a slová „a potom v určených lehotách“ sa vynechávajú.

11. § 39 ods. 1 znie:

(1) Ochrannú dezinsekciu treba vykonávať podľa potreby vo všetkých závodoch, zariadeniach a v priestoroch prístupných verejnosti, ako aj v jednotlivých domoch a bytoch.“

12. § 40 ods. 2 znie:

(2) Ak je to odôvodnené výskytom hlodavcov, vykonáva sa podľa nariadenia národného výboru - spravidla na návrh okresného hygienika - hromadná ochranná deratizácia časti alebo celého územia obce.“

13. § 41 ods. 1 znie:

(1) Orgány hygienickej služby v odborných otázkach usmerňujú činnosť organizácií vykonávajúcich ochrannú dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu, vykonávajú dozor nad dodržiavaním technických noriem a pracovných postupov schválených orgánmi hygienickej služby a nad účinnosťou vykonávaných prác a ukladajú opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.“

14. § 48 ods. 2 znie:

(2) Karanténa spočíva v tom, že osoby podozrivé z nákazy sa oddelia od ostatných a lekár ich vyšetruje a pozoruje; vykonáva sa v bytoch, v ústavoch, v zariadeniach a na všetkých iných miestach, kde je to potrebné v záujme boja proti prenosným chorobám, prípadne v zariadeniach osobitne zriadených na tento cieľ alebo určených plánom opatrení v prípade výskytu karanténnych chorôb.“

15. V § 49 sa v odseku 2 slovo „nariaďuje“ nahrádza slovami „môže nariadiť“ a v odseku 3 sa slovo „podrobí“ nahrádza slovami „môže podrobiť“.

16. Príloha vyhlášky sa mení a dopĺňa takto:

a) Časť I písm. A sa dopĺňa o tieto prenosné choroby, na ktoré sa vzťahujú opatrenia ustanovené vo vyhláške:

73. lambliáza (Lambliasis, Giardiasis)

74. akútne hnačkové ochorenia neznámeho pôvodu

75. červienka (Erysipeloidum)

76. ruža (Erysipelas)

77. plynová flegmóna (Gangraena emphysematosa)

78. rinoskleróm (Rhinoscleroma)

79. vakcínia (Vaccinia)

80. pásový opar (Herpes zoster)

81. trypanozomiáza (Trypanosomiasis)

82. pásomnica (Taeniasis, Hymenolepidosis)

83. strongyloidóza (Strongyloidosis)

84. trichiuriáza (Trichiuriasis)

85. trichomoniáza (Trichomoniasis urogenitalis)

86. epidemická keratokonjunktivitída (Keratoconiunctivitis epidemica)

87. infekčná konjunktivitída (Coniunctivitis infectiosa)

88. mastitída (Mastitis)

89. encefalitída po očkovaní (Encephalitis post vaccinationem)

90. stafylokokové ochorenia novorodencov

91. hnisavá meningitída (Meningitis purulenta)“.

b) Z časti I písm. B sa vypúšťajú ochorenia uvedené pod č. 8, 10, 12, 16 a 17.

c) Časť II písm. A sa dopĺňa o tieto choroby, pri ktorých môže ošetrujúci lekár povoliť domácu izoláciu:

24. lambliáza (Lambliasis, Giardiasis)

25. akútne hnačkové ochorenia neznámeho pôvodu

26. ruža (Erysipelas)

27. plynová flegmóna (Gangraena emphysematosa)

28. rinoskleróm (Rhinoscleroma)

29. vakcínia (Vaccinia)

30. trypanozomiáza (Trypanosomiasis)

31. pásomnica (Taeniasis, Hymenolepidosis)

32. strongyloidóza (Strongyloidosis)

33. mrle (Enterobiasis, Oxyuriasis)

34. encefalitída po očkovaní (Encephalitis post vaccinationem)“.

d) Časť II písm. B sa dopĺňa o tieto choroby, pri ktorých môže ošetrujúci lekár upustiť od izolácie:

15. červienka (Erysipeloidum)

16. pásový opar (Herpes zoster)

17. impetigo (Impetigo contagiosa)

18. epidemická keratokonjunktivitída (Keratoconiunctivitis epidemica)

19. infekčná konjunktivitída (Coniunctivitis infectiosa)

20. mastitída (Mastitis)

21. trichiuriáza (Trichiuriasis)

22. trichomoniáza (Trichomoniasis urogenitalis)“.


Čl. II

Zrušuje sa úprava č. 14/1969 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR o pravidelnom očkovaní proti osýpkam.1)

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1973.


Minister spravodlivosti:

JUDr. Király v. r.

Minister zdravotníctva:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Táto úprava bola registrovaná v čiastke 40/1969 Zb.