Nariadenie vlády č. 88/1973 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriadení Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Čiastka 25/1973
Platnosť od 10.08.1973
Účinnosť od 10.08.1973

OBSAH

88

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 9. júla 1973

o zriadení Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 32 ods. 2 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa zriaďuje Právnická fakulta v Košiciach.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ing. Hanus v. r.