Zákon č. 166/1973 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1974

Čiastka 41/1973
Platnosť od 27.12.1973 do31.12.1974
Účinnosť od 01.01.1974 do31.12.1974

166

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 20. decembra 1973

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1974

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Určenie výšky štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) sa určujú sumou 58 033 115 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 58 033 115 000 Kčs

(príloha č. 1)

(2) V štátnom rozpočte republiky je obsiahnutý

súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu republiky (dotácie zo štátneho rozpočtu republiky) vo výške 8 366 100 000 Kčs

a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 9 026 200 000 Kčs

(príloha č. 2).

§ 2

Splnomocnenie

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže premietnuť do štátneho rozpočtu republiky, ak sa tým nenaruší jeho vyrovnanosť, najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a organizačné zmeny, ďalej upraviť súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom, ak sa zmenia predpoklady, za ktorých boli tieto vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky určené.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1974.


Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.


Príloha č. 1 zákona SNR č. 166/1973 Zb.

CELKOVÝ PREHĽAD

štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1974

Príjmyv tis. Kčs
Príjmy zo socialistického hospodárstva14 813 046
Dane od obyvateľstva a poplatky 7 814 000
Ostatné príjmy 586 069
Dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu federácie34 820 000
Spolu58 033 115
Výdavkyv tis. Kčs
Hospodárstvo21 314 735
Kultúrne a sociálne opatrenia17 566 432
Obrana a bezpečnosť 1 149 430
Správa 459 343
Súdy, prokuratúry a arbitráž 150 875
Súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom17 392 300
Spolu58 033 115

Príloha č. 2 zákona SNR č. 166/1973 Zb.

Súhrnný finančný vzťah (dotácie) a účelové subvencie národným výborom zo štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1974

KrajDotácie
(v tis. Kčs)
Účelové subvencie
(v tis. Kčs)
Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy 749 6461 550 333
Západoslovenský krajský národný výbor2 009 9082 500 836
Stredoslovenský krajský národný výbor2 763 5942 499 004
Východoslovenský krajský národný výbor2 842 9522 476 027
Spolu8 366 1009 026 200