Nariadenie vlády č. 170/1973 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien vykonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel

Čiastka 41/1973
Platnosť od 27.12.1973 do31.08.1990
Účinnosť od 27.12.1973 do31.08.1990
Zrušený 337/1990 Zb.

OBSAH

170

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 22. decembra 1973,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien vykonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 42 ods. 3 a § 44 ods. 1 písm. d) zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon):


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel sa mení a dopĺňa takto:

1. Ustanovenie § 14 znie:

㤠14

(1) Príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných umelcov odvádzajú fondom, s výnimkami uvedenými v odsekoch 2 až 4, príspevok vo výške 2 % hrubej odmeny.

(2) Z autorských odmien plynúcich československým občanom zo zahraničia sa odvádza fondom príspevok vo výške 40 % hrubej odmeny; minister môže v prípadoch hodných zreteľa výšku tohto príspevku znížiť.

(3) Ak nejde o prípady uvedené v odseku 2, dedičia autorských práv a autori fotografických diel odvádzajú fondom, ak dosiahnu ročné príjmy z autorských odmien

a) vyššie ako 50 000 Kčs, ale nižšie ako 100 000 Kčs, príspevok vo výške 3 %,

b) vyššie ako 100 000 Kčs, príspevok vo výške 5 %

celkových ročných príjmov; z príjmov podrobených vyššiemu príspevku nesmie však po odpočte príspevku zostať príjemcovi menej ako z najvyššieho súčtu odmien podrobeného ešte nižšiemu príspevku.

(4) Príspevok podľa odsekov 1 až 3 sa neodvádza z odmien oslobodených od dane podľa § 4 zákona č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení zákona č. 160/1968 Zb. a z odmien, ktoré podliehajú dani zo mzdy.

(5) Príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov patria fondom a tvoria základné zdroje ich príjmov na plnenie ich úloh (§ 41 autorského zákona).“

2. Ustanovenie § 15 znie:

㤠15

(1) Organizácia, ktorá vypláca odmenu, zrazí príspevok podľa § 14 ods. 1 a 2, v prípadoch podľa § 14 ods. 3 zrazí preddavkove príspevok vo výške 2 %. Zrazené sumy vyúčtuje a odvedie hromadne za kalendárny mesiac vždy do 20. dňa nasledujúceho mesiaca organizácii príslušnej na vyberanie príspevkov (§ 16).

(2) Príjemcovia autorských odmien, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 3, sú povinní poukázať príslušnej vyberajúcej organizácii rozdiel medzi príspevkom zaplateným preddavkove zrážkou a príspevkom, ktorý majú povinnosť uhradiť, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku.

(3) Príspevky z odmien prijatých od občanov a ohlásených podľa § 5 ods. 2 zákona č. 36/1965 Zb. v znení zákona č. 160/1968 Zb. uhradí príjemca odmeny priamo organizácii príslušnej na vyberanie príspevkov.“


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Colotka v. r.