Zákon č. 74/1973 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach

Čiastka 21/1973
Platnosť od 03.07.1973 do30.04.1990
Účinnosť od 03.07.1973 do30.04.1990
Zrušený 83/1990 Zb.

OBSAH

74

ZÁKON

z 28. júna 1973,

ktorým sa mení zákon č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Ustanovenie § 1 až 5 zákona č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach sa nevzťahujú na odborové organizácie.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.