Vyhláška č. 90/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Malajzie o leteckých službách medzi a za ich územiami

Čiastka 26/1973
Platnosť od 22.08.1973
Účinnosť od 06.09.1973
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 16 Dohoda nadobudla platnosť 2. májom 1973.

90

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 5. júna 1973

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Malajzie o leteckých službách medzi a za ich územiami


Dňa 2. mája 1973 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Malajzie o leteckých službách medzi a za ich územiami.

Podľa svojho článku 16 Dohoda nadobudla platnosť 2. májom 1973.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Malajzie o leteckých službách medzi a za ich územiami

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Malajzie, súc stranami Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a vedené prianím uzavrieť dohodu za účelom zriadenia leteckých služieb medzi a za ich územiami, sa dohodli takto:

Článok 1

Na účely tejto Dohody, pokiaľ zo súvislostí nevyplýva inak:

a) výraz „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7.decembra 1944 a zahŕňa všetky Prílohy prijaté podľa článku 90 tohto Dohovoru a všetky zmeny Príloh alebo Dohovoru podľa jeho článkov 90 a 94;

b) výraz „letecký úrad“ znamená, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Federálne ministerstvo dopravy a každú inú osobu alebo orgán poverený vykonávaním úloh, ktoré v súčasnosti vykonáva toto Federálne ministerstvo dopravy, alebo podobných úloh, a pokiaľ ide o Malajziu, ministra spojov a každú inú osobu alebo orgán poverený vykonávaním úloh, ktoré v súčasnosti vykonáva tento minister, alebo podobných úloh;

c) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana určila písomným oznámením druhej zmluvnej strane v súlade s článkom 3 tejto Dohody na vykonávanie leteckých služieb na tratiach určených v Prílohe tejto Dohody;

d) výraz „územie“ vo vzťahu k štátu znamená pozemné oblasti a teritoriálne vody k nim priliehajúce a spadajúce pod zvrchovanosť, suverenitu, ochranu alebo mandát tohto štátu;

e) výrazy „letecká služba“, „medzinárodná letecká služba“, „letecký podnik“ a „pristátie na neobchodné účely“ majú význam uvedený v článku 96 Dohovoru; a

f) výrazy „dohodnuté služby“ a „určené trate“ znamenajú medzinárodné letecké služby a trate uvedené v Prílohe tejto Dohody.

Článok 2

(1) Každá zmluvná strana poskytuje druhej zmluvnej strane práva ustanovené v tejto Dohode za účelom zriadenia leteckých služieb na tratiach uvedených v príslušnej časti pripojeného zoznamu (ďalej len „dohodnuté služby“ a „určené trate“). Dohodnuté služby sa môžu začať okamžite alebo neskôr podľa priania zmluvnej strany, ktorej sa práva poskytnú.

(2) S výhradou ustanovení tejto Dohody letecké podniky určené každou zo zmluvných strán budú pri prevádzke dohodnutej služby na určenej trati používať tieto práva:

a) lietať bez pristátia cez územie druhej zmluvnej strany,

b) pristávať na uvedenom území na neobchodné účely a

c) pristávať na uvedenom území v bodoch určených pre túto trať v zozname k tejto Dohode na účely vykladania a nakladania cestujúcich, tovaru a pošty v medzinárodnej preprave.

(3) Žiadne ustanovenie odseku 2 tohto článku nedáva leteckým podnikom jednej zmluvnej strany právo nakladať na území druhej zmluvnej strany cestujúcich, tovar alebo poštu prepravované za náhradu alebo platbu s určením do iného bodu na území tejto druhej zmluvnej strany.

Článok 3

(1) Každá zmluvná strana má právo určiť písomným oznámením druhej zmluvnej strane jeden alebo viac leteckých podnikov na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach.

(2) Druhá zmluvná strana po tom, čo dostane písomné určenie, udelí, s výhradou ustanovení odseku 3 a 4 tohto článku, bez odkladu určenému leteckému podniku alebo leteckým podnikom príslušné prevádzkové oprávnenie.

(3) Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže požadovať od leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou, aby preukázal svoju spôsobilosť dodržiavať podmienky podľa zákonov a predpisov, ktoré tento úrad obvykle a primerane uplatňuje v súlade s ustanoveniami Dohovoru pri prevádzke medzinárodných obchodných leteckých služieb.

(4) Každá zmluvná strana môže odmietnuť určený letecký podnik a odoprieť alebo odvolať práva udelené leteckému podniku podľa odseku 2 článku 2 tejto Dohody alebo uložiť leteckému podniku pri využívaní týchto práv také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné, v prípade, keď si nie je istá, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola leteckého podniku náleží zmluvnej strane, ktorá určuje letecký podnik, alebo v prípade konzorcia leteckých podnikov vláde alebo štátnym príslušníkom štátov, ktorých letecké podniky tvoria toto konzorcium; pokiaľ ide o konzorcium, platí výhrada, že existujú platné dohody o leteckej doprave medzi zmluvnou stranou, od ktorej sa vyžaduje prevádzkové povolenie, a každým zo štátov, ktorých letecké podniky tvoria konzorcium, a týkajú sa predpokladanej leteckej služby.

(5) Kedykoľvek po tom, čo sa ustanovenia odseku 1 a 2 tohto článku splnili, letecký podnik na to určený a oprávnený môže začať vykonávanie dohodnutých služieb za predpokladu, že sa služba bude vykonávať až vtedy, keď budú v súlade s ustanoveniami článku 7 tejto Dohody pre takú službu určené tarifné podmienky.

(6) Každá zmluvná strana môže zastaviť využívanie práv udelených leteckému podniku podľa odseku 2 článku 2 tejto Dohody alebo uložiť leteckému podniku pri ich využívaní také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné, v prípade, keď sa letecký podnik nebude spravovať zákonmi a predpismi zmluvnej strany, ktorá tieto práva poskytuje, alebo inak pri vykonávaní leteckej služby nepostupuje v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto Dohode; platí pritom výhrada, že pokiaľ by okamžité zastavenie výkonu práv alebo uloženie podmienok nebolo nevyhnutné na zabránenie ďalšiemu porušovaniu zákonov a predpisov, uplatní sa až po porade s druhou zmluvnou stranou.

Článok 4

(1) Lietadlá používané na prevádzku medzinárodných služieb určenými leteckými podnikmi oboch zmluvných strán, ako aj ich obvyklé vybavenie, náhradné dielce, pohonné hmoty a mastiace oleje, zásoby lietadla (včítane potravy, nápojov a tabaku) uložené na palube takého lietadla budú oslobodené od všetkých colných poplatkov, inšpekčných daní a iných poplatkov a dávok pri prílete na územie druhej zmluvnej strany za predpokladu, že také vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadla až do tých čias, keď sa znova vyvezú.

(2) Pohonné hmoty, mastiace oleje, náhradné dielce, obvyklé vybavenie a zásoby lietadla dovezené na územie jednej zmluvnej strany určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany alebo pre tento letecký podnik alebo prijaté na palubu lietadla určeného leteckého podniku s tým, že sa použijú výhradne pri vykonávaní medzinárodných služieb, budú oslobodené od všetkých národných poplatkov a dávok, včítane colných poplatkov a inšpekčných daní ukladaných na území prvej zmluvnej strany, aj keď sa tieto zásoby majú použiť na úsekoch cesty nad územím zmluvnej strany, v ktorej sa vzali na palubu. Môže sa požadovať, aby uvedený materiál bol pod colným dohľadom alebo kontrolou.

(3) Obvyklé zariadenie lietadla, náhradné dielce, zásoby lietadla, pohonné hmoty a mastiace oleje ponechávané na palube lietadla jednej zmluvnej strany sa môžu vyložiť na území druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných úradov tejto strany, ktoré môžu požiadať, aby tento materiál bol uložený pod ich dohľadom až do tých čias, keď sa znova vyvezie alebo sa s ním inak naloží v súlade s colnými predpismi.

(4) Pohonné hmoty, mastiace oleje, náhradné dielce, obvyklé vybavenie lietadla a zásoby lietadla prijaté na palubu lietadla jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany a použité výlučne pri letoch medzi dvoma bodmi na území tej istej zmluvnej strany nebudú z hľadiska colných poplatkov, inšpekčných daní a iných podobných národných a miestnych poplatkov a dávok požívať menej priaznivý režim, než aký sa poskytuje národným leteckým podnikom alebo leteckým podnikom požívajúcim najvyššie výhody, ktoré také lety uskutočňujú.

(5) Cestujúci, batožina a tovar v priamom tranzite cez územie jednej zmluvnej strany a neopúšťajúci časť letiska určenú na taký účel sa podrobia len veľmi zjednodušenej kontrole. Batožina a tovar v priamom tranzite budú oslobodené od colných poplatkov a iných podobných dávok.

Článok 5

(1) Letecké podniky oboch zmluvných strán budú mať riadne a rovnaké možnosti na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach medzi ich územiami.

(2) Pri vykonávaní dohodnutých služieb letecké podniky každej zmluvnej strany budú brať do úvahy záujmy leteckých podnikov druhej zmluvnej strany, aby nedošlo k nevhodnému ovplyvňovaniu služieb, ktoré tieto podniky vykonávajú na úplne alebo čiastočne zhodnej trati.

(3) Dohodnuté služby vykonávané určenými leteckými podnikmi zmluvných strán budú v úzkom vzťahu k dopytu verejnosti po preprave na určených tratiach a ich hlavným cieľom bude za predpokladu rozumného vyťaženia utvorenie primeranej kapacity podľa priebežne a rozumne predpokladaných požiadaviek, na prepravu cestujúcich, tovaru a pošty pochádzajúcich z územia zmluvnej strany, ktorá určila letecký podnik, alebo s určením pre toto územie. Ponuka prepravy cestujúcich, tovaru a pošty nakladaných alebo vykladaných v bodoch na určených tratiach na území iných štátov než štátov, ktoré určili letecký podnik, sa určí v súlade so všeobecnými zásadami, že kapacita sa bude posudzovať v súvislosti

a) s prepravným dopytom na území zmluvnej strany, ktorá určila letecký podnik, a z tohto územia;

b) s prepravným dopytom oblasti, cez ktorú letecký podnik uskutočňuje svoje lety, pričom sa vezmú do úvahy iné dopravné služby zriadené leteckými podnikmi štátov v tejto oblasti;

c) s dopytom na priamy spoj leteckého podniku.

Článok 6

(1) Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany upravujúce vstup na jej územie a výstup lietadla uskutočňujúceho medzinárodný let alebo lietanie takého lietadla nad týmto územím sa budú vzťahovať na určený letecký podnik druhej zmluvnej strany.

(2) Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany upravujúce vstup, pobyt a výstup z jej územia cestujúcich, posádky, nákladu alebo pošty, ako sú formality týkajúce sa vstupu a výstupu, ako aj opatrenia týkajúce sa odchodu a príchodu, colné a zdravotnícke opatrenia sa budú vzťahovať na cestujúcich, posádku, náklad alebo poštu prepravované lietadlom určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany, pokiaľ sú na uvedenom území.

(3) Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že pri vykonávaní zákonov a predpisov podľa ustanovení tohto článku neposkytnú žiadne osobitné výhody svojim vlastným leteckým podnikom v porovnaní s určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany.

(4) Pri používaní letísk a iných zariadení jednej zmluvnej strany určený letecký podnik druhej zmluvnej strany nebude platiť vyššie poplatky, než by platilo lietadlo prvej zmluvnej strany pri pravidelných medzinárodných leteckých službách.

Článok 7

(1) Tarify pre ktorúkoľvek dohodnutú službu sa určia v primeranej výške, pričom sa bude náležite prihliadať na všetky potrebné činitele, ako sú prevádzkové náklady, primeraný zisk, charakteristiky letu (ako sú štandardy rýchlosti a vybavenie lietadla) a tarify iných leteckých podnikov na ktoromkoľvek úseku určenej trate. Tarify sa určia v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku.

(2) Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku spolu so sumami agentských provízií uplatňovaných v súvislosti s nimi sa dojednajú, ak to bude možné, pre každú určenú trať medzi určenými leteckými podnikmi , ktorých sa to týka, po porade s inými leteckými podnikmi vykonávajúcimi dopravu na celom úseku takej trate alebo jej časti, a dohoda sa o tom uzavrie, kde to bude možné, prostredníctvom na ten účel utvorenej procedúry Medzinárodného združenia leteckých dopravcov. Takto dojednané tarify podliehajú schváleniu leteckých úradov oboch zmluvných strán.

(3) Ak určené letecké podniky nedosiahnu dohodu o tarifách alebo ak sa dohoda o tarifách v súlade s ustanoveniami odseku 2 tohto článku nemôže dosiahnuť z iného dôvodu, letecké úrady zmluvných strán sa pokúsia tarify určiť samy.

(4) Ak letecké úrady nebudú môcť schváliť tarify predložené im podľa odseku 2 tohto článku alebo tarify určiť podľa odseku 3, spor sa bude riešiť v súlade s ustanoveniami článku 12 tejto Dohody.

(5) Žiadne tarify nenadobudnú platnosť, ak letecké úrady zmluvných strán s nimi nevyslovia súhlas, s výnimkou prípadu, keď dôjde k urovnaniu podľa ustanovenia článku 12 tejto Dohody.

(6) Tarify dojednané v súlade s ustanoveniami tohto článku budú platiť do času, kým dôjde k dojednaniu nových taríf v súlade s ustanoveniami tohto článku.

Článok 8

(1) Prevody zvyškov z príjmov dosiahnutých určeným leteckým podnikom ktorejkoľvek zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany sa budú uskutočňovať podľa devízových predpisov platných na území tejto zmluvnej strany v niektorej z voľne zameniteľných mien.

(2) Zmluvné strany umožnia prevody takých prostriedkov do druhej krajiny; tieto prevody sa budú uskutočňovať bez prieťahov.

Článok 9

Letecký úrad každej zmluvnej strany bude dodávať leteckému úradu druhej zmluvnej strany na požiadanie také pravidelné alebo iné štatistické prehľady, ktoré sa môžu rozumne požadovať na účely posudzovania kapacity poskytovanej pri dohodnutých službách určenými leteckými podnikmi prvej zmluvnej strany. Také prehľady budú obsahovať všetky informácie potrebné na určenie objemu prepravy vykonanej týmito leteckými podnikmi pri dohodnutých službách a miesta odletu a cieľové určenie prepravy, pokiaľ údaje o tom budú k dispozícii.

Článok 10

Ku koordinácii opatrení týkajúcich sa leteckej dopravy a obsluhovania lietadla každá zmluvná strana udelí určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany pri skutočnom vykonávaní dohodnutých služieb oprávnenie udržiavať na území prvej zmluvnej strany personál, ktorého druh a počet sa z času na čas dojedná medzi leteckými úradmi zmluvných strán.

Článok 11

Letecké úrady zmluvných strán sa budú pravidelne a často radiť, aby sa zabezpečila úzka spolupráca vo všetkých otázkach týkajúcich sa vykonávania tejto Dohody.

Článok 12

Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody alebo jej Prílohy sa urovná priamym rokovaním medzi leteckými úradmi zmluvných strán. Ak sa medzi leteckými úradmi nedosiahne dohoda, spor sa urovná diplomatickou cestou.

Článok 13

(1) Ak jedna zo zmluvných strán bude považovať za žiadúce zmeniť ustanovenia tejto Dohody, môže kvôli predpokladanej zmene požiadať o poradu leteckých úradov zmluvných strán. Porada sa uskutoční do šesťdesiatich dní odo dňa podania žiadosti. Ak sa letecké úrady dohodnú na zmenách tejto Dohody, zmeny nadobudnú platnosť, len čo sa potvrdia výmenou nót diplomatickou cestou.

(2) Zmeny Prílohy tejto Dohody sa môžu vykonávať priebežne od dátumu dohodnutého leteckými úradmi a nadobudnú platnosť, len čo sa potvrdia výmenou diplomatických nót.

(3) Ak všeobecná mnohostranná dohoda týkajúca sa leteckej dopravy nadobudne platnosť pre obe zmluvné strany, táto Dohoda sa upraví tak, aby bola v súlade s ustanoveniami mnohostrannej Dohody.

Článok 14

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek dať druhej zmluvnej strane písomnú výpoveď, ak si praje skončiť platnosť tejto Dohody. Táto výpoveď sa zároveň oznámi Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. Ak bola daná taká písomná výpoveď, skončí sa platnosť tejto Dohody dvanásť mesiacov odo dňa, keď výpoveď dostala druhá zmluvná strana, pokiaľ sa výpoveď po vzájomnej dohode neodvolá pred uplynutím tohto obdobia. Ak prijatie výpovede druhá zmluvná strana nepotvrdí, výpoveď sa bude považovať za doručenú štrnásť dní po tom, čo ju dostala Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

Článok 15

Táto Dohoda a akákoľvek výmena nót v súlade s článkom 13 bude registrovaná v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok 16

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

Na dôkaz toho podpísaní, majúci riadne plnomocenstvá svojich vlád, podpísali túto Dohodu.

Dané v Prahe 2. mája 1973 v troch autentických textoch v českom, malajskom a anglickom jazyku. V prípade rozporu sa bude text v anglickom jazyku považovať za rozhodujúci.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Stanislav Krebs v. r.

Za vládu

Malajzie:

Abu Hassan v. r.

PRÍLOHA

Zoznam I

Trate, ktoré môže mať v prevádzke určený letecký podnik Československej socialistickej republiky:

Stĺpec 1Stĺpec 2Stĺpec 3Stĺpec 4
Body odletuMedziľahlé bodyBod v MalajziiBody za Malajziou
PrahaBelehradKuala LumpurSingapur
BratislavaAtényDjakarta
NikóziaHong Kong
KáhiraManila
BejrútTokio
TeheránPerth
KuvajtSydney
Karáčíalebo
DhákaMelbourne
Bombaj
Kolombo
Moskva alebo
Taškent
Phnompenh
Bangkok

Určený letecký podnik alebo podniky Československej socialistickej republiky môžu pri ktoromkoľvek lete alebo pri všetkých letoch vynechávať pristátie v ktoromkoľvek z uvedených bodov, pokiaľ sa dohodnuté služby na tejto trati budú začínať v bode na československom území.

Zoznam II

Trate, ktoré môže mať v prevádzke určený letecký podnik Malajzie

Stĺpec 1Stĺpec 2Stĺpec 3Stĺpec 4
Body odletuMedziľahlé bodyBod v ČeskoslovenskuBody za Československom
Kuala LumpurBangkokPrahapäť bodov v Európe
Kolombovčítane Frankfurtu,
Madrás aleboParíža, Londýna a dva
Bombajbody v Spojených štátoch
Dillíamerických
Dháka
Karáčí
Kuvajt
Teherán
Bejrút
Bahrajn
Taškent alebo
Moskva
Káhira
Atény
Belehrad
Rím

Určený letecký podnik Malajzie môže pri ktoromkoľvek lete alebo pri všetkých letoch vynechávať pristátie v ktoromkoľvek z uvedených bodov, pokiaľ sa dohodnuté služby na tejto trati budú začínať v bode na malajzijskom území.

Poznámka: Pokiaľ ide o nešpecifikované body v stĺpci 4 zoznamu II malajzijských tratí, sa dohodlo, že tieto nešpecifikované body sa určia po vzájomnej porade.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.