Uznesenie č. 41/1973 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Čiastka 13/1973
Platnosť od 30.04.1973

41

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia

z 26. apríla 1973

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje podľa čl. 53 ods. 4 ústavného zákona o československej federáciizákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia zo 6. marca 1973 č. 14 Zb. o poskytovaní pôžičiek so štátnym príspevkom mladým manželom.

Indra v.r.