Vyhláška č. 80/1973 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a služieb výpočtovej techniky

(v znení č. 99/1973 Zb., 147/1973 Zb.)

Čiastka 23/1973
Platnosť od 20.07.1973 do31.07.1985
Účinnosť od 01.09.1973 do31.07.1985
Zrušený 49/1985 Zb.

80

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu

z 11. júla 1973,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a služieb výpočtovej techniky

Federálny štatistický úrad po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb.:


Oddiel I

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Touto vyhláškou sa upravujú dodávky prác a služieb vykonávaných na strojoch a zariadeniach výpočtovej techniky a prác s nimi súvisiacich1) (ďalej len „zariadenia výpočtovej techniky“).

(2) Prácami a službami podľa odseku 1 sú najmä:

a) organizačné, programátorské a projekčné práce (prípravné, pomocné a kompletačné práce, zavádzanie prostriedkov výpočtovej, dokladovej a organizačnej techniky, zavádzanie automatizácie, školenie kádrov v oblasti výpočtovej, dokladovej a organizačnej techniky, výstavba výpočtových stredísk),

b) práce, ktoré súvisia so spracovaním dát na zariadeniach výpočtovej techniky (prípravné a pomocné práce, práce na strojoch malej, strednej a veľkej mechanizácie, práce vykonávané na všetkých typoch analógových, číslicových a hybridných počítačov, na prevodníkoch a kresliacich zariadeniach a reprografických zariadeniach nadväzujúcich na výpočtovú techniku),

c) používanie prostriedkov výpočtovej, dokladovej a organizačnej techniky.

§ 2

Druhy hospodárskych zmlúv

(1) Na práce a služby uvedené v § 1 sa uzavierajú spravidla tieto hospodárske zmluvy (ďalej len „zmluva“):

a) o dlhodobej spolupráci spravidla na čas 5 rokov,

b) o vypracovaní projektu automatizovaného systému riadenia alebo projektu systému riadenia technologických procesov,

c) o vypracovaní čiastkovej časti projektu alebo vypracovaní programu,

d) o spracovaní úloh na zariadeniach výpočtovej techniky na čas aspoň jedného kalendárneho roka,

e) o jednorazovom spracovaní úloh na zariadeniach výpočtovej techniky,

f) o príprave vedecko-technických výpočtov, resp. simulácií (utvorení matematického modelu alebo opisu) alebo vypracovaní programu vedecko-technického výpočtu, resp. simulácie (prípadne včítane utvorenia strojového modelu na analógovom počítači alebo hybridnom systéme),

g) o vykonaní vedecko-technického výpočtu alebo uskutočnení experimentu na strojovom modeli (o uskutočnení simulácie) na zariadeniach výpočtovej techniky,

h) o používaní prostriedkov výpočtovej, dokladovej a organizačnej techniky.

(2) Zmluvy sa uzavierajú písomne.

§ 3

Podklady na uzavretie zmlúv

(1) Podkladom na uzavretie zmluvy o dlhodobej spolupráci [§ 2 ods. 1 písm. a)] je spravidla organizáciami dohodnutá projektová úloha.

(2) Podkladom na uzavretie zmluvy o prieskume a o vypracovaní projektu automatizovaného systému riadenia alebo projektu systému riadenia technologických procesov [§ 2 ods. 1 písm. b)] a čiastkovej časti projektu alebo programu [§ 2 ods. 1 písm. c)] je zadávací list; tento list musí obsahovať aspoň opis požadovanej práce a lehotu, dokedy sa má práca vykonať a odovzdať.

(3) Podkladom na uzavretie zmluvy o spracovaní na zariadeniach výpočtovej techniky na kalendárne obdobie [§ 2 ods. 1 písm. d)] a zmluvy o jednorazovom spracovaní na zariadeniach výpočtovej techniky [§ 2 ods. 1 písm. e)] je organizáciami dohodnutý vykonávací projekt.

(4) Podkladom na uzavretie zmluvy o vypracovaní programu alebo o príprave vedecko-technického výpočtu, resp. ich simulácie [§ 2 ods. 1 písm. f)] je zadávací list; tento list musí obsahovať aspoň jednoduchý opis riešeného programu alebo presný matematický model včítane kvantitatívnych údajov a ďalej lehotu, v ktorej sa má práca vykonať a odovzdať.

(5) Podkladom na uzavretie zmluvy o vykonaní vedecko-technického výpočtu, resp. simulácie [§ 2 ods. 1 písm. g)] na zariadeniach výpočtovej techniky je program výpočtu alebo strojový model.

(6) Podkladom na uzavretie zmluvy o používaní prostriedkov výpočtovej, dokladovej a organizačnej techniky [§ 2 ods. 1 písm. h)] je spravidla požiadavka niektorej z organizácií.

§ 4

Lehoty na predkladanie zmlúv

(1) Návrh zmluvy na práce a služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), c), e), f) a g) na obdobie kratšie ako jeden rok predkladá odberateľ dodávateľovi podľa potreby. Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy najneskôr do jedného mesiaca od jeho doručenia.

(2) Návrh zmluvy na práce a služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), d), f) a g) na obdobie najmenej jedného roka predkladá odberateľ dodávateľovi aspoň tri mesiace pred začiatkom obdobia, na ktoré sa má zmluva uzavrieť. Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy najneskôr do jedného mesiaca od jeho doručenia.

(3) Ak vzhľadom na dodatočnú potrebu odberateľa vzniknutú v priebehu spracovania alebo podľa výsledkov skúšobnej prevádzky treba doplniť alebo prepracovať projekt alebo program, organizácie na návrh odberateľa buď zmenia doterajšiu zmluvu, alebo uzavrú novú zmluvu.

§ 5

Náležitosti zmlúv a ich zmeny

(1) Organizácie sa v zmluve predovšetkým dohodnú:

a) o opise prác; pri spracovaní na zariadeniach výpočtovej techniky o označení dohodnutého projektu a programu,

b) o predpokladanom rozsahu spracovania,

c) o spôsobe a lehotách odovzdávania nosičov dát a odovzdania výsledkov spracovania,

d) o období, na ktoré sa zmluva uzaviera,

e) o cene s odkazom na platný cenník alebo cenové rozhodnutie,

f) o spôsobe fakturácie.

(2) Ďalej sa organizácie v zmluve spravidla dohodnú aj o týchto náležitostiach:

a) o predpokladanom počte položiek rozvrhnutom na konkrétne časové úseky (štvrťročné, mesačné), prípadne určenom podľa jednotlivých organizačných útvarov odberateľa a dodávateľa,

b) o predpokladanom finančnom objeme prác a služieb,

c) o použitom type zariadenia výpočtovej techniky,

d) o súčinnosti dodávateľa a odberateľa pri vypracovaní projektu (ich vzájomné práva a povinnosti),

e) o spôsobe záverečného posúdenia (oponentúry) vypracovaného projektu alebo programu,

f) o zľavách z ceny určenej cenníkom,

g) o type programovacieho jazyka a operačného systému, o analytickej metóde, prípadne matematickom modeli, ak to vyžaduje formulácia úlohy,

h) o spôsobe a termínoch úschovy nosičov dát a ich skartácie,

i) o spôsobe rozvrhnutia ceny pri režime súčasnej práce na viacerých programoch,

j) o stupni utajenia,

k) o spôsobe náhradného spracovania pri poruche systému počítača, event. o priorite zostáv (prác), ktoré treba spracovať,

l) o určení náhradného spôsobu dodania výsledkov spracovania pre prípad, že ich nemožno odovzdať dohodnutým spôsobom.

(3) Organizácie sa podľa potreby dohodnú o zmene zmluvy, ak sa zmenia podmienky ovplyvňujúce jej plnenie, najmä o odovzdaní podkladov alebo položiek vo väčšom množstve, ako je prípustná odchýlka (§ 10).

§ 6

Dodávatelia musia prednostne uspokojovať dôležité a neodkladné potreby ústredných orgánov.

Oddiel II

Dodávky prác a služieb výpočtovej techniky

§ 7

Projekt a program spracovania

Projekt automatizovaného systému riadenia (pre oblasť riadenia a správy), prípadne projekt systému riadenia (pre oblasť riadenia technologických procesov) [§ 2 ods. 1 písm. b)] má dve časti:

a) predprojektovú dokumentáciu, ktorá zahŕňa projektovú úlohu,

b) vlastný projekt, ktorý tvorí dve časti

1. úvodný projekt,

2. technický projekt systému alebo subsystému.

§ 8

Vstupné údaje na spracovanie

(1) Vstupné údaje na spracovanie podľa zmluvy uzavretej podľa § 2 písm. d) a e) sa môžu odovzdať prostredníctvom nosičov dát alebo formou spriahnutého alebo nespriahnutého prenosu dát. Nosičmi dát sa rozumejú najmä podklady (listiny, formuláre), dierne štítky, dierna páska, magnetická páska a pod.

(2) Nosiče dát musia mať úpravu a náležitosti určené vykonávacím projektom, musia byť čitateľné, úplné a formálne i vecne správne. Za kvalitu údajov na spracovanie zodpovedá odberateľ.

(3) Dodávateľ zodpovedá za bezpečné uloženie nosičov dát, ktoré mu odberateľ odovzdal na spracovanie, aby nedošlo k ich strate alebo znehodnoteniu, a zodpovedá za dodržanie predpisov o zachovaní štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva.

(4) Ak sa údaje na spracovanie odovzdávajú formou spriahnutého alebo nespriahnutého prenosu dát, zodpovedá za úplnosť a kvalitu odovzdávaných údajov organizácia, ktorá ich vysiela. Prenosové cesty, termíny, spôsob a kvalitu prenosu zabezpečuje odberateľ po predchádzajúcej dohode s dodávateľom a príslušným orgánom spojov.

§ 9

Odovzdanie údajov na spracovanie

(1) Údaje na spracovanie na zariadeniach výpočtovej techniky sa musia dodávateľovi odovzdať v termínoch, množstve a spôsobom určeným v zmluve. Ak lehota odovzdania údajov je určená podľa dní, rozumejú sa tým pracovné dni. Ak sa vo vykonávacom projekte alebo v zmluve nedohodne inak, je odberateľ povinný odovzdávať dodávateľovi údaje plynulo a rovnomerne každý pracovný deň.

(2) Ak nosiče dát nemajú náležitosti uvedené v zmluve úplné, oznámi dodávateľ odberateľovi závadu neodkladne po jej zistení. Odberateľ je povinný závadu odstrániť alebo dodávateľovi bez meškania dať presný pokyn na jej odstránenie. Ak k odstráneniu závady došlo do 8. hodiny rannej, platí, že nosiče dát boli odovzdané v tento deň; pokiaľ boli nosiče dát odovzdané, prípadne závady odstránené až po tomto termíne, považuje sa, že nosiče dát boli odovzdané až nasledujúci deň.

(3) Údaje odovzdané pred dohodnutým termínom sa považujú za odovzdané až v dohodnutej lehote. Ak sa organizácie nedohodnú inak, sú údaje odovzdané včas, ak boli doručené určeného dňa do 8. hodiny rannej do miesta určeného dodávateľom. Ak pripadne posledný deň lehoty na deň, ktorý nie je pracovným dňom dodávateľa, je posledným dňom nasledujúci pracovný deň dodávateľa. Pri prenose dát v spriahnutom režime nemôže odberateľ vzniesť námietky proti oneskorenému odovzdaniu výsledkov spracovania, pokiaľ k závade došlo pri prenose dát.

(4) O odovzdaní a prevzatí údajov vedú obe strany evidenciu, ktorá obsahuje najmä druh a počet údajov (nosičov dát), dátum a hodinu odovzdania a prevzatia.

(5) Neúplnosť nosičov dát vrátených dodávateľom po spracovaní odberateľovi je odberateľ povinný písomne oznámiť dodávateľovi najneskôr do 5 dní po tom, čo ich dostal, ak sa organizácie nedohodnú inak.

§ 10

Prípustné odchýlky

Ak sa organizácie nedohodnú inak, môže sa počet dokladov alebo položiek odovzdaných na spracovanie v jednom časovom období odchyľovať od dohodnutého počtu pri dohovorenom počte

do 300 000 o ± 10 %

do 500 000 o ± 5 %

nad 500 000 o ± 2 %.

§ 11

Odovzdanie výsledkov spracovania

(1) Výsledkami spracovania na zariadeniach výpočtovej techniky sa rozumejú všetky formy výstupných údajov, ktoré sú uvedené v zmluve, napr. zostavy, tabuľky, rozbory, výstupné záznamy na nosičoch dát, na mikrofilme, prenos výstupných údajov v spriahnutom i nespriahnutom režime.

(2) Ak je lehota odovzdania výsledkov spracovania dohodnutá časovým obdobím od odovzdania dokladov, začína sa táto lehota dňom nasledujúcim po dni, keď sa odovzdali všetky doklady. Ak tento deň pripadá na deň, ktorý nie je pracovným dňom, začína sa lehota nasledujúcim pracovným dňom dodávateľa.

(3) Výsledky spracovania a nosiče dát odovzdá dodávateľ v miestnom styku na dohodnutom mieste na potvrdenie, v ktorom odberateľ vyznačí dátum a hodinu prevzatia. Pri použití verejnej dopravy alebo pošty v medzimiestnom styku zasiela dodávateľ výsledky a doklady odberateľovi ako doporučenú zásielku alebo iným dohodnutým spôsobom.

(4) Výsledky spracovania sú odovzdané včas, ak boli

a) v miestnom i medzimiestnom osobnom styku odberateľovi odovzdané posledný deň lehoty najneskôr v určenú hodinu, a ak hodina nie je určená, do 8. hodiny rannej nasledujúceho pracovného dňa. Ak posledný deň lehoty pripadne na deň, ktorý nie je pracovným dňom dodávateľa, je posledným dňom nasledujúci pracovný deň dodávateľa;

b) pri použití verejnej dopravy alebo pošty odovzdané posledný deň lehoty dohodnutému spoju verejnej dopravy alebo pošte. Ustanovenia o poslednom dni, ktorý nie je pracovným dňom dodávateľa, platia obdobne;

c) pripravené na prenos dát v určenú hodinu, a ak hodina nie je určená, do 8. hodiny rannej nasledujúceho dňa, aj keď ku skutočnému prenosu došlo vplyvom príslušného orgánu spojov neskôr.

§ 12

Priebeh a spôsob spracovania na číslicových počítačoch

(1) Zmluvou sa určí prevádzkový režim spracovania údajov vo výpočtovom stredisku. Prevádzkové režimy sa spravidla rozdeľujú do troch skupín:

a) uzavretá prevádzka, pri ktorej výpočtové stredisko zabezpečuje komplexné spracovanie (obstaranie alebo prevzatie vstupných médií, uskutočnenie výpočtu, tlač výsledkov, spracovanie výsledkov v požadovanej úprave a ich odoslanie),

b) otvorená prevádzka (poskytnutie strojového času počítača, prípadne iných zariadení výpočtovej techniky k voľnej dispozícii odberateľovi),

c) diaľková prevádzka (spriahnutá prevádzka spojená s diaľkovým prenosom dát, s napojenými koncovými stanicami - terminálmi).

(2) Dodávateľ zodpovedá za správnu funkciu zariadení a ďalej za obsluhu, ak ju zabezpečuje.

(3) Pri otvorenej prevádzke je odberateľ povinný, ak sa v zmluve nedohodne inak, upresniť objednávku strojového času najneskôr do stredy do 12. hodiny kalendárneho týždňa predchádzajúceho pred kalendárnym týždňom plnenia. Dodávateľ určí presný termín najneskôr do piatku do 12. hodiny.

(4) Pri otvorenej prevádzke je odberateľ povinný ustanoviť sa do priestoru výpočtového strediska najneskôr 15 minút pred začiatkom prideleného strojového času a byť pripravený na začatie spracovania údajov, prípadne na zosúhlasenie a odskúšanie programov. Pre vlastný výpočet je odberateľ povinný pripraviť program (uložený na príslušnom vstupnom médiu), potrebné dáta, pracovný predpis pre obsluhu zariadení výpočtovej techniky, prípadne formuláre na tlač výsledkov. O priebehu výpočtu vedie operátor dodávateľa záznam, ktorý je zástupca odberateľa povinný po ukončení výpočtu potvrdiť s prípadnými výhradami. Prestávky vo výpočte vzniknuté následkom okolností na strane odberateľa idú na jeho vrub.

(5) Pri otvorenej prevádzke sa za splnenú lehotu plnenia považuje poskytnutie strojového času v deň určený podľa § 12 ods. 3, najneskôr do 6. hodiny nasledujúceho pracovného dňa.

(6) Pri začatí výpočtových prác na novom programe je odberateľ povinný vyplniť registračný záznam o programe; po jeho dokončení a zavedení do bežnej prevádzky je odberateľ povinný vypracovať stručnú správu o obsahu a forme programu a odovzdať ju dodávateľovi, pokiaľ program vypracovala iná organizácia než dodávateľ. Majetkové práva odberateľa k programu zostávajú tým nedotknuté.

§ 13

Priebeh a spracovanie vedecko-technických výpočtov a simulácií na análogových počítačov v hybridných systémoch

(1) Zmluvou sa určí prevádzkový režim spracovania vedecko-technického výpočtu, prípadne uskutočnenia simulácie na analógovom počítači alebo hybridnom systéme. Prevádzkové režimy sa rozdeľujú spravidla do dvoch skupín:

a) uzavretá prevádzka, pri ktorej výpočtové stredisko (analógové alebo hybridné laboratórium) zabezpečuje spracovanie výpočtu alebo uskutočnenie simulácie,

b) otvorená prevádzka, pri ktorej sa pracovník odberateľa aktívne zúčastní uskutočnenia výpočtu, resp. simulácie za prípadnej asistencie odborných pracovníkov dodávateľa.

(2) Pri otvorenej prevádzke je odberateľ povinný, ak sa v zmluve nedohodne inak, upresniť objednávku strojového času najneskôr do stredy do 12. hodiny kalendárneho týždňa predchádzajúceho pred kalendárnym týždňom plnenia. Dodávateľ určí presný termín najneskôr do piatku do 12. hodiny.

(3) Pri otvorenej prevádzke je odberateľ povinný ustanoviť sa do priestoru výpočtového strediska (laboratória) najneskôr 15 minút pred začiatkom prideleného strojového času. Nečerpanie strojového času v dohodnutom rozsahu a prestávky vo výpočte vzniknuté následkom okolností na strane odberateľa idú na jeho vrub.

(4) Pri otvorenej prevádzke sa za splnenú lehotu plnenia považuje poskytnutie strojového času v deň určený podľa § 12 ods. 3, najneskôr do 6. hodiny nasledujúceho pracovného dňa.

(5) Ak sa v zmluve nedohodne inak, zruší dodávateľ zapojenie strojového modelu, resp. programu pre výpočet na analógovom počítači (výmennej programovacej doske) pri otvorenej prevádzke najskôr 1 týždeň po skončení simulácie alebo výpočtu, pri uzavretej prevádzke najskôr 1 týždeň po odovzdaní výsledkov výpočtu, resp. simulácie.

§ 14

Úschova nosičov dát

(1) Ak sa v zmluve nedohodne inak, uschováva dodávateľ nosiče dát uvedené v § 8 ods. 1 po čas 2 mesiacov odo dňa odovzdania výsledkov spracovania. O dlhšej lehote sa môžu organizácie dohodnúť najmä v tom prípade, keď sa nosiče dát majú použiť na ďalšie spracovanie. V tomto prípade sa organizácie dohodnú na pravidelnom obnovovaní nosičov informácií a o úhrade za ne.

(2) Ak odberateľ uschované nosiče dát neprevezme do konca uschovávacieho času, odovzdá ich dodávateľ aj bez súhlasu odberateľa na skartáciu. Výťažok zo skartácie v tomto prípade patrí dodávateľovi.

(3) Ak ide o nosiče dát v zmluve taxatívne uvedené, pre ktoré platí dlhší uschovávací čas podľa osobitných predpisov, odošle dodávateľ tieto nosiče dát po uplynutí uschovávacieho času určeného v odseku 1 odberateľovi na jeho náklad.

(4) Dodávateľ i odberateľ vedú o úschove i vyradení nosičov dát jednoduchú evidenciu.

Oddiel III

Dôsledky porušenia záväzkov a iných právnych povinností

§ 15

Práva zo zodpovednosti za vady (reklamačné konanie)

(1) Odberateľ, ktorému bol v dôsledku vadnej práce dodávateľa dodaný vadný projekt alebo program, má nárok na bezplatné odstránenie vád. Dodávateľ je povinný odstrániť vady, len ak ich odberateľ reklamoval najneskôr v čase, keď odstránenie vád má ešte význam z technického alebo ekonomického hľadiska. V opačnom prípade má odberateľ právo požadovať vrátenie zaplatenej ceny. Dodávateľ je povinný zaplatenú cenu vrátiť a majetkové sankcie zaplatiť, len ak odberateľ reklamoval vady najneskôr do troch rokov od splnenia.

(2) Vady výsledkov spracovania na zariadeniach výpočtovej techniky spôsobené vadnou prácou dodávateľa,

a) ktoré sú zrejmé už pri prevzatí, je odberateľ povinný reklamovať písomne u dodávateľa do 10 pracovných dní od prevzatia,

b) ktoré možno zistiť až pri vyhotovení účtovných a štatistických výkazov alebo bilančných zostáv, do 10 pracovných dní po ich zostavení, najneskôr však do 14 mesiacov od prevzatia výsledkov spracovania.

Organizácie sa môžu dohodnúť na dlhších lehotách.

(3) Pri uzavretej prevádzke spracovania na číslicových počítačoch zodpovedá dodávateľ za správnosť výsledkov spracovania podľa projektu v plnom rozsahu. Za chyby vzniknuté vadou programu zodpovedá dodávateľ iba vtedy, keď ich spracoval; v tom prípade je povinný urobiť náhradné spracovanie. Nezodpovedá však za chyby v nosičoch dát, ak ich podľa vykonávacieho projektu nemohol zistiť. Pri otvorenej prevádzke zodpovedá za správnosť výpočtu a za využitie prideleného strojového času odberateľ, okrem prípadov, keď k nesprávnosti výpočtu došlo vadnou prácou dodávateľa. Pri diaľkovej prevádzke nesie zodpovednosť za správnosť výpočtu odberateľ; dodávateľ zodpovedá len za včasnosť výpočtu, a to vtedy, ak sa dohodla záväzná priorita úlohy.

(4) Pri uzavretej prevádzke spracovania vedecko-technických výpočtov, resp. simulácií na analógových počítačoch a hybridných systémoch zodpovedá dodávateľ za správnosť výsledkov spracovania v plnom rozsahu. Za chyby vzniknuté vadou programu zodpovedá dodávateľ iba vtedy, keď program spracoval. Nezodpovedá však za chyby v nosičoch dát. Pri otvorenej prevádzke zodpovedá za správnosť výpočtu a za využitie prideleného strojového času odberateľ.

(5) Odberateľ k reklamácii podľa potreby pripojí podrobnejšiu špecifikáciu vád a v závažných prípadoch i vadné výsledky spracovania, prípadne i vrátené doklady, ak je to potrebné najmä pre nové vyhotovenie výsledkov spracovania.

(6) Dodávateľ je povinný najneskôr do 10 kalendárnych dní po tom, čo dostal reklamáciu, oznámiť odberateľovi, či reklamáciu uznáva alebo odmieta; ak reklamáciu odmieta, musí uviesť dôvody.

(7) Odberateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie výsledkov spracovania, ak ich pre vady v spracovaní nemožno použiť na určený účel alebo ak oprava alebo vyhotovenie nových výsledkov spracovania by trvali tak dlho, že by výsledky spracovania stratili z technického alebo ekonomického hľadiska význam.

(8) Ak je reklamácia oprávnená a odberateľ prevzatie výsledkov spracovania neodmietne (odsek 7), dodávateľ vadné výsledky spracovania na vlastný náklad opraví alebo vyhotoví nové, a to prednostne v lehote, na ktorej sa dohodne s odberateľom. Ak vadné výsledky podľa dohody s dodávateľom opraví odberateľ, uhrádza náklady opravy dodávateľ.

(9) Ak nedostatky výsledkov spracovania spôsobila vada údajov alebo iného podkladového materiálu odberateľa, ktorú dodávateľ nemohol zistiť, uhrádza náklady opravy alebo vyhotovenia nových výsledkov spracovania odberateľ.

(10) Ak vadu výsledkov spracovania dodávateľ zistil po ich odovzdaní odberateľovi, je povinný bez zbytočného odkladu mu to oznámiť. Práva odberateľa tým zostávajú nedotknuté.

(11) Výsledky spracovania a nosiče dát pripojené k reklamácii vráti dodávateľ odberateľovi po potvrdení správnosti opakovaného výpočtu.

§ 16

Náhradné spracovanie

(1) Ak odberateľ bezprostredne po prevzatí výsledkov spracovania zistí, že tieto výsledky majú závažné nedostatky vzniknuté spracovaním u dodávateľa, takže sú na daný účel nepoužiteľné, a ak ide o nebezpečenstvo z omeškania, bezodkladne tieto závady u dodávateľa písomne reklamuje. Dodávateľ je povinný bez ohľadu na výsledok reklamácie zabezpečiť náhradné spracovanie do 24 hodín. Náklady až do rozhodnutia o reklamácii nesie dodávateľ.

(2) Ak sa zistí, že požiadavka náhradného spracovania bola neoprávnená, prípadne že vadu spôsobil sám odberateľ (napr. odovzdaním nesprávnych údajov na spracovanie), alebo ak odberateľ nepredloží (podľa § 15) všetky určené podklady pre reklamačné konanie, je povinný dodávateľovi uhradiť všetky náklady spojené s náhradným spracovaním a ďalej zaplatiť penále vo výške 10 % z ceny tohto náhradného spracovania.

§ 17

Nadväznosť výsledkov spracovania

Ak odberateľ odmietne prevzatie vadných výsledkov spracovania podľa § 15 ods. 7, pričom odmietnuté výsledky spracovania mali byť podkladom pre spracovanie iných výsledkov a odberateľ si musel potrebné údaje spracovať inak, je dodávateľ povinný zabezpečiť nadväznosť nasledujúcich výsledkov spracovania.

§ 18

Majetkové sankcie

(1) Ak počet podkladov alebo položiek odovzdaných odberateľom v príslušnom časovom období na spracovanie na zariadeniach výpočtovej techniky nedosiahne dohovorený počet znížený o prípustnú odchýlku (§ 10), je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi za podklady alebo položky chýbajúce do dohovoreného počtu zníženého o prípustnú odchýlku penále vo výške 10 % z ceny prác, ktoré by sa na základe týchto podkladov alebo položiek vykonali.

(2) Ak neodovzdá odberateľ podklady alebo dodávateľ výsledky spracovania včas, je organizácia, ktorá sa omeškala, povinná zaplatiť jednorazové penále vo výške 0,5 % z ceny príslušných výsledkov spracovania; ak na neodovzdané výsledky spracovania nadväzujú ešte iné výsledky, ktoré pre oneskorenie odovzdania dokladov dodávateľ nemohol včas spracovať alebo ich pre oneskorenie v spracovaní odberateľ nemohol včas použiť, aj z ceny týchto ďalších výsledkov spracovania.

(3) Pri prácach, pri ktorých sa prejavujú sezónne výkyvy (napr. orba, zber úrody, sezónne nákupy tovaru), môžu sa organizácie dohodnúť na majetkových sankciách odchylne od ustanovení odsekov 1 a 2. Odberateľ je povinný dodávateľovi oznámiť sezónne výkyvy v počte dokladov alebo položiek najneskôr 15 dní pred začiatkom časového obdobia, v ktorom sa má spracovanie uskutočniť.

(4) Ak dodávateľ nesplní iné záväzky než uvedené v odseku 2 alebo ak neodstráni vady v dohodnutej lehote, je povinný odberateľovi zaplatiť penále

a) pri organizačných, programátorských a projekčných prácach [podľa § 1 ods. 2 písm. a)] vo výške 0,5 % z celkovej ceny projektu za každý začatý kalendárny týždeň omeškania, najviac však 5 %,

b) pri prácach súvisiacich so spracovaním dát na zariadeniach výpočtovej techniky [§ 1 ods. 2 písm. b)]

1. s dennou periodicitou vo výške 1 % z celkovej ceny za každý začatý deň omeškania, najviac však 5 %,

2. s viac než dennou až 10-dňovou periodicitou vo výške 0,7 % z celkovej ceny za každú jednotku času, o ktorý je dodávka oneskorená,2) najviac však 3 %,

3. s vyššou periodicitou než 10-dňovou a pri jednorazových prácach vo výške 0,5 % z celkovej ceny za každý začatý týždeň omeškania, najviac však 2 %,

c) pri ostatných prácach a službách [§ 1 ods. 2 písm. c) a d)] jednorazovo vo výške 0,5 % z celkovej ceny týchto prác a služieb.

§ 19

Ďalšie použitie spracúvaného materiálu

Dodávateľ je oprávnený vykonať z podkladov odberateľa práce a služby na zariadeniach výpočtovej techniky (§ 1 ods. 2) aj pre inú organizáciu iba s písomným súhlasom odberateľa.


Záverečné ustanovenia

§ 20

Zrušuje sa vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 154/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojových počtovníckych prác.

§ 21

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1973.


Predseda:

Ing. Kazimour v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Použité termíny sú podľa ČSN 36 9001 „Stroje na zpracování dat - Názvosloví číslicových a analogových počítačů".

2) Napr. pri 3-dňovej periodicite sa jednotkou času rozumejú 3 dni.