Vyhláška č. 91/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islamskej republiky Pakistan o leteckých službách

Čiastka 26/1973
Platnosť od 22.08.1973
Účinnosť od 06.09.1973
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XIX Dohoda nadobudla platnosť 2.februárom 1971.

91

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 31.mája 1973

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islamskej republiky Pakistan o leteckých službách


Dňa 2.septembra 1969 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islamskej republiky Pakistan o leteckých službách.

Podľa svojho článku XIX Dohoda nadobudla platnosť 2. februárom 1971.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islamskej republiky Pakistan o leteckých službách

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Islamskej republiky Pakistan, ďalej nazývané zmluvnými stranami, súc stranami Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a Dohody o tranzite medzinárodných leteckých dopravných služieb, podpísaných v Chicagu siedmeho decembra 1944, a vedené prianím uzavrieť dohodu za účelom zriadenia leteckých služieb medzi a za ich územiami, sa dohodli takto:

Článok I

Na účely tejto Dohody

a) „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve podpísaný v Chicagu siedmeho decembra 1944;

b) „letecký úrad“ znamená, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Federálny výbor pre dopravu, správu civilného letectva, a pokiaľ ide o Islamskú republiku Pakistan, generálneho riaditeľa civilného letectva alebo v oboch prípadoch každú osobu alebo orgán poverený vykonávaním úloh, ktoré v súčasnosti vykonávajú uvedené orgány;

c) „územie“ vo vzťahu k zmluvnej strane znamená pozemné oblasti a teritoriálne vody k nim priliehajúce a spadajúce pod zvrchovanosť, suverenitu, ochranu alebo mandát tejto zmluvnej strany;

d) „letecké služby“, „medzinárodná letecká služba“, „letecký podnik“ a „pristátie na neobchodné účely“ majú význam uvedený v článku 96 Dohovoru;

e) „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana určila písomným oznámením druhej zmluvnej strane v súlade s článkom III tejto Dohody.

Článok II

(1) Každá zmluvná strana poskytuje druhej zmluvnej strane práva ustanovené v tejto Dohode za účelom zriadenia a vykonávania pravidelných medzinárodných leteckých služieb na tratiach uvedených v Prílohe tejto Dohody. Také služby a trate sa v ďalšom nazývajú „dohodnuté služby“ a „určené trate“. Letecké podniky určené každou zo zmluvných strán budú pri vykonávaní dohodnutej služby na určenej trati používať tieto práva:

a) lietať bez pristátia cez územie druhej zmluvnej strany,

b) pristávať na uvedenom území na neobchodné účely a

c) nakladať a vykladať cestujúcich, tovar a poštu v ktoromkoľvek bode na určených tratiach s prihliadnutím na ustanovenia Prílohy tejto Dohody.

(2) Žiadne ustanovenie odseku 1 tohto článku nedáva leteckému podniku jednej zmluvnej strany právo nakladať na území druhej zmluvnej strany cestujúcich, tovar alebo poštu prepravované za náhradu alebo platbu s určením do iného bodu na území tejto zmluvnej strany.

Článok III

(1) Každá zmluvná strana má právo určiť jeden letecký podnik na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach. Toto určenie oznámi jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane písomne.

(2) Druhá zmluvná strana po tom, čo dostane písomné oznámenie, udelí, s výhradou ustanovení odseku 3 a 4 tohto článku, bez odkladu určenému leteckému podniku príslušné prevádzkové oprávnenie.

(3) Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže požadovať od leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou, aby preukázal svoju spôsobilosť dodržiavať podmienky podľa zákonov a predpisov, ktoré tento úrad obvykle a primerane uplatňuje pri prevádzke medzinárodných leteckých služieb.

(4) Každá zmluvná strana má právo odmietnuť určený letecký podnik alebo odmietnuť udelenie prevádzkových oprávnení spomínaných v odseku 2 tohto článku alebo uložiť také podmienky leteckému podniku v používaní práv ustanovených v článku II tejto Dohody, ktoré považuje za nevyhnutné, v prípade, keď si nie je istá, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola tohto podniku náleží zmluvnej strane, ktorá určuje letecký podnik, alebo jej štátnym príslušníkom.

(5) Letecký podnik určený a oprávnený podľa odseku 2 tohto článku môže začať kedykoľvek vykonávanie dohodnutých služieb za predpokladu, že v súlade s ustanoveniami článku VIII tejto Dohody boli pre takú službu určené tarifné podmienky.

Článok IV

(1) Každá zmluvná strana má právo odvolať prevádzkové oprávnenie alebo zrušiť vykonávanie práv ustanovených v článku II tejto Dohody leteckým podnikom určeným druhou zmluvnou stranou alebo uložiť také podmienky pri vykonávaní týchto práv, aké považuje za nevyhnutné,

a) v ktoromkoľvek prípade, keď nie je presvedčená o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola leteckého podniku náleží zmluvnej strane, ktorá určuje letecký podnik, alebo štátnym príslušníkom tejto zmluvnej strany; alebo

b) v prípade, keď sa letecký podnik nebude spravovať zákonmi a predpismi zmluvnej strany, ktorá tieto práva udelila; alebo

c) v prípade, že tento letecký podnik inak nebude postupovať v súlade s ustanoveniami tejto Dohody.

(2) Pokiaľ by okamžité odvolanie prevádzkového oprávnenia, zrušenie výkonu práv alebo uloženie podmienok uvedených v odseku 1 toho článku nebolo nevyhnutné na zabránenie ďalšiemu porušovaniu zákonov a predpisov, uplatní sa toto právo až po porade s druhou zmluvnou stranou.

Článok V

(1) Zákony a predpisy každej zmluvnej strany sa budú vzťahovať na lietanie a prevádzku lietadla leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou pri vstupe na územie prvej zmluvnej strany, v čase pobytu a pri výstupe z tohto územia, ako aj za letu nad týmto územím.

(2) Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany, týkajúce sa vstupu, pobytu a výstupu cestujúcich, posádky a nákladu na jej územie alebo z jej územia sa budú vzťahovať aj na cestujúcich, posádku, a náklad lietadla určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.

Článok VI

(1) Určené letecké podniky oboch zmluvných strán budú mať riadne a rovnaké možnosti na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach medzi a za ich územiami.

(2) Pri vykonávaní dohodnutých služieb určený letecký podnik každej zmluvnej strany bude brať do úvahy záujmy určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany, aby nedošlo k nevhodnému ovplyvňovaniu služieb, ktoré tento podnik vykonáva na úplne alebo čiastočne zhodnej trati.

(3) Kapacita poskytovaná určeným leteckým podnikom jednej zmluvnej strany a kapacita poskytovaná určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany na každej určenej trati bude v rozumnom pomere k dopytu verejnosti po leteckej preprave na tejto trati.

(4) Pri uplatňovaní zásad uvedených v predchádzajúcich odsekoch tohto článku

a) dohodnuté služby vykonávané každým z určených leteckých podnikov budú mať za hlavný cieľ za predpokladu rozumného vyťaženia utvoriť podľa priebežne a rozumne predpokladaných požiadaviek kapacitu primeranú preprave pochádzajúcej z územia jednej zmluvnej strany a určenej pre územie druhej zmluvnej strany;

b) práva určeného leteckého podniku každej zmluvnej strany nakladať a vykladať v bodoch na území druhej zmluvnej strany medzinárodnú prepravu určenú pre tretie krajiny alebo z tretích krajín prichádzajúcu sa budú uplatňovať v súlade so zásadou, že taká preprava bude len doplnková a kapacita bude vychádzať

ba) z potrieb leteckej dopravy medzi krajinou pôvodu a krajinami určenia a z potrieb leteckej dopravy v oblasti, cez ktorú určený letecký podnik uskutočňuje svoje lety, pričom sa vezmú do úvahy miestne a oblastné letecké služby;

bb) z hospodárnosti priameho spoja leteckého podniku.

(5) Letecké úrady zmluvných strán budú schvaľovať východiskovú predpokladanú kapacitu pred začatím prevádzky dohodnutých služieb, ako aj každú neskoršiu zmenu kapacity.

Článok VII

(1) Každá zmluvná strana zabezpečí, aby jej určený letecký podnik predkladal leteckému úradu druhej zmluvnej strany čo možno najskôr odpisy taríf, letových poriadkov včítane akýchkoľvek zmien a všetky ďalšie informácie týkajúce sa vykonávania dohodnutých služieb včítane informácií o kapacite poskytovanej na každej z určených tratí a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré možno požadovať, aby si letecký úrad druhej zmluvnej strany bol istý, že požiadavky tejto Dohody sa náležite dodržiavajú.

(2) Každá zmluvná strana zabezpečí, aby jej určený letecký podnik predkladal leteckému úradu druhej zmluvnej strany štatistiky týkajúce sa prepravy vykonanej pri dohodnutých službách a ukazujúce body nakladania a vykladania pri týchto službách.

Článok VIII

(1) Tarify na prepravu uskutočňované podľa tejto Dohody určeným leteckým podnikom každej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany alebo z tohto územia sa dojednajú v prvom stupni medzi určenými leteckými podnikmi oboch zmluvných strán a budú brať zreteľ na zodpovedajúce tarify prijaté Medzinárodným združením leteckých dopravcov. Akékoľvek takto dojednané tarify podliehajú schváleniu leteckých úradov oboch zmluvných strán.

(2) Ak sa nedosiahne dohoda, spor sa bude riešiť v súlade s článkom XV.

(3) Žiadne nové ani upravené tarify nebudú platiť, pokiaľ nebudú schválené leteckými úradmi zmluvných strán v súlade s odsekom 1 tohto článku alebo určené v súlade s ustanoveniami článku XV tejto Dohody. Až do určenia taríf v súlade s ustanoveniami tohto článku zostanú už platné tarify naďalej v platnosti.

Článok IX

Určený letecký podnik každej zmluvnej strany bude mať právo udržiavať na území druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál nevyhnutný na vykonávanie leteckých služieb.

Článok X

(1) Lietadlo používané na prevádzku dohodnutých služieb určeným leteckým podnikom jednej zmluvnej strany, ako aj obvyklé vybavenie lietadla, pohonné hmoty a mastiace oleje, náhradné dielce a palubné zásoby lietadla včítane potravín, nápojov, tabakových výrobkov a drobného tovaru určeného na predaj cestujúcim na palube budú oslobodené od všetkých colných poplatkov a iných dávok pri dovoze na územie druhej zmluvnej strany za predpokladu, že všetko vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadla až do času, keď sa z krajiny znova vyvezú alebo spotrebujú počas letu nad územím druhej zmluvnej strany.

(2) S výnimkou poplatkov za poskytnuté služby budú rovnako oslobodené od poplatkov a dávok

a) pohonné hmoty a mastiace oleje prijaté na palubu lietadla na území jednej zmluvnej strany a určené na použitie v tomto lietadle určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany na určených tratiach, aj keď sa zásoby môžu použiť na časti trati vedúcej cez územie zmluvnej strany, kde sa prijali na palubu;

b) náhradné dielce dovezené na územie jednej zmluvnej strany za účelom údržby alebo opráv lietadla určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany uskutočňujúceho let na určenej trati; a

c) zásoby prijaté na palubu lietadla na území jednej zmluvnej strany v rozsahu vymedzenom úradmi tejto zmluvnej strany a určené na použitie na palube tohto lietadla uskutočňujúceho let na určených tratiach.

(3) Obvyklé palubné vybavenie lietadla, pohonné hmoty a mastiace oleje, zásoby lietadla, ako aj náhradné dielce na palube lietadla leteckého podniku každej zmluvnej strany sa môžu vyložiť na území druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných úradov tejto zmluvnej strany. V takom prípade budú uložené pod dohľadom týchto orgánov až do času, keď sa z krajiny znova vyvezú alebo inak použijú v súlade s colnými predpismi.

(4) S vybavením, zásobami a materiálom dovezeným na územie jednej zmluvnej strany, ako je uvedené v predchádzajúcich odsekoch, sa nesmie nakladať bez súhlasu colných orgánov tejto zmluvnej strany.

Článok XI

Poplatky za používanie letísk a iných zariadení na území každej zmluvnej strany sa budú vyberať na základe sadzieb určených jej príslušnými orgánmi v súlade s článkom 15 Dohovoru.

Článok XII

(1) Prevody zvyškov z príjmov nad náklady, ktoré dosiahol určený letecký podnik ktorejkoľvek zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany, sa budú uskutočňovať v súlade s platnými devízovými predpismi druhej zmluvnej strany a v rámci platnej platobnej dohody medzi oboma krajinami.

(2) Zmluvné strany urobia opatrenia na uľahčenie prevodov príjmov do druhej krajiny.

Článok XIII

(1) V duchu úzkej spolupráce sa budú letecké úrady oboch zmluvných strán v prípade potreby radiť, aby sa zabezpečilo dodržiavanie zásad a uplatňovanie ustanovení tejto Dohody.

(2) Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať druhú zmluvnú stranu o poradu na prerokovanie návrhu na akékoľvek úpravy tejto Dohody, ktoré by považovala za žiadúce. Porada sa uskutoční do šesťdesiatich dní odo dňa podania žiadosti. Akákoľvek zmena tejto Dohody na porade dohodnutá nadobudne platnosť, len čo sa potvrdí výmenou diplomatických nót. Ak sa úprava týka len Prílohy Dohody, porada sa uskutoční medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán. Ak sa tieto úrady dohodnú na novej alebo upravenej Prílohe, dohodnuté zmeny nadobudnú platnosť, len čo sa potvrdia výmenou diplomatických nót.

Článok XIV

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek dať druhej zmluvnej strany písomnú výpoveď, ak si praje skončiť platnosť tejto Dohody. Táto výpoveď sa zároveň oznámi Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. Platnosť tejto Dohody sa skončí jeden rok odo dňa, keď výpoveď dostala druhá zmluvná strana, pokiaľ sa výpoveď po vzájomnej dohode neodvolá pred uplynutím tohto obdobia. Ak druhá zmluvná strana prijatie výpovede nepotvrdí, výpoveď sa bude považovať za doručenú štrnásť dní po tom, čo ju dostala Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

Článok XV

Akýkoľvek spor vzniknutý pri výklade alebo vykonávaní tejto Dohody alebo jej Prílohy sa urovná priamym rokovaním medzi leteckými úradmi zmluvných strán. Ak nedôjde k dohode medzi leteckými úradmi, urovnajú spor zmluvné strany diplomatickou cestou.

Článok XVI

V prípade dojednania mnohostranného dohovoru alebo dohody týkajúcich sa leteckej dopravy, ku ktorým sa obe zmluvné strany pripoja, sa táto Dohoda pozmení tak, aby bola v súlade s ustanoveniami takého dohovoru alebo dohody.

Článok XVII

Táto Dohoda a každá výmena diplomatických nót podľa článku XIII bude registrovaná v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok XVIII

Príloha tejto Dohody sa považuje za súčasť Dohody a všetky odkazy na Dohodu sa budú týkať aj Prílohy, pokiaľ nie je výslovne ustanovené inak.

Článok XIX

Dohoda bude schválená podľa ústavných požiadaviek obsiahnutých vo vnútroštátnych zákonoch a predpisoch každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť po výmene diplomatických nót dátumom neskoršej z oboch diplomatických nót potvrdzujúcich splnenie týchto požiadaviek. Ustanovenia tejto Dohody sa budú predbežne vykonávať odo dňa podpisu.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, majúci riadne poverenie svojich vlád, podpísali túto Dohodu.

Dané v Prahe 2.septembra 1969 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

M. Murín v. r.

Za vládu

Islamskej republiky Pakistan:

M. A. Alvie v. r.

PRÍLOHA

Zoznam I

1. Trate, ktoré môže mať v prevádzke určený letecký podnik Islamskej republiky Pakistan:

Body odletu:Bod určenia:Medziľahlé body:Body za Československom:
Body v PakistanePrahaBody na Strednom východe, v Perzskom zálive, v severnej Afrike, v južnej a juhovýchodnej Európe, v ZSSRStredná a západná Európa včítane Spojeného kráľovstva, severná a južná Amerika

Zoznam II

2. Trate, ktoré môže mať v prevádzke určený letecký podnik Československej socialistickej republiky:

Bod odletu:Bod určenia:Meziľahlé body:Body za Pakistanom:
PrahaKaráčíBody v južnej a juhovýchodnej Európe, v ZSSR, body na Strednom východe alebo v Zjednotenej arabskej republike, body v Perzskom záliveBody v juhovýchodnej Ázii, body na Ďalekom východe, body v Austrálii

3. Dodatočnou dohodou leteckých úradov oboch zmluvných strán sa určia body, ktorými povedú linky určených leteckých podnikov na uvedených tratiach. Letecké úrady budú vychádzať zo zásady, že určené letecké podniky môžu pri všetkých letoch alebo pri ktoromkoľvek lete vynechávať pristátie v ktoromkoľvek z bodov takto určených za predpokladu, že dohodnuté služby určeného leteckého podniku jednej zmluvnej strany sa budú začínať v bode na jej území a nebudú sa končiť na území druhej zmluvnej strany, pokiaľ by sa nedohodlo inak.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.