Vyhláška č. 174/1973 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností

Čiastka 41/1973
Platnosť od 27.12.1973 do30.11.1977
Účinnosť od 01.01.1974 do30.11.1977
Zrušený 65/1977 Zb.

174

VYHLÁŠKA

Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti

z 20. decembra 1973,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností

Slovenská komisia pre vedecké hodnosti ustanovuje po dohode so Slovenskou akadémiou vied, Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj a Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 12 ods. 3 zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti:


Čl. I

Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností sa mení a dopĺňa takto:

1. § 16 ods. 3 písm. c) znie:

c) autoreferát kandidátskej a doktorskej dizertácie v rozsahu do 20 strán písaných strojom alebo autoreferát doktorskej dizertácie v rozsahu do 40 strán písaných strojom (ďalej len „autoreferáť).“

2. Za § 16 sa vkladajú § 16a, 16b, 16c, 16d, ktoré znejú:

㤠16a

(1) Autoreferátom sa rozumie stručné vyjadrenie základných myšlienok, metód a zámerov kandidátskej alebo doktorskej dizertácie.

(2) Účelom autoreferátov je:

a) umožniť širšiemu okruhu vedeckých a odborných pracovníkov príslušných odborov sústavne a priebežne sa oboznamovať s obsahom a závermi vedeckej činnosti obsiahnutými v kandidátskych a doktorských dizertačných prácach,

b) zabezpečiť pohotové využívanie vedeckých výsledkov v praxi,

c) skvalitniť úroveň obhajoby kandidátskych a doktorských dizertácií tým, že každý pracovník, ktorému sa autoreferát doručil, má možnosť písomne poslať svoje dotazy, pripomienky alebo námietky predsedovi komisie pre obhajoby alebo ich predniesť na obhajobe kandidátskych alebo doktorských dizertácií a dizertant je povinný zaujať k nim stanovisko.

§ 16b

(1) Autoreferát má formát 143x215 mm. Musí byť vytlačený alebo rozmnožený iným obdobným spôsobom nahrádzajúcim tlač. Prvú a druhú stranu autoreferátu treba upraviť podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu tejto vyhlášky.

(2) Autoreferát sa člení podľa tejto osnovy:

a) súčasný stav problematiky, ktorá je predmetom dizertácie, s prehľadom literatúry, ktorá sa zaoberá skúmanými otázkami,

b) cieľ dizertačnej práce,

c) zvolená metóda spracovania,

d) výsledky práce s uvedením nových poznatkov,

e) závery pre prax a pre ďalší rozvoj vednej disciplíny,

f) zoznam najdôležitejších publikovaných prác dizertanta, ktoré majú vzťah k skúmanej problematike, ako i ohlas týchto prác s uvedením, kde a kedy boli uverejnené recenzie v Československej socialistickej republike alebo v zahraničí,

g) resumé v ruskom, prípadne aj v ďalšom svetovom jazyku v rozsahu 1-2 strán písaných strojom.

§ 16c

(1) Autoreferát treba vydať v takom počte výtlačkov, aby ho bolo možné rozoslať osobám, orgánom a inštitúciám, ktoré môžu mať záujem o skúmanú problematiku. Zasiela sa pracovisku, pri ktorom komisia pôsobí, sekretariátu Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, oponentom, členom komisie, pred ktorou sa bude obhajoba konať, pracovisku uchádzača a ďalším pracoviskám, organizáciám a inštitúciám podľa zoznamu, ktorý zostavia vedecké kolégiá Slovenskej akadémie vied, rektori vysokých škôl, prípadne dekani fakúlt, a to podľa jednotlivých skupín odborov vied.

(2) Autoreferát treba zaslať osobám, orgánom, organizáciám alebo inštitúciám uvedeným v odseku 1 najneskoršie 6 týždňov predo dňom obhajoby.

§ 16d

(1) Vytlačenie alebo iné rozmnoženie autoreferátu kandidátskej a doktorskej dizertácie zabezpečí orgán, organizácia alebo inštitúcia, kde obhajovaná dizertačná práca vznikla, napr. vysoká škola, fakulta alebo vedecký ústav Slovenskej akadémie vied alebo iný vedeckovýskumný ústav.

(2) Náklady spojené s vytlačením alebo iným rozmnožením autoreferátu uhrádza materské alebo školiace pracovisko dizertanta po vzájomnej dohode.

(3) Rozoslanie autoreferátu kandidátskych a doktorských dizertácií zabezpečí pracovisko, kde je zriadená komisia pre obhajoby, podľa pokynu predsedu príslušnej komisie.“

3. V § 18 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

4. V § 22 ods. 1 tretia a štvrtá veta sa nahrádzajú týmto znením: „Vyhlášku spolu s autoreferátom dizertácie zašle 6 týždňov predo dňom obhajoby sekretariátu Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, oponentom, členom komisie, pred ktorou sa bude obhajoba konať, pracovisku uchádzača a ďalším pracoviskám, organizáciám a inštitúciám podľa zoznamu, ktorý zostavia vedecké kolégiá Slovenskej akadémie vied, rektori vysokých škôl, prípadne dekani fakúlt, a to podľa jednotlivých skupín odborov vied. Pracovisko, ktorému sa vyhláška zaslala, zabezpečí, aby sa s jej obsahom i s autoreferátom mohli oboznámiť všetci príslušní pracovníci.“


Čl. II

Žiadosti o povolenie obhajoby podané do dňa účinnosti tejto vyhlášky sa posudzujú, pokiaľ ide o autoreferát dizertačnej práce, podľa predpisov do tej doby platných, aj keď k obhajobe dizertácie dôjde po účinnosti tejto vyhlášky.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1974.


Predseda:

Prof. Dr. Filkorn DrSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 198/1964 Zb.

Vzor 01